Delil Tespiti Davası Dilekçesi Örnekleri

Delil Tespiti Davası ve Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aşağıda delil tespiti davası için dilekçe örneği bulunmaktadır. Bu dilekçe örneği delil tespitine yönelik yargıtay kararları çerçevesinde hazırlanmıştır. Delil tespiti dilekçeleri genellikle; inşaat delil tespiti, ayıplı mal delil tespiti, taşınmaz tespit davası, trafik kazası delil tespiti konularını içerir. Delil tespit dilekçesi ne kadar esaslı ise delil tespit dilekçesine itiraz da o kadar zor olacaktır. Delil tespit dilekçesi daha sonra açılacak dava için bir can damarıdır.

Delil tespiti hızlı işletilmesi gereken bir süreçtir. Delil tespiti dilekçenizde gözden kaçırdığınız bir husus büyük baş ağrılarına maruz bırakabilir.

Delil Tespiti Davası Dilekçesi Örnekleri

Delil Tespiti Davası Dilekçe Örnekleri -1-


ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    : Ad soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

VEKİLİ                      : Adana İncekaş Hukuk Bürosu – Av. Saim İncekaş

DAVALI                    : Ad soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

KONU                        : Delil tespiti (Tespit yapılacak yer)

AÇIKLAMALAR     :

Müvekkil ile davalı arasında imzalanan …/…/… tarihli İş Protokolüne göre müvekkilin edimi konusunda uyuşma ile davalı tarafından çelik kapı, Amerikan panel kapı, laminant parke, duş teknesi, mutfak dolabı, granit tezgah, PVC pencere ve vasistas yapılması konusunda anlaşılmıştır.

Davalı tarafından, taahhüt edilen işe başlanmasına karşın ekli protokolde ayrıntıları belirlenen işlemler eksik ve ayıplı şekilde yapılmıştır. Buna ilişkin olarak davalı tarafa …/…/… tarihinde …. Noterliği vasıtası ile ihtarname çekilerek temerrüt sağlanmış olmasına karşın mevcut durumda herhangi bir düzelme olmamış, hatta davalı tarafın müvekkile cevap olarak göndermiş olduğu ihtarname ile ayıp ve eksiklikler kabul edilmemiştir.

Müvekkilin tüm iyiniyetine rağmen davalı tarafça taahhüt edilen işler eksik ve ayıplı şekilde yapılmış olup bu durum müvekkilin sıkıntıya düşmesine neden olmuştur. Açıklanan nedenlerle, ileride açacağımız davalara esas teşkil etmek üzere mahkemenizden tespit talep etmemiz zarureti hasıl olmuştur.

TESPİTİ İSTENEN HUSUSLAR:

 1. Sözleşme uyarınca davalı tarafından yapılması gereken işlerden hangilerinin yapılmadığının,
  1. … adet monoblok çelik kapının yapılıp yapılmadığı,
  2. .. adet Amerikan panel kapının (kilit kol montaj dahil) yapılıp yapılmadığı
  3. .. m2 laminant parke yapılıp yapılmadığı
  4. .. adet .. kabinli duş teknesinin yapılıp yapılmadığı,
  5. ../tul MDF gövde kapak mutfak dolabının yapılıp yapılmadığı
  6. ./tul granit tezgahın yapılıp yapılmadığı
  7. … adet PVC pencerenin (… marka, cam mermer, denizlikler montaj dahil) takılıp takılmadığı
  8. … adet PVC pencerenin (… marka, cam mermer, denizlikler montaj dahil) takılıp takılmadığı
  9. … adet vastas takılıp takılmadığı
  10. Yapılmayan işlerin imalat bedelinin ne kadar olduğunun
  11. Eksik işler dışında hatalı ve kusurlu işlerin neler olduğu ve bunların düzeltilmesi için ne kadar bedel gerektirdiğinin
  12. Yapılan işlerin sözleşmeye göre imalat bedelinin ne olduğunun

İSTEM SONUCU     :

Yukarıda sunulan ve açıklanan nedenlerle; tespit istenen hususlar başlığındaki 12 kalemin tespitinin bilirkişiler vasıtası ile yaptırılması ve vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa aidiyetine karar verilmesini mahkemenizden vekalete binaen saygılarımla arz ederim. …/…/…

Ekler    : İş Protokolü

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş

Delil Tespiti Davası Dilekçe Örnekleri -2-

ADANA (  ). SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DELİL TESPİTİ TALEBİDİR

TESPİT İSTEYEN           : …………………(T.C. Kimlik No: ……………..)

VEKİLİ                         :

MUHATAP                  :

KONU                         : Müvekkilin evinde oluşan zararın ve zararın miktarı hakkında delillerin tespiti talebidir.

AÇIKLAMALAR

 1. Mülkiyeti müvekkil …………………….. ait …………………………………………. adresindeki taşınmazda Doğa Evleri 4010 Ada Site Yönetimi’nin ihmali neticesinde bir takım sorunlar oluşmaya başlamıştır. Müvekkil adına daha önce de yine tarafımızca 10.01.2017 tarihinde Kadıköy 18. Noterliği’nden 00736 Yevmiye Numaralı ihtar (EK-1) ilgili yönetime çekilmiş, gerekli eksikliklerin giderilmesi yönetimden talep edilmiştir. İhtarda da yönetimin yapmadığı ancak yapması gerektiği hususlar, yasal dayanaklarımız, yöneticinin görevleri, yöneticinin sorumlulukları, kat maliklerinin katılmak zorunda olduğu giderler, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri, müvekkilin sürekli iyiniyetli olarak gerekli işlemlerin yapılması için yönetime başvurduğu ancak yönetimin iyiniyetli müvekkili sürekli geri çevirdiği, ortak alanlarda gereken bakım ve onarımın yapılmasını, müvekkilin zararının giderilmesini aksi halde her türlü dava hakkımızın saklı olduğu ihtaren bildirilmiştir.
 1. Müvekkil ilgili ihtarnamede tüm yasal dayanaklarını ve yönetimin sorumluluklarını belirtmesine rağmen ihtarnameye gelen cevapla büyük şok yaşamıştır. Zira mağdur müvekkil yönetimce yapılması gereken bütün hususları tek tek saymasına rağmen ilgili yönetim Sultanbeyli 2. Noterliği’nden çekilen 16.01.2017 tarihli, 00898 Yevmiye numaralı karşı ihtarda (EK-2) yönetimin 14.10.206 tarihinde yapılan toplantısında belirtmiş olduğumuz tadilatının yapılmasını istediğimiz yerle ilgili olarak binaların drenajlarının yapılması için kat maliklerine sorulduğunu ve maliyetleri nedeniyle kabul edilmediğini belirtmiştir. Ancak bu cevap 10.01.2017 tarihinde Kadıköy 18. Noterliği’nden gönderilen 00736 Yevmiye Numaralı ihtarnamede belirttiğimiz hususlar sebebiyle hukuka aykırıdır. Yönetimin neden bu şekilde bir karşı ihtar çektiği de tarafımızca anlaşılamamıştır.
 1. Müvekkil tüm bu olumsuzluklara rağmen hakkını aramaya devam etmiştir. 22.09.2018 tarihinde de yönetimin kusurlu olduğunu tespit etmek ve sonrasında da gereğinin yapılması için X’tan uzman getirip evinde inceleme yaptırmıştır. Bu inceleme (EK-3) sonunda müvekkilin gerçekten haklı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. İncelemede kısaca daire içindeki su tesisatında herhangi bir sorun olmadığı, binanın ana mutfak hattında ise çatlak ve deforme olduğu, binaya ait ana mutfak hattının değişmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu tespitin kamera ile yapıldığı da göz önünde bulunduğunda yanılma payı yok denecek kadar azdır. Karşı ihtarnamede drenajların yapılması kat malikleri tarafından reddedilmiş olsa da uzman kişi müvekkilin dairesinde meydana gelen salon ve diğer odalarının tabanından kaynaklanan rutubetin giderilmesi için drenaj hattının çekilmesi gerektiğini belirtilmiştir.
 1. Doğa Evleri 4010 Ada Site Yönetimi’nin sorumluluklarını yerine getirmediğine dair Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddelerini aşağıda belirtiyoruz:

MADDE 4 Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

 1. a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

MADDE 20Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

….

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Katılmakla yükümlüdür.

Madde 35Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

5. Yukarıda belirtmiş olduğumuz kanun maddelerinden de açıkça anlaşılacağı üzere müvekkil mağdur edilmiştir. Yönetim iyiniyetli müvekkile karşı sorumluluklarını hiçbir zaman yerine getirmemiş ve haksız olarak da isteklerini sürekli olarak geri çevirmiştir. Tüm bu sorunların giderilmesi için mahkemenize başvurma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER     : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, TMK ve sair mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER      :

 1. 01.2017 tarihinde Kadıköy 18. Noterliği’nden çekilen 00736 Yevmiye Numaralı ihtarname,
 2. 01.2017 tarihinde Sultanbeyli 2. Noterliği’nden çekilen 00898 Yevmiye Numaralı karşı ihtarname,
 3. PROTESİSAT’tan alınan 22.09.2018 tarihli inceleme,
 4. Tanık,
 5. Keşif,
 6. Bilirkişi incelemesi,
 7. Her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP      : Yukarıda arz ve izah olunan sebepler, yönetime karşı başlatacağımız icra takibinde kullanılmak ve her türlü hakkımız saklı kalmak üzere:

 • Yönetimin binanın ortak kullanım alanlarında yapması gereken işlemleri yapmaması ve bu işlemlerin gerçekleştirilmemesinden kaynaklı müvekkile ait Yenişehir Mah. Gökay Sok. Göçmen Konutları 4010 Ada 1. Blok Daire bağımsız bölümündeki zararın ve zarar miktarının keşif ve bilirkişi raporu ile tespitine,
 • Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin muhataba yükletilmesine;

Karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla ve vekâleten arz ve talep ederim. (tarihi yazınız)

Tespit Talep Eden

Vekili

EKLER  :

Ek-1    : X tarihinde X Noterliği’nden çekilen X Yevmiye Numaralı ihtarname,

Ek-2    : X tarihinde X Noterliği’nden çekilen X Yevmiye Numaralı karşı ihtarname,

Ek-3    : X’tan alınan X tarihli inceleme.

Sulh Hukuk – Mal Teslimi Delil Tespiti Dilekçesi Örneği -3-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’ NE

TESPİT İSTEYEN       :

VEKİLİ                            : Av.

ADRES                             :

ALEYHİNE TESPİT

İSTENEN                       :

ADRES                            :

KONU                        : Delil Tespiti

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil tarafından aleyhine tespit istenen taraf olan ……….. Ltd. Şti ‘ ne birtakım mallar satılmış ve teslim edilmiştir. Buna ilişkin fatura dilekçemiz ekindedir.  ………. ile yapmış olduğumuz şifahi görüşmelerde faturada yazılı ürünlerin bedelinin ödenmesini talep etmişsek de ………. Tarafından tarafımıza bir ödeme yapılmayacağı bildirilmiştir. Bu nedenle ileride açacağımız icra takip ve davalara delil teşkil etmesi açısından söz konusu malların …….. Ltd. Şti’ ne teslim etmiş olduğumuzun tespiti gerekmektedir. Aksi halde ……..Ltd. Şti’ nin borçtan kurtulmak amacıyla mal teslimi yapmadığımıza yönelik itirazı ile karşılaşacağımız kuvvetle muhtemeldir.  …………’ ne teslim etmiş olduğumuz mallar dilekçemiz ekinde bulunan fatura içeriğinde mevcuttur. Söz konusu fatura da dilekçemiz ekindedir. Belirtilen bu malzemeler (mallar)  ofis malzemeleri olup, ……………… nin yukarıda belirtmiş olduğumuz kendi adresinde bulunmaktadır. Açacağımız dava ve icra takiplerine esas teşkil etmek üzere fatura içeriğinde yer alan malların aleyhine tespit istenen tarafından teslim alındığının ve söz konusu adreste bulunduğunun tespiti için işbu davayı açmak zorunlu olmuştur.

Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere tespitini talep ettiğimiz eşyalar ek de sunmuş olduğumuz fatura içeriğinde mevcuttur.

HUKUKİ NEDENLER        :   HMK, TMK , İİK, İlgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM :   Müvekkilin , aleyhine tespit istenen şirkete teslim ettiği ve fatura içeriğinde yer alan malzemelerin aleyhine tespit istenenin yukarıda belirtilen adresinde bulunduğunun tespit ettirilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin  karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. 27.02.2018

TESPİT İSTEYEN DAVACI VEKİLİ

EKLER:

 • Genel Vekaletname Sureti                                                                           

Delil Tespiti Davası Dilekçesi -4-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

TESPİT İSTEYEN               :

VEKİLLERİ                         : Av

KARŞI TARAF                   :B

T.KONUSU                           : Delil tespiti istemidir.

AÇIKLAMASI                       :1)Müvekkilimiz şirket ile aleyhine tespit istenen şirket arasında akdedilen sözleşme ile İşinin müvekkil şirket tarafından üstlenilmiştir.

Ancak,aleyhine tespit istenen şirket, yevmiye nolu ihtarnamesi ile müvekkil firma ile arasında Tesis Yapımı İşine ait sözleşmeyi, haksız ve kötüniyetli olarak feshetmiş, ,… tarihinde de şirketinizce yapım işine el konularak sözleşme fiilen de sona erdirilmiştir.

Müvekkil şirket anılan sözleşme ile sözleşme konusu işe başlamış ve imalatlar gerçekleştirmiştir. Bu imalatların bedeli de kendisine ödenmemiştir.

Müvekkilin, aleyhine tespit istenen tarafından haksız olarak feshedilen sözleşme nedeniyle ve özellikle yaptığı işlerin bedelinin tahsili istemiyle  açacağı dava ve davalar ile diğer talepleri için, sözleşme konusu işin yapımı için gerçekleştirdiği imalatların, üretimlerin miktarı ile  seviyesinin tespitinde  ihtiyaç ve zorunluluk bulunmaktadır.

2)Henüz dava açılmamış olması, üzerinde keşif ve bilirkişi incelmesi yapılacak imalat ve üretimler İli sınırları içinde bulunması nedeniyle mahkemeniz HMK.nun 401.maddesi uyarınca delil tespiti konusunda görevli ve yetkilidir.

Açıklanan nedenlerle, ileride açılacak dava ve davalarda ileri sürülecek vakıaların kanıtlanması için yukarıda anılan sözleşme konusu işin gerçekleşmesi için yaptığı tüm işlerin (imalat ve üretim,harcadığı malzeme vs.)miktarı ve seviyesinin  tespitini isteme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                 :Yukarına açıklanan nedenlerle, yerinde inceleme yapılarak; yaptığı imalat ve üretimlerin seviyesi ve miktarının tespitinin yapılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Tespit İsteyen Vekilleri

[/ihc-hide-content]

Delil Tespiti Dava Dilekçesi -5-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TESPİT İSTEYEN               :

VEKİLİ                                 : Av.

ALEYHİNE TESPİT

İSTENENLER                     :

TALEP                                  : HMK 400/2 gereğince hemen tespit edilmemesi halinde kaybolacağı muhakkak olan mevcut halin, aleyhine tespit istenenlere ait mevcut binaların bulunduğu halini gerek kıymeti yönünden gerekse fiziki durumu yönünden tespiti. İmar mevzuatına uygun hafriyat yapılması halinde doğması muhtemel zararın oluş şeklinin ve kıymetinin belirlenmesinde zaruret olduğundan tespit talebimizin kabulü ve bilirkişi marifeti ile mahallen keşif icrası talebi.

AÇIKLAMALAR

X Parselde kayıtlı bulunan arsa tespit isteyen X‘nin malıdır. Bu şirket, inşaat yapmaktadır. Burayı almasının sebebi de imar mevzuatına uygun ruhsat alıp inşaat yapmaktır.

Ek-1 olarak takdim ettiğimiz yapı ruhsatında X tarihinde X numara ile alınmıştır. Tespit isteyenin imar mevzuatına uygun inşaat yapma arzusu aleyhine tespit istenenlere iletilmiş; ancak tespit istenenler, mahallen gidildiğinde görüleceği üzere yıkıntı ve sundurma konumunda olan binalarla ilgili aşkın taleplerde bulunmaktadır.

Tespit isteyen inşaat şirketidir. Hafriyat aşamasında vuku bulacak hasarın eski hale getirilmesi tespit isteyen tarafından her zaman mümkündür.

Keşif anında da mahallen görüleceği üzere arsanın iki cephesindeki binalar hafriyat anında muhafaza edilmesi mümkün değildir.

Ek-2 olarak takdim ettiğimiz X tarihli yazıyla X firması yapı denetiminin alınması gereken tedbirlerle ilgili görüşünü sormuştur.

Ek-3 olarak takdim ettiğimiz X tarihli X Belediyesine hitaben yazılan yazıda hafriyatın 3,40 m derinlikte olması sebebi ile sorun yaşanacağı X Belediyesine bildirilmiştir.

Ek-4 olarak sunduğumuz iki yazı incelendiğinde, X Belediye Başkanlığı gerek tespit isteyen X şirketine gerekse X Denetim şirketine İnşaat yapılacak X parselde bulunan arsada hafriyat yapılması halinde komşu parseller 63 ve 17 parsellerin zarar görmesinin muhtemel olduğu cevaben yazılmıştır.

Ek-5 olarak takdim ettiğimiz X tarihli yazıda denetim firması tespit isteyen X Firmasının komşu parsellerin tehlike arz ettiği yolunda uyarmıştır.

Tespit isteyen sahibi bulunduğu arsaya inşaat yapmak istemektedir. Ancak komşu parseller gerek inşaat kalitesi yönünden gerekse binaların ekonomik ömrünü doldurması sebebi ile hasar görmesi muhtemeldir.

Hâkimlik makamından talebimiz, bilirkişi marifetiyle mahallen keşif icra edilerek mevcut binaların konumu, durumu, ekonomik ömrünü doldurup doldurmadığı, hafriyat yapılması halinde oluşması muhtemel zararın belirlenmesi yönünden tespit yapılmasını, bilirkişiden bu konuda rapor alınmasını talep ederiz.

HMK 400/2 gereğince hemen tespit edilmemesi halinde kaybolacağı muhakkak olan mevcut halin, aleyhine tespit istenenlere ait mevcut binaların bulunduğu halini gerek kıymeti yönünden gerekse fiziki durumu yönünden. İmar mevzuatına uygun hafriyat yapılması halinde doğması muhtemel zararın oluş şeklinin ve kıymetinin belirlenmesinde zaruret olduğundan tespit talebimizin kabulü edilmesi yasal zorunluluktur. Aksi halde mevcut durumun ileriki aşamada tespiti mümkün olmayacağı kanaatindeyiz.

HUKUKİ SEBEPLER  : İlgili mevzuat.

DELİLLER                     : 1-Yapı Ruhsatı.

 2- X tarihli X Firması yapı denetiminin alınması gereken tedbirlerle ilgili görüşünü sorduğu yazı.

3-X tarihli X Belediyesi’ne hitaben yazılan yazı.

                4-X tarihli X Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazıları.

5- X  tarihli X Yapı Denetim firmasının yazısı.

6- Tapu Kaydı.

7- Keşif ve bilirkişi incelemesi.

8- Vs. her türlü kanuni delil.

NETİCE VE TALEP       : Yukarıda arz ettiğimiz hususların ışığı altında HMK 400/2 gereğince hemen tespit edilmemesi halinde kaybolacağı muhakkak olan mevcut halin. aleyhine tespit istenenlere ait mevcut binaların bulunduğu halini gerek kıymeti yönünden gerekse fiziki durumu yönünden. İmar mevzuatına uygun hafriyat yapılması halinde doğması muhtemel zararın oluş şeklinin ve kıymetinin belirlenmesinde zaruret olduğundan tespit talebimizin kabulü ve bilirkişi marifeti ile mahallen keşif icrasına karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. (tarih)

                                              TESPİT İSTEYEN VEKİLİ

Av.

[/ihc-hide-content]

Delil Tespiti Davası Dilekçe Örnekleri -6-

Delil Tespiti Davası Dilekçe Örnekleri -6-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

X SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

TESPİT İSTEYEN                 :

VEKİLLERİ                            :

KARŞI TARAF                      :

KONU                                    : İleride açılması muhtemel ecri misil davasına delil teşkil etmek üzere tapunun …….. adresinde kain taşınmazda halen;

 • Kimin ikamet ettiğinin,
 • Kiracı mukim ise, kira kontratının ibrazı istenerek hangi tarihten bu yana kiracı olduğunun,
 • Hangi kira dönemlerinde aylık ne kadar kira bedeli ödendiğinin ve halen ne kadar ödenmekte olduğunun,
 • Mecurun rayiç kira bedelinin ne olduğu hususlarının TESPİTİ talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda tapu kaydı ve adresi verilen taşınmaz tapuda Muris ……… adına kayıtlıdır. …… vefatıyla hak sahibi olanlar Davalı ……. ve Müteveffa kardeşi …… dir. ………’nin vefatı üzerine Mirasçıları  sağ kalan eş Müvekkil …… olup, Davalı ……….. ile birlikte  mezkur gayrimenkulde  hissedardırlar.
 1. Mezkur gayrimenkul Müvekkilin murisinin vefatından bu yana ……….. in zilyedliğinde olup, kendisi kullanmakta  ve/veya semerelerinden yararlanmaktadır. Müvekkil hiçbir şekilde bu gayrimenkulle ilgili sahip olduğu haklarını elde edememişlerdir.
 2. İleride açılması kuvvetle muhtemel bir ecrimisil davasına esas teşkil etmek üzere tapunun ……………………………………………… adresinde kain taşınmazda halen;
 • Kimin ikamet ettiğinin,
 • Kiracı mukim ise, kira kontratının ibrazı istenerek hangi tarihten bu yana kiracı olduğunun,
 • Hangi kira dönemlerinde aylık ne kadar kira bedeli ödendiğinin ve halen ne kadar ödenmekte olduğunun,
 • Mecurun rayiç kira bedelinin ne olduğu hususlarının TESPİTİNİ talep zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           : H.M.K. ve sair mevzuat

DELİLLER                             : Tapu kaydı, kira kontratı,  keşif ve bilirkişi incelemesi, ilgili her

türlü delil .

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda arz olunan nedenlerle;

Açılması muhtemel ecrimisil davasına esas teşkil etmek üzere şimdilik duruşma ve tebligat yapılmaksızın, bilirkişi marifeti ile;  Yukarıda tapu kaydı ve adresi belirtilen taşınmazda halen,

 • Kimin ikamet ettiğinin,
 • Kiracı mukim ise, kira kontratının ibrazı istenerek hangi tarihten bu yana kiracı olduğunun,
 • Hangi kira dönemlerinde aylık ne kadar kira bedeli ödendiğinin ve halen ne kadar ödenmekte olduğunun,
 • Mecurun rayiç kira bedelinin ne olduğu hususlarının TESPİTİ ile dava masraf ve ücreti vekaletin Karşı Tarafa tahmiline karar verilmesi bil vekale talep olunur.

SAYGILARIMIZLA.

                 TESPİT İSTEYEN VEKİLİ

[/ihc-hide-content]

Delil Tespiti Davası Dilekçe (Ayıplı Mal) -7-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

X NÖBETCİ  SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                          

DELİL TESPİTİ

İSTEYEN                                  :  

VEKİLİ       : 

ADRES   :

KONU : Delil Tespiti talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR            :

1-) Müvekkile ait  …..Adresinde bulunan konutta ortaya çıkan, bulunan ayıpların tespitini istemekteyiz.

2-)  Müvekkil, Satıcı ……. a ait ve içinde kiracı bulunan yukarıda belirtilen adresteki evi, Kiraya vermek için 01.02.2019 tarihinde satın almıştır. Dairede kiracı oturduğundan dolayı kiracıyı çıkarmamıştır. Müvekkil daireyi satın aldıktan yaklaşık 1 ay sonra kiracı, bu evde oturulmaz, evin duvarlarında küflenme ve ten var ayrıca yağmur suları da eve dolmakta, tesisatında da sıkıntı var deyip evi boşaltmıştır.

3-) Müvekkil evi satın aldığı kişiye evdeki sorunları defalarca söylemiş fakat satıcı …….. umursamamıştır. Müvekkilin bildiği kadarıyla evin duvarlarında, yalıtımında ve tesisatında sıkıntılar mevcuttur.

4-)Yukarıda tespit edilen hususlardan dolayı müvekkil dairesini kiraya verememektedir.. Bu nedenle müvekkil maddi zarara uğramıştır.

5-)  Sayın mahkemenizden ileride açılacak olan davalara delil teşkil etmek üzere aşağıda ki hususların tespitini istemekteyiz;

 • Müvekkil tarafından tespit edilen ve edilemeyen ayıpların bilirkişi marifetiyle incelenmesi ve tespiti.
 • Söz konusu ayıpların giderilmesinin ne kadar zaman alacağı, bunun için gerekli işçilik ve malzeme bedelinin tespiti,
 • Ortaya çıkan ayıplardan dolayı müvekkilin  uğradığı kira kaybının tespiti,

HUKUKİ SEBEPLER : BK, HMK, sair mevzuat.

DELİLLER : Bilirkişi ,Fotoğraflar, Tanıklar ,Tapu kaydı , İlgili mevzuat ve diğer sair deliller

NETİCE-İ TALEP : Açıklanan nedenler ile sıraladığımız hususların tespitine ve davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih                                                                             

TESPİT İSTEYEN VEKİLİ

Av.

[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 19 Eylül 2020 10:01

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.