Delil Tespiti Davası Dilekçesi Örnekleri

Aşağıda delil tespiti davası için dilekçe örneği bulunmaktadır. Bu dilekçe örneği delil tespitine yönelik yargıtay kararları çerçevesinde hazırlanmıştır. Delil tespiti dilekçeleri genellikle; inşaat delil tespiti, ayıpılı mal delil tespiti, taşınmaz tespit davası, trafik kazası delil tespiti konularını içerir. Delil tespit dilekçesi ne kadar esaslı ise delil tespit dilekçesine itiraz da o kadar zor olacaktır. Delil tespit dilekçesi daha sonra açılacak dava için bir can damarıdır.

Delil Tespiti Davası Dilekçe Örnekleri -1-


… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                    : Ad soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

VEKİLİ                      : Av. …

DAVALI                    : Ad soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

KONU                        : Delil tespiti (Tespit yapılacak yer)

AÇIKLAMALAR     :

                                   Müvekkil ile davalı arasında imzalanan …/…/… tarihli İş Protokolüne göre müvekkilin edimi konusunda uyuşma ile davalı tarafından çelik kapı, Amerikan panel kapı, laminant parke, duş teknesi, mutfak dolabı, granit tezgah, PVC pencere ve vasistas yapılması konusunda anlaşılmıştır.

                                   Davalı tarafından, taahhüt edilen işe başlanmasına karşın ekli protokolde ayrıntıları belirlenen işlemler eksik ve ayıplı şekilde yapılmıştır. Buna ilişkin olarak davalı tarafa …/…/… tarihinde …. Noterliği vasıtası ile ihtarname çekilerek temerrüt sağlanmış olmasına karşın mevcut durumda herhangi bir düzelme olmamış, hatta davalı tarafın müvekkile cevap olarak göndermiş olduğu ihtarname ile ayıp ve eksiklikler kabul edilmemiştir.

                                   Müvekkilin tüm iyiniyetine rağmen davalı tarafça taahhüt edilen işler eksik ve ayıplı şekilde yapılmış olup bu durum müvekkilin sıkıntıya düşmesine neden olmuştur. Açıklanan nedenlerle, ileride açacağımız davalara esas teşkil etmek üzere mahkemenizden tespit talep etmemiz zarureti hasıl olmuştur.

TESPİTİ İSTENEN HUSUSLAR:

 1. Sözleşme uyarınca davalı tarafından yapılması gereken işlerden hangilerinin yapılmadığının,
  1. adet monoblok çelik kapının yapılıp yapılmadığı,
  2. .. adet Amerikan panel kapının (kilit kol montaj dahil) yapılıp yapılmadığı
  3. .. m2 laminant parke yapılıp yapılmadığı
  4. .. adet .. kabinli duş teknesinin yapılıp yapılmadığı,
  5. ../tul MDF gövde kapak mutfak dolabının yapılıp yapılmadığı
  6. ./tul granit tezgahın yapılıp yapılmadığı
  7. … adet PVC pencerenin (… marka, cam mermer, denizlikler montaj dahil) takılıp takılmadığı
  8. … adet PVC pencerenin (… marka, cam mermer, denizlikler montaj dahil) takılıp takılmadığı
  9. … adet vastas takılıp takılmadığı
  10. Yapılmayan işlerin imalat bedelinin ne kadar olduğunun
  11. Eksik işler dışında hatalı ve kusurlu işlerin neler olduğu ve bunların düzeltilmesi için ne kadar bedel gerektirdiğinin
  12. Yapılan işlerin sözleşmeye göre imalat bedelinin ne olduğunun

İSTEM SONUCU     :

                                   Yukarıda sunulan ve açıklanan nedenlerle; tespit istenen hususlar başlığındaki 12 kalemin tespitinin bilirkişiler vasıtası ile yaptırılması ve vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa aidiyetine karar verilmesini mahkemenizden vekalete binaen saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

Ekler    : İş Protokolü

                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                          Av. …

Delil Tespiti Davası Dilekçe Örnekleri -2-

 İSTANBUL ANADOLU (  ). SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DELİL TESPİTİ TALEBİDİR

TESPİT İSTEYEN           : …………………(T.C. Kimlik No: ……………..)

VEKİLİ                         :

MUHATAP                  :

KONU                         : Müvekkilin evinde oluşan zararın ve zararın miktarı hakkında delillerin tespiti talebidir.

A Ç I K L A M A L A R

 1. Mülkiyeti müvekkil …………………….. ait …………………………………………. adresindeki taşınmazda Doğa Evleri 4010 Ada Site Yönetimi’nin ihmali neticesinde bir takım sorunlar oluşmaya başlamıştır. Müvekkil adına daha önce de yine tarafımızca 10.01.2017 tarihinde Kadıköy 18. Noterliği’nden 00736 Yevmiye Numaralı ihtar (EK-1) ilgili yönetime çekilmiş, gerekli eksikliklerin giderilmesi yönetimden talep edilmiştir. İhtarda da yönetimin yapmadığı ancak yapması gerektiği hususlar, yasal dayanaklarımız, yöneticinin görevleri, yöneticinin sorumlulukları, kat maliklerinin katılmak zorunda olduğu giderler, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri, müvekkilin sürekli iyiniyetli olarak gerekli işlemlerin yapılması için yönetime başvurduğu ancak yönetimin iyiniyetli müvekkili sürekli geri çevirdiği, ortak alanlarda gereken bakım ve onarımın yapılmasını, müvekkilin zararının giderilmesini aksi halde her türlü dava hakkımızın saklı olduğu ihtaren bildirilmiştir.
 1. Müvekkil ilgili ihtarnamede tüm yasal dayanaklarını ve yönetimin sorumluluklarını belirtmesine rağmen ihtarnameye gelen cevapla büyük şok yaşamıştır. Zira mağdur müvekkil yönetimce yapılması gereken bütün hususları tek tek saymasına rağmen ilgili yönetim Sultanbeyli 2. Noterliği’nden çekilen 16.01.2017 tarihli, 00898 Yevmiye numaralı karşı ihtarda (EK-2) yönetimin 14.10.206 tarihinde yapılan toplantısında belirtmiş olduğumuz tadilatının yapılmasını istediğimiz yerle ilgili olarak binaların drenajlarının yapılması için kat maliklerine sorulduğunu ve maliyetleri nedeniyle kabul edilmediğini belirtmiştir. Ancak bu cevap 10.01.2017 tarihinde Kadıköy 18. Noterliği’nden gönderilen 00736 Yevmiye Numaralı ihtarnamede belirttiğimiz hususlar sebebiyle hukuka aykırıdır. Yönetimin neden bu şekilde bir karşı ihtar çektiği de tarafımızca anlaşılamamıştır.
 1. Müvekkil tüm bu olumsuzluklara rağmen hakkını aramaya devam etmiştir. 22.09.2018 tarihinde de yönetimin kusurlu olduğunu tespit etmek ve sonrasında da gereğinin yapılması için PROTESİSAT’tan uzman getirip evinde inceleme yaptırmıştır. Bu inceleme (EK-3) sonunda müvekkilin gerçekten haklı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. İncelemede kısaca daire içindeki su tesisatında herhangi bir sorun olmadığı, binanın ana mutfak hattında ise çatlak ve deforme olduğu, binaya ait ana mutfak hattının değişmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu tespitin kamera ile yapıldığı da göz önünde bulunduğunda yanılma payı yok denecek kadar azdır. Karşı ihtarnamede drenajların yapılması kat malikleri tarafından reddedilmiş olsa da uzman kişi müvekkilin dairesinde meydana gelen salon ve diğer odalarının tabanından kaynaklanan rutubetin giderilmesi için drenaj hattının çekilmesi gerektiğini belirtilmiştir.
 1. Doğa Evleri 4010 Ada Site Yönetimi’nin sorumluluklarını yerine getirmediğine dair Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddelerini aşağıda belirtiyoruz:

MADDE 4 Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

 1. a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

 1. c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

MADDE 20Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

….

 1. b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Katılmakla yükümlüdür.

Madde 35Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

 1. b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

 1. Yukarıda belirtmiş olduğumuz kanun maddelerinden de açıkça anlaşılacağı üzere müvekkil mağdur edilmiştir. Yönetim iyiniyetli müvekkile karşı sorumluluklarını hiçbir zaman yerine getirmemiş ve haksız olarak da isteklerini sürekli olarak geri çevirmiştir. Tüm bu sorunların giderilmesi için mahkemenize başvurma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER     : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, TMK ve sair mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER      :

 1. 01.2017 tarihinde Kadıköy 18. Noterliği’nden çekilen 00736 Yevmiye Numaralı ihtarname,
 2. 01.2017 tarihinde Sultanbeyli 2. Noterliği’nden çekilen 00898 Yevmiye Numaralı karşı ihtarname,
 3. PROTESİSAT’tan alınan 22.09.2018 tarihli inceleme,
 4. Tanık,
 5. Keşif,
 6. Bilirkişi incelemesi,
 7. Her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP      : Yukarıda arz ve izah olunan sebepler, yönetime karşı başlatacağımız icra takibinde kullanılmak ve her türlü hakkımız saklı kalmak üzere:

 • Yönetimin binanın ortak kullanım alanlarında yapması gereken işlemleri yapmaması ve bu işlemlerin gerçekleştirilmemesinden kaynaklı müvekkile ait Yenişehir Mah. Gökay Sok. Göçmen Konutları 4010 Ada 1. Blok Daire bağımsız bölümündeki zararın ve zarar miktarının keşif ve bilirkişi raporu ile tespitine,
 • Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin muhataba yükletilmesine;

Karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla ve vekâleten arz ve talep ederim. 08.10.2018

 

Tespit Talep Eden

Vekili

 

EKLER  :

Ek-1    : 10.01.2017 tarihinde Kadıköy 18. Noterliği’nden çekilen 00736 Yevmiye Numaralı ihtarname,

Ek-2    : 16.01.2017 tarihinde Sultanbeyli 2. Noterliği’nden çekilen 00898 Yevmiye Numaralı karşı ihtarname,

Ek-3    : PROTESİSAT’tan alınan 22.09.2018 tarihli inceleme.

Sulh Hukuk – Mal Teslimi Delil Tespiti Dilekçesi Örneği -3-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’ NE

 TESPİT İSTEYEN       : 

VEKİLİ                            : Av.

ADRES                             :   

ALEYHİNE TESPİT

İSTENEN                       : 

ADRES                            :

 

KONU                        : Delil Tespiti

 

AÇIKLAMALAR         :

 

Müvekkil tarafından aleyhine tespit istenen taraf olan ……….. Ltd. Şti ‘ ne birtakım mallar satılmış ve teslim edilmiştir. Buna ilişkin fatura dilekçemiz ekindedir.  ………. ile yapmış olduğumuz şifahi görüşmelerde faturada yazılı ürünlerin bedelinin ödenmesini talep etmişsek de ………. Tarafından tarafımıza bir ödeme yapılmayacağı bildirilmiştir. Bu nedenle ileride açacağımız icra takip ve davalara delil teşkil etmesi açısından söz konusu malların …….. Ltd. Şti’ ne teslim etmiş olduğumuzun tespiti gerekmektedir. Aksi halde ……..Ltd. Şti’ nin borçtan kurtulmak amacıyla mal teslimi yapmadığımıza yönelik itirazı ile karşılaşacağımız kuvvetle muhtemeldir.  …………’ ne teslim etmiş olduğumuz mallar dilekçemiz ekinde bulunan fatura içeriğinde mevcuttur. Söz konusu fatura da dilekçemiz ekindedir. Belirtilen bu malzemeler (mallar)  ofis malzemeleri olup, ……………… nin yukarıda belirtmiş olduğumuz kendi adresinde bulunmaktadır. Açacağımız dava ve icra takiplerine esas teşkil etmek üzere fatura içeriğinde yer alan malların aleyhine tespit istenen tarafından teslim alındığının ve söz konusu adreste bulunduğunun tespiti için işbu davayı açmak zorunlu olmuştur. 

Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere tespitini talep ettiğimiz eşyalar ek de sunmuş olduğumuz fatura içeriğinde mevcuttur.

HUKUKİ NEDENLER                    :   HMK, TMK , İİK, İlgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM                   :   Müvekkilin , aleyhine tespit istenen şirkete teslim ettiği ve fatura içeriğinde yer alan malzemelerin aleyhine tespit istenenin yukarıda belirtilen adresinde bulunduğunun tespit ettirilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin  karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. 27.02.2018

 

                                                                                                                              TESPİT İSTEYEN DAVACI VEKİLİ

Av. ………

 

     EKLER

 • ……………

Genel Vekaletname Sureti                                                                             

Delil Tespiti Davası Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                      

TESPİT İSTEYEN               :

 

VEKİLLERİ                         : Av

KARŞI TARAF                   :B

 

T.KONUSU                           : Delil tespiti istemidir.

 

AÇIKLAMASI                       :1)Müvekkilimiz şirket ile aleyhine tespit istenen şirket arasında akdedilen sözleşme ile İşinin müvekkil şirket tarafından üstlenilmiştir.

 

Ancak,aleyhine tespit istenen şirket, yevmiye nolu ihtarnamesi ile müvekkil firma ile arasında Tesis Yapımı İşine ait sözleşmeyi, haksız ve kötüniyetli olarak feshetmiş, ,… tarihinde de şirketinizce yapım işine el konularak sözleşme fiilen de sona erdirilmiştir.                                           

Müvekkil şirket anılan sözleşme ile sözleşme konusu işe başlamış ve imalatlar gerçekleştirmiştir. Bu imalatların bedeli de kendisine ödenmemiştir.

Müvekkilin, aleyhine tespit istenen tarafından haksız olarak feshedilen sözleşme nedeniyle ve özellikle yaptığı işlerin bedelinin tahsili istemiyle  açacağı dava ve davalar ile diğer talepleri için, sözleşme konusu işin yapımı için gerçekleştirdiği imalatların, üretimlerin miktarı ile  seviyesinin tespitinde  ihtiyaç ve zorunluluk bulunmaktadır.

2)Henüz dava açılmamış olması, üzerinde keşif ve bilirkişi incelmesi yapılacak imalat ve üretimler İli sınırları içinde bulunması nedeniyle mahkemeniz HMK.nun 401.maddesi uyarınca delil tespiti konusunda görevli ve yetkilidir.

Açıklanan nedenlerle, ileride açılacak dava ve davalarda ileri sürülecek vakıaların kanıtlanması için yukarıda anılan sözleşme konusu işin gerçekleşmesi için yaptığı tüm işlerin (imalat ve üretim,harcadığı malzeme vs.)miktarı ve seviyesinin  tespitini isteme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                 :Yukarına açıklanan nedenlerle, yerinde inceleme yapılarak; yaptığı imalat ve üretimlerin seviyesi ve miktarının tespitinin yapılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

                                                                                                 Tespit İsteyen Vekilleri

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.