Delil Listesi Sunma Dilekçesi Örneği

Delil ve Tanık Dilekçesi Nasıl Sunulur?

Genellikle ön inceleme duruşması ardından mahkeme taraflara davayı açarken dayandıkları deliller hakkında bilgi vermeleri için süre verir. Bu süre uygulamada 2 haftadır. 2 hafta süre içerisinde delil ve tanık listesi hazırlanarak mahkemeye sunulur.

Sizler için delil ve tanık listesi örneklerini farklı dava türleri çerçevesinde bu yazımızda paylaştık.

Delil Listesi Sunma Dilekçesi Örneği -1-

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                              :

VEKİL                        : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

 

DAVALI                              :  X Sigorta A.Ş.’ne izafeten X (Sigorta Acentası)

 

KONU                                  :   Delil listesi.

DELİLLER                         :

1- İşyeri Sigorta Poliçesi, (Ek: 1)

2- Ödeme Makbuzu,  (Ek: 2)

3- Hırsızlık müracaat ve görgü tespit tutanağı,  (Ek: 3)

4- X Asliye Ceza Mahkemesi’nin X Esas sayılı dosyası,

5- Davalı tarafın ticari defter ve kayıtları,

6- Bilirkişi inelemesi,

7- Tanık

8- Sair deliller.

NETİCE VE TALEP : Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delillerimizin toplanılmasını ve mahkemenizce celp edilerek haklı davamızın kabulüne karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim. 04.03.2020

                                                                                                                      Davacı Vekili

Delil Listesi Sunma Dilekçesi Örneği -2-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

Dosya No: E.

 

DAVALI                   : 

 

VEKİLİ                     : 

 

DAVACI                   :  

 

VEKİLİ                    : 

KONU                       : Delil listemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 

Sayın Mahkemenin 12/02/2019  tarihli celsesinin 1 nolu  ara kararı gereği davaya ilişkin tüm delillerimizi  , ibrazı gerekenleri sunmamız , ibraz olunmayanların nereden nasıl temin edileceğine dair bilgileri bildirmemiz için tarafımıza 2 haftalık kesin süre  verilmiş olup süresi içinde söz konusu ara kararı yerine getirip gerekli bilgileri Sayın Mahkemeye sunmaktayız.

DELİL LİSTEMİZ;

Sayın mahkemenize müvekkil şirket tarafından açılmış olan işbu davanın reddi gerektiğinin ispatı olarak delillerimizi bildirmekteyiz.

1-) Davacı tarafından 31.10.2018 tarihinde imzalanan fesih bildirimi

(Davacının iş akdinin İş Kanunu m.18 kapsamında müvekkil işveren tarafından haklı ve geçerli nedenle feshedildiğinin ispatı için sunulmuştur.Davaya cevap dilekçemiz ekinde sunulan davacıya ait Personel Özlük Dosyası içerisinde yer almaktadır.)

2-) Davacı tarafından 31.10.2018 tarihinde imzalanan ibraname ,

(Müvekkil şirketin davacının ÜCRET , AGİ ,Kullanılmayan İzin , Sosyal Haklar, Prim,Kıdem Tazminatı ve 

 İhbar Tazminatı gibi tüm ücret,sosyal hak ve tazminatları eksiksiz ve tam olarak ödediğini kanıtlamak için 

 sunulmuştuır. Söz konusu ibraname Davaya Cevap dilekçemiz ekinde sunulan Personel Özlük Dosyası  

 içerisinde yer almaktadır. )

3-) Davacıya Ücret,AGİ,Kullanılmayan İzin , Sosyal Haklar,Prim,Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatlarının ödendiğine ilişkin havale dekontları,

(Davacının müvekkil şirketten herhangi bir hak ve alacağının olmadığının ispatı için sunulmuştur. Söz konusu dekontlar davaya cevap dilekçemiz ekinde sunduğumuz Personel Özlük Dosyası içerisinde yer almaktadır.)

4-) İşe Giriş ve Ayrılış Bildirgeleri,

(Davaya cevap dilekçemiz ekinde sunduğumuz Personel Özlük Dosyası içerisinde yer almaktadır.)

5-) Davacıya ait Personel Özlük Dosyası

(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)

6-) Davacının işsizlik ödeneği almak için başvuruda bulunup bulunmadığına  ve başvuruya istinaden işsizlik ödeneği alıp almadığına ilişkin evrakların İŞKUR ilgili Şubesinden sorulmasını talep etmekteyiz.

(İşten ayrılış bildirgesinde ayrılış nedeninin davacının işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için 04 olarak bildirildiğinin ispatı için talep edilmektedir.)

7-) Davacının fesih tarihinden itibaren ilk dört aylık sürede herhangi bir yerde çalışıp çalışmadığının SGK ,T.C. Emekli Sandığı ve Özel Sendikalar il vb. kurumlardan sorulmasını talep etmekteyiz.

(Davacı işçinin boşta geçirmediği bir sürenin ücretine hükmedilmesi hakkaniyetli olmayacağından, davacının fesih tarihinden itibaren ilk 4 aylık sürede başka bir işte çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla talep edilmektedir.)

 8 -) Bilirkişi İncelemesi,

 9-)Tanık anlatımları ,

(Davacının iş akdinin müvekkil şirketçe İş Kanunu m.18 kapsamında geçerli nedenle feshedildiği , davacıya ücret,AGİ, Kullanılmayan İzin , Sosyal Haklar, Prim,Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı gibi tüm ücret ,sosyal hak ve tazminatları vs. ödemelerinin tam ve eksiksiz yapıldığı ve Sayın Mahkeme tarafından gerekli görülecek diğer hususlarda davaya cevap dilekçemizde bildirdiğimiz tanıklar dinletilecektir.)

(Yukarıda belirtmiş olduğumuz tanıkların dinlenilmesi için Sayın Mahkemenizce 12.02.2019 tarihli celsenin 2. ve 3. ara kararlarında …………. adına davetiye çıkarılmasına , …….. için adresi mahkemesine talimat yazılmasına karar verilmiştir.)

10-) Müvekkil şirket defter kayıtları ,yemin,yargısal içtihatlar ve davalı tarafın bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP           : Tüm dosya kapsamında arz ve izah olunan nedenlerle, tarafımıza açılmış olan haksız DAVANIN REDDİNE karar verilmesini, yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.22.02.2019

Davalı Vekili Avukat

Delil Listesi Dilekçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Delil Listesi Dilekçesi -3-

X AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

 

DOSYA NO                     :  E.

 

DAVACI                         : 

 

DAVALI                          : 

 

KONU                             : Karşı delil sunma hakkım saklı kalmak kaydıyla tensip zaptı uyarınca delillerimin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1) Benim ve çocuklarımın durumunu ve davalının resmiyette göstermiş olduğundan daha fazla gelire sahip olduğuna ilişkin konularda açıklamalar yapacak olan tanıklarım;

2) Davalıya ait SGK kayıtları: Davalı her ne kadar asgari ücret düzeyinde gelir beyan etmiş olsa da bu beyanların doğru olmadığını tanık anlatımları ile ortaya koyacağız. (celbini talep ederim)

3) Ekonomik ve sosyal durum araştırması, gerektiğinde yemin, Bilirkişi ile İlgili yasal ve takdiri deliller.

NETİCE VE TALEP    : Karşı delil sunma hakkım saklı kalmak kaydıyla delillerim toplanılması ile yukarıda isim ve adreslerini verdiğim tanıklarımın mahkemenizce celp edilerek dinlenilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                                           DAVACI

Delil Listesi Dilekçesi -4-

ADANA 11. AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : 

VEKİLİ : Av. Saim İNCEKAŞ (Adana Barosu -4293)
(E-tebligat)

KONU : Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delil listemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemenin 02.07.2020 tarihli celsesinin 3 nolu ara kararı gereği davaya ilişkin henüz sunmadığımız ve ibrazı gerekenleri sunmamız, ibraz olunmayanların nereden nasıl temin edileceğine dair bilgileri bildirmemiz için tarafımıza 2 haftalık kesin süre verilmiş olup süresi içinde söz konusu ara kararı yerine getirip gerekli bilgileri Sayın Mahkemeye sunmaktayız.

DELİL LİSTEMİZ


1-) TANIKLARIMIZ;

Tanıklarımızdan Finlandiya ikametli olanların yurtdışı istinabe aracılığı ile dinlenmesini talep ediyoruz. Türkiye adresinde yer alanlar için ise talimat işlemlerinin başlatılmasını talep ediyoruz.

A) 
Adres: 

(Davacı müvekkile Sibel’in maruz kaldığı fiziksel şiddeti, davalının evlilik bilincinden uzak davranışlarını, davalının sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarının ispatı olarak dinletilecektir.)

B) 
Adres:

(Davacı müvekkile Sibel’in maruz kaldığı fiziksel şiddeti, davalının evlilik bilincinden uzak davranışlarını, davalının sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarının ispatı olarak dinletilecektir.)


C) 
Adres:

(Davacı müvekkile Sibel’in maruz kaldığı fiziksel şiddeti, davalının evlilik bilincinden uzak davranışlarını, davalının sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarının ispatı olarak dinletilecektir.)

D) 
Adres:

(Davacı müvekkile Sibel’in maruz kaldığı fiziksel şiddeti, davalının evlilik bilincinden uzak davranışlarını, davalının sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarının ispatı olarak dinletilecektir.)

E) 
Adres:

F)
Adres:

(Davacı müvekkile Sibel’in maruz kaldığı fiziksel şiddeti, davalının evlilik bilincinden uzak davranışlarını, davalının sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarının ispatı olarak dinletilecektir.)

G) 
Adres: 

(Davacı müvekkile Sibel’in maruz kaldığı fiziksel şiddeti, davalının evlilik bilincinden uzak davranışlarını, davalının sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarının ispatı olarak dinletilecektir.)


2-) Müvekkil X’a dair sosyal ekonomik araştırmanın yapılması için Sayın Mahkemenize müvekkilin adresini bildiriyoruz.

Finlandiya yetkili makamlarına yazılacak müzekkere ile davacı müvekkile Sibel’in dava tarihinden itibaren herhangi bir işte çalışıp çalışmadığının sorulması(CELP EDİLMELİDİR),

“X (DAVACI ASİL)
Adres: 

3-) Finlandiya özel ve idari makamlarından alınmış usulüne uygun apostil ve tercünmeli muhtelif belgeler dava dilekçemizin ekinde sunulmuş idi.

4-) Finlandiya’ya yazılacak müzekkere ile davalı Mehmet OK’un sınır dışı edilip edilmediğinin sorulması(CELP EDİLMELİDİR),

5-) Davalının Garanti, Akbank, Ziraat, Yapıkredi, Finansbank, İş Bankası bankalarında bulunan hesaplarındaki aktif ve pasif hareket detayları (CELP EDİLMELİDİR),NETİCE VE TALEP : Tüm dosya kapsamında arz ve izah olunan nedenlerle,

1-) Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delillerimizin toplanılması ile yukarıda isim ve adreslerini verdiğimiz tanıklarımızın mahkemenizce dinlenilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

2-) Tarafımızca açılmış olan haklı DAVAMIZIN KABULÜNE karar verilmesini, yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 11.07.2020


Davacı X
Vekili
Av. Saim İNCEKAŞ
¸e-imza

Delil ve Tanık Dilekçesi -5-

ADANA X İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No :  Esas

DAVACI               :

VEKİLİ                 :    

DAVALI               :

VEKİLİ                 :

KONU                    : Delil ve tanık listemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemenizin 26.06.2020 tarihli ara kararı gereğince delil ve tanık listemizi aşağıda sunuyoruz.

1-TANIKLARIMIZ : ( Tanıklarımızdan Hasan Şam Sendika yetkilisi , diğerleriyse iş yerinde çalışan/çalışmış işçilerdir.. )

2-  SENDİKA ÜYESİ … İLE DAVALI İŞ YERİNDE  MÜDÜR … ARASINDA GEÇEN … TARİHLİ KONUŞMA KAYITLARI :

Konuşma kayıtlarının çözümü tarafımızca aşağıda ( Barış B harfi , Eray  E ile gösterilmek suretiyle ) yapılmıştır:

3-   Müvekkilin çalıştığı iş kolu metal iş kolu olduğundan emsâl ücrete esas bilgiler aşağıdadır:

İşçinin meslekteki kıdemi : 8 YIL

İşçinin görevi:  Genel (makine,tesisat)  bakım sorumlusu

İlgili Meslek Kuruluşu:

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Adres : Bostancı Mah. E80 Yanyol Cad. No:2 Kadıköy/İSTANBUL)

NETİCE VE TALEP : Sayın Mahkeme ara kararını yukarıdaki şekilde yerine getiriyor, gereğinin yapılmasını arz ve talep ediyoruz.

                                                               Saygılarımla, 08.07.2020

(E-imzalıdır )

Delil Bildirme Dilekçesi -6-

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Delillerimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Sayın mahkeme huzurunda görülen davada tensip zaptı ile delillerimizi ve tanıklarımızı bildirmemiz hususu tarafımıza bildirilmiş olup delillerimizi ve tanıklarımızı sunuyoruz.

DELİLLERİMİZ;

… İcra Müdürlüğü … Esas sayılı takip dosyası (Takip hukuku yönünden yapılan usuli işlemlerin ve sözleşmeler arasındaki farkların karinesi olmak üzere dosyaya celbini talep ederiz.)

… Ağır Ceza Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyası (Davacının davalı ile çokça carii işlemi bulunduğuna ve beyanları arasındaki çelişkiye istinaden dosyaya celbini talep ederiz.)

… Parselde Davacının Kızına Ait 18 Numaralı Dükkan’ın tapu Sicil Kayıtları (Davacının Organik bağının ve taraflar arasındaki tasarruf işlemlerinin hayatın olağan akışına uygun olduğunun karinesi olarak dosyaya celbini talep ederiz.)

… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyası (Davalı şirketin farklı bedeller ile farklı kişilere yaptığı satışların hayatın olağan akışına uygun olması ve bu kadar çok kişi ile birlikte hareket etmesinin mümkün olmadığının anlatımlarımıza karine teşkil etmesi amacıyla dosyaya celbini talep ederiz.)

Akbank Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak … tarihleri arasında davalı … şirket yetkilisi … ait tüm banka hesaplarının dökümünün getirtilmesi ;   

a-Davalıya yapılan ödemeler ile davalının sözleşme tarihindeki ekonomik durumunun mahkemenin dikkatine sunulması, vekil edenin mal kaçırma kastını bilerek hareket etmesinin mümkün olmaması ilişkin karine teşkil etmesi amacıyla dosyaya celbini talep ederiz.)

b-Davacının organik bağa ilişkin iddialarından olan ve dilekçesinde dile getirdiği 17 numaralı bağımsız bölüme ilişkin (… SATIN ALINAN BAĞIMZSIZ BÖLÜM.) iddiaların çürütülmesine ilişkin karine teşkil etmesi amacıyla dosyaya celbini talep ederiz.)

İptali talep edilen taşınmaza ilişkin yapılan ödemelerin evrakları, (Satış bedeli olan … TL nin yazılı, sonradan düzenlenmesi mümkün olmayan ve hayatın olağan akışına uygun belgeler mucibince davalı … ve Şirket Sahibi … nam ve hesabına aktarıldığının kanıtlanması amacıyla dosyaya celbini talep ederiz.)

a)… Tarihli işlem ile vekil eden şirket yetkilisi … tarafından davalı şirket’e ait hesaba “DÜKKAN KAPARO BEDELİ AÇIKLAMASI İLE GÖNDERİLEN 70.000 TL” (Bir sureti cevap dilekçesi ile sunulmuştur.)

b) 01.12.2015 Tarihli işlem ile vekil eden …………… tarafından davalı şirket’in sahibi ………………… ait hesaba gönderilen 144.000 TL  (Bir sureti cevap dilekçesi ile sunulmuştur.)

c) 28.03.2016 Tarihli …………………… istinaden kaydıyla düzenlenen 100.000 TL ilk  tediye makbuzu.  (Bir sureti cevap dilekçesi ile sunulmuştur.)

d) 24.06.2016 Tarihli işlem ile vekil eden ……………… tarafından davalı şirket’e gönderilen 100.000 TL  (Bir sureti cevap dilekçesi ile sunulmuştur.)

e) ………… tarihinde davalı yetkili ve sahibi ……………. talimatı ile dava dışı …………………hesabına gönderilen 100.000 TL  (Bir sureti cevap dilekçesi ile sunulmuştur.)

……………. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……………. Esas sayılı dosyası (Davacının iyi niyetli alıcılara dava açarak 3.Kişileri zarara uğratma kastına karine teşkil etmesi ve reddedilen davada yapılan satışların sıhhatine karine teşkil ederek davacının ……………. ve  ilişkin iddialarının çürütülmesi amacıyla dosyaya celbini talep ederiz.)

Vekil eden ……………………. ait mal varlıklarının bir kısmının dökümü.(Vekil edenin davaya konu tasarruf işlemlerini gerçekleştirmeye muktedir olduğunun ve davacının tanımı ile emanetçi olarak kullanılmasının mümkün olmadığına ilişkin bir sureti cevap dilekçesi sunulmuştur.)

Vekil Eden tarafından yapılan 100.000 TL ödemenin ……………. isimli şirkete davalı ……………. talimatı ile yapılmış olduğuna dair talimatname (Bir sureti cevap dilekçemiz ile mahkemeye sunulmuştur.)

Tanıklarımız;

(Taşınmazın satış işlemleri ile alakalı dinletilecektir.)

– … isimli şirketin sahibidir. 100.000 TL’nin neden ödendiğine ilişkin dinletilecektir. Duruşmada hazır edilecektir.)

Keşif ve Bilirkişi İncelemesi ve hukuka uygun her türlü delil.

Yukarıda belirttiğimiz delillerimizin ilgili kurumlardan celbine ve tanıklarımızın dinlenilmesine  karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili

Tanık ve Delil Listesi Dilekçe Örneği -7-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVALILAR         

VEKİLLERİ                              

DAVACI :

VEKİLLERİ:

KONU: Sayın Mahkemenizde yargılaması görülmekte olan dosyaya ilişkin delil dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

​AÇIKLAMALAR:​

Sayın mahkemede yargılaması görülmekte olan dosyada görülen 01.03.2021 tarihli duruşmanın 1 no’lu ara kararı gereğince taraflara delil listelerini sunmak üzere iki haftalık süre verilmiş olup yasal süresi içerisinde delil listemizi sayın mahkemeye sunuyoruz. Şöyle ki;

Cevap dilekçemizde dayanmış olduğumuz birtakım delillerin celbi talep edilmiş olup tarafımızda mevcut olmayan delillerin ilgili kurumlardan celbine, isim ve adres bilgileri aşağıda yer alan tanıklarımızın dinlenilmesi hususunda tanıklarımıza duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye çıkartılmasına karar verilmesini sayın mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

HUKUKİ DELİLLER:

Adana 2. Noterliği’nin … tarihli … yevmiye no’lu Düzenleme Şeklinde Sözleşmesi

Kat maliklerinden Firma yetkilisi Ahmet ve o dönem Firma site yöneticisi olan Mehmet’e verilen şartlı ve sınırlı vekaletnameler

Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … D. İş sayılı delil tespiti dosyası (Celbi talep olunur.)

Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin … E. Sayılı yönetim planının iptali dosyası (Celbi talep olunur.)

Adana 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … E. Sayılı dosyası (Celbi talep olunur.)

Emre tarafından davacı şirket yetkili ve çalışanlarına verilen Adana 1. Noterliği’nin … tarihli … yevmiye numaralı tevkil vekaletnamesi ve Adana 1. Noterliği’nin … tarihli … yevmiye numaralı tevkil vekaletnamesi (Celbi talep olunur.)

… nolu yapı ruhsatı

… tarihli yönetim planı

… nolu; … onay tarihli  … nolu; … tarihli, … yapı ruhsatları

Davacı şirket tarafından müvekkillere gönderilen Adana 8. Noterliği’nin … tarihli … yevmiye no’lu ihtarnamesi

Müvekkiller tarafından DAVACI ŞİRKETe gönderilen Adana 7. Noterliği’nin … tarihli, … yevmiye numaralı cevabi ihtarnamesi

Güzel Konut Evleri Sitesi Kat Maliklerini Temsilen Emre tarafından davacı şirkete gönderilen … tarihli ihtarname

Karar defteri (Güzel Evler Yönetiminden bir suretinin celbi talep olunur.)

İnşaatın başlangıç ve son şeklini gösterir fotoğraflar

Yapılan inşaatın krokisi

Tapu kayıtları (Adana Tapu Müdürlüğü’nden celbi talep olunur.) (Kat İrtifak Tapu Listesi ekte sunulmuştur.)

… no’lu yapı ruhsatı

Taşınmazın eski halini ve eski projeyi gösterir fotoğraflar

Seyhan Belediyesinin … Tarih ve … No.lu yazısı(Seyhan Belediyesi’nden celbi talep olunur.)

Taşınmazın imar durumu (Seyhan Belediyesi’nden celbi talep olunur.)

Taşınmazın çap durumu (Seyhan Kadastro Müdürlüğü’nden celbi talep olunur.)

Tanıkla

A)

Keşif

Bilirkişi

Yemin

Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü delil.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Dava Konusunun Devri Dilekçe Örneği

ADANA 7. Asliye Hukuk Mahkemesi  Sayın Hakimliği’ne Dosya no                             : Temellük alan/Davacı     : Vekili                                      : …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: