Bir Sayfa Seçin

Delil Listesi Sunma Dilekçesi Örneği

Delil Listesi Sunma Dilekçesi Örneği -1-


ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                              :

VEKİL                        : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

 

DAVALI                              :  X Sigorta A.Ş.’ne izafeten X (Sigorta Acentası)

 

KONU                                  :   Delil listesi.

DELİLLER                         :

 

1- İşyeri Sigorta Poliçesi, (Ek: 1)

2- Ödeme Makbuzu,  (Ek: 2)

3- Hırsızlık müracaat ve görgü tespit tutanağı,  (Ek: 3)

4- X Asliye Ceza Mahkemesi’nin X Esas sayılı dosyası,

5- Davalı tarafın ticari defter ve kayıtları,

6- Bilirkişi inelemesi,

7- Tanık

8- Sair deliller.

NETİCE VE TALEP : Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delillerimizin toplanılmasını ve mahkemenizce celp edilerek haklı davamızın kabulüne karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim. 04.03.2020

                                                                                                                      Davacı Vekili

Delil Listesi Sunma Dilekçesi Örneği -2-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

Dosya No: E.

 

DAVALI                   : 

 

VEKİLİ                     : 

 

DAVACI                   :  

 

VEKİLİ                    : 

KONU                       : Delil listemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 

Sayın Mahkemenin 12/02/2019  tarihli celsesinin 1 nolu  ara kararı gereği davaya ilişkin tüm delillerimizi  , ibrazı gerekenleri sunmamız , ibraz olunmayanların nereden nasıl temin edileceğine dair bilgileri bildirmemiz için tarafımıza 2 haftalık kesin süre  verilmiş olup süresi içinde söz konusu ara kararı yerine getirip gerekli bilgileri Sayın Mahkemeye sunmaktayız.

DELİL LİSTEMİZ;

Sayın mahkemenize müvekkil şirket tarafından açılmış olan işbu davanın reddi gerektiğinin ispatı olarak delillerimizi bildirmekteyiz.

1-) Davacı tarafından 31.10.2018 tarihinde imzalanan fesih bildirimi

(Davacının iş akdinin İş Kanunu m.18 kapsamında müvekkil işveren tarafından haklı ve geçerli nedenle feshedildiğinin ispatı için sunulmuştur.Davaya cevap dilekçemiz ekinde sunulan davacıya ait Personel Özlük Dosyası içerisinde yer almaktadır.)

2-) Davacı tarafından 31.10.2018 tarihinde imzalanan ibraname ,

(Müvekkil şirketin davacının ÜCRET , AGİ ,Kullanılmayan İzin , Sosyal Haklar, Prim,Kıdem Tazminatı ve 

 İhbar Tazminatı gibi tüm ücret,sosyal hak ve tazminatları eksiksiz ve tam olarak ödediğini kanıtlamak için 

 sunulmuştuır. Söz konusu ibraname Davaya Cevap dilekçemiz ekinde sunulan Personel Özlük Dosyası  

 içerisinde yer almaktadır. )

3-) Davacıya Ücret,AGİ,Kullanılmayan İzin , Sosyal Haklar,Prim,Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatlarının ödendiğine ilişkin havale dekontları,

(Davacının müvekkil şirketten herhangi bir hak ve alacağının olmadığının ispatı için sunulmuştur. Söz konusu dekontlar davaya cevap dilekçemiz ekinde sunduğumuz Personel Özlük Dosyası içerisinde yer almaktadır.)

4-) İşe Giriş ve Ayrılış Bildirgeleri,

(Davaya cevap dilekçemiz ekinde sunduğumuz Personel Özlük Dosyası içerisinde yer almaktadır.)

5-) Davacıya ait Personel Özlük Dosyası

(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)

6-) Davacının işsizlik ödeneği almak için başvuruda bulunup bulunmadığına  ve başvuruya istinaden işsizlik ödeneği alıp almadığına ilişkin evrakların İŞKUR ilgili Şubesinden sorulmasını talep etmekteyiz.

(İşten ayrılış bildirgesinde ayrılış nedeninin davacının işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için 04 olarak bildirildiğinin ispatı için talep edilmektedir.)

7-) Davacının fesih tarihinden itibaren ilk dört aylık sürede herhangi bir yerde çalışıp çalışmadığının SGK ,T.C. Emekli Sandığı ve Özel Sendikalar il vb. kurumlardan sorulmasını talep etmekteyiz.

(Davacı işçinin boşta geçirmediği bir sürenin ücretine hükmedilmesi hakkaniyetli olmayacağından, davacının fesih tarihinden itibaren ilk 4 aylık sürede başka bir işte çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla talep edilmektedir.)

 8 -) Bilirkişi İncelemesi,

 9-)Tanık anlatımları ,

(Davacının iş akdinin müvekkil şirketçe İş Kanunu m.18 kapsamında geçerli nedenle feshedildiği , davacıya ücret,AGİ, Kullanılmayan İzin , Sosyal Haklar, Prim,Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı gibi tüm ücret ,sosyal hak ve tazminatları vs. ödemelerinin tam ve eksiksiz yapıldığı ve Sayın Mahkeme tarafından gerekli görülecek diğer hususlarda davaya cevap dilekçemizde bildirdiğimiz tanıklar dinletilecektir.)

(Yukarıda belirtmiş olduğumuz tanıkların dinlenilmesi için Sayın Mahkemenizce 12.02.2019 tarihli celsenin 2. ve 3. ara kararlarında …………. adına davetiye çıkarılmasına , …….. için adresi mahkemesine talimat yazılmasına karar verilmiştir.)

10-) Müvekkil şirket defter kayıtları ,yemin,yargısal içtihatlar ve davalı tarafın bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP           : Tüm dosya kapsamında arz ve izah olunan nedenlerle, tarafımıza açılmış olan haksız DAVANIN REDDİNE karar verilmesini, yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.22.02.2019

Davalı

Vekili

Avukat

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Delil Listesi Dilekçesi -3-

X AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

 

DOSYA NO                     :  E.

 

DAVACI                         : 

 

DAVALI                          : 

 

KONU                             : Karşı delil sunma hakkım saklı kalmak kaydıyla tensip zaptı uyarınca delillerimin sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               :

1) Benim ve çocuklarımın durumunu ve davalının resmiyette göstermiş olduğundan daha fazla gelire sahip olduğuna ilişkin konularda açıklamalar yapacak olan tanıklarım;

2) Davalıya ait SGK kayıtları: Davalı her ne kadar asgari ücret düzeyinde gelir beyan etmiş olsa da bu beyanların doğru olmadığını tanık anlatımları ile ortaya koyacağız. (celbini talep ederim)

3) Ekonomik ve sosyal durum araştırması, gerektiğinde yemin, Bilirkişi ile İlgili yasal ve takdiri deliller.

 

NETİCE VE TALEP    : Karşı delil sunma hakkım saklı kalmak kaydıyla delillerim toplanılması ile yukarıda isim ve adreslerini verdiğim tanıklarımın mahkemenizce celp edilerek dinlenilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                                           DAVACI

Delil Listesi Dilekçesi -4-

ADANA 11. AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : 

VEKİLİ : Av. Saim İNCEKAŞ (Adana Barosu -4293)
(E-tebligat)

KONU : Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delil listemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemenin 02.07.2020 tarihli celsesinin 3 nolu ara kararı gereği davaya ilişkin henüz sunmadığımız ve ibrazı gerekenleri sunmamız, ibraz olunmayanların nereden nasıl temin edileceğine dair bilgileri bildirmemiz için tarafımıza 2 haftalık kesin süre verilmiş olup süresi içinde söz konusu ara kararı yerine getirip gerekli bilgileri Sayın Mahkemeye sunmaktayız.

DELİL LİSTEMİZ


1-) TANIKLARIMIZ;

Tanıklarımızdan Finlandiya ikametli olanların yurtdışı istinabe aracılığı ile dinlenmesini talep ediyoruz. Türkiye adresinde yer alanlar için ise talimat işlemlerinin başlatılmasını talep ediyoruz.

A) 
Adres: 

(Davacı müvekkile Sibel’in maruz kaldığı fiziksel şiddeti, davalının evlilik bilincinden uzak davranışlarını, davalının sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarının ispatı olarak dinletilecektir.)

B) 
Adres:

(Davacı müvekkile Sibel’in maruz kaldığı fiziksel şiddeti, davalının evlilik bilincinden uzak davranışlarını, davalının sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarının ispatı olarak dinletilecektir.)


C) 
Adres:

(Davacı müvekkile Sibel’in maruz kaldığı fiziksel şiddeti, davalının evlilik bilincinden uzak davranışlarını, davalının sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarının ispatı olarak dinletilecektir.)

D) 
Adres:

(Davacı müvekkile Sibel’in maruz kaldığı fiziksel şiddeti, davalının evlilik bilincinden uzak davranışlarını, davalının sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarının ispatı olarak dinletilecektir.)

E) 
Adres:

F)
Adres:

(Davacı müvekkile Sibel’in maruz kaldığı fiziksel şiddeti, davalının evlilik bilincinden uzak davranışlarını, davalının sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarının ispatı olarak dinletilecektir.)

G) 
Adres: 

(Davacı müvekkile Sibel’in maruz kaldığı fiziksel şiddeti, davalının evlilik bilincinden uzak davranışlarını, davalının sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarının ispatı olarak dinletilecektir.)


2-) Müvekkil X’a dair sosyal ekonomik araştırmanın yapılması için Sayın Mahkemenize müvekkilin adresini bildiriyoruz.

Finlandiya yetkili makamlarına yazılacak müzekkere ile davacı müvekkile Sibel’in dava tarihinden itibaren herhangi bir işte çalışıp çalışmadığının sorulması(CELP EDİLMELİDİR),

“X (DAVACI ASİL)
Adres: 

3-) Finlandiya özel ve idari makamlarından alınmış usulüne uygun apostil ve tercünmeli muhtelif belgeler dava dilekçemizin ekinde sunulmuş idi.

4-) Finlandiya’ya yazılacak müzekkere ile davalı Mehmet OK’un sınır dışı edilip edilmediğinin sorulması(CELP EDİLMELİDİR),

5-) Davalının Garanti, Akbank, Ziraat, Yapıkredi, Finansbank, İş Bankası bankalarında bulunan hesaplarındaki aktif ve pasif hareket detayları (CELP EDİLMELİDİR),NETİCE VE TALEP : Tüm dosya kapsamında arz ve izah olunan nedenlerle,

1-) Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delillerimizin toplanılması ile yukarıda isim ve adreslerini verdiğimiz tanıklarımızın mahkemenizce dinlenilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

2-) Tarafımızca açılmış olan haklı DAVAMIZIN KABULÜNE karar verilmesini, yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 11.07.2020


Davacı X
Vekili
Av. Saim İNCEKAŞ
¸e-imza

Eki 12, 2018 | DİLEKÇELER | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız