Değişik İş Bilirkişi Raporuna İtiraz

Son Güncelleme Tarihi

ADANA ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO               :

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

KONU                       : Hiçbir

Bir konuda geniş bilgi verme; bir sorun hakkında bilgi verme.

“>açıklama ve değerlendirme ihtiva etmeyen ek bilirkişi raporuna yönelik itirazlarımızın takdimi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yazılı birim fiyatlarının hatalı hesaplanması ile piyasa araştırmasının somut verilere dayanmamasının mevcudiyeti dikkate alınarak, yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınması yönündeki talebimizin Sayın Mahkemeniz değerlendirmelerine arzıdır.

TEBLİĞ TARİHİ    : 26.05.2019

AÇIKLAMALAR    :          

Yukarıda esas numarası yazılı dosyaya sunulan 17.05.2019 tarihli bilirkişi raporuna süresi içerisinde itirazlarımızı sunuyoruz. Bilirkişi raporu eksik ve hatalı olup; bu haliyle hükme esas alınmaması gerekir. Sayın heyet tarafından özellikle kök rapora yönelik hukuki itirazlarımız ile ilgili en ufak bir değerlendirme yapılmamış, soyut değerlendirmelerde bulunulmuştur. Şöyle ki;

İNŞAAT İŞLERİNDEKİ HASARLARIN MALİYET HESABINA İTİRAZLARIMIZ;

Bilirkişi Heyeti inşaat işlerindeki hasarlar yönünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’in dikkate alınacağı ifade edilmiştir.  Ne var ki heyet tarafından hesaplamanın nasıl yapıldığı açıklanmadığı gibi bakanlığın ilgili tebliğinde yer alan birim fiyatı nazara alınarak yapılan hesap ile heyetin maliyet hesabı örtüşmemektedir. Örneğin, heyet tarafından 100 m2 gerekli olduğu belirtilen yağmur oluklarının bakanlık tebliğde yer alan BİRİM FİYATI 70,46 TL’DİR. Dolayısıyla maliyet hesabının 100*70,46= 7.046,00 TL olması gerekmektedir. Bu açıklığa rağmen bilirkişi ek raporunda 3.500,00 TL maliyet hesaplanmıştır.

Ayrıca gerek kök raporda gerekse de ek rapor da fiyatlandırmaların nasıl yapıldığına ilişkin hiç bir bir

Bir konuda geniş bilgi verme; bir sorun hakkında bilgi verme.

“>açıklama yapılmamış, 5.000,00 TL , 3.500,00  gibi  yuvarlak maliyetlerin olacağı kanaatine yer verilmiştir. Kök rapora karşı itiraz dilekçemizde de bu hususa ilişkin beyanlarımız sunulmuş olmasına rağmen bu itirazlarımıza ilişkin hiçbir suretle ek raporda değerlendirme yapılmamıştır.

ÇATI HESABINA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ;

Gerek kök raporda gerekse de ek raporda Maliyet hesabının 2019 yılına göre serbest piyasa araştırılmak suretiyle yapıldığı ifade ediliştir. Maliyetin işbu araştırma nihayetinde 23.364,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Ancak raporda araştırmanın içeriğine ilişkin hiçbir somut veri sunulmamıştır. Bununla birlikte kök rapora karşı itiraz dilekçemizde sunmuş olduğumuz piyasa araştırma tutanakları ile heyet tarafından iddia edilen maliyet hesabı arasındaki iki kattan daha fazla fiyat farkı mevcuttur. Şayet bilirkişi heyeti nereden bu araştırmayı yaptığını ve bu fiyat teklifini aldığını sayın mahkemeye beyan eder ise idaremiz aynı şirketten bu zararı gidermek için anlaşmaya hazırdır.  Ne yazık ki sayın heyet tarafından üstünkörü araştırmak yapılmak suretiyle ticari iş hayatının olağan akışına aykırı bir maliyet hesabı çıkarılmıştır. Bu bağlamda belediyemiz tarafından alınan tekliflerin 75 bin TL civarında olması da nazara alınmalı ve yeni bir bilirkişi heyetinden rapor aldırılmak suretiyle bu çelişkinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kamu zararı ortaya çıkacaktır. Ayrıca belirtmek gerekir ki bilirkişi raporunu tanzim eden bilirkişiler hakkında bilirkişi daire başkanlığı nezdinde şikâyet başvurusunda da bulunacağını sayın mahkemenizin bilgilerine

Sunma; sunu; verme.

“>arz ederiz.

Netice itibariyle gerek kök rapora gerekse de ek rapora karşı itiraz etme mecburiyeti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda

Sunma; sunu; verme.

“>arz ve izah olunan sebepler ile Sayın Mahkemenizce resen gözetilecek gerektirici nedenler etrafında;

  1. Gerek kök gerek ek raporda savunma argümanlarımız ile itirazlarımızı karşılayabilecek nitelikte en ufak bir değerlendirme yapılmadığı dikkate alınarak, yargı denetimine elverişli niteliği bulunmayan 28.02.2019 ve 17.05.2019 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporlarının hükme hiçbir şekilde esas alınmamasına,
  2. Kayseri Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine talimat yazılmak suretiyle alanında uzman bir bilirkişi heyeti oluşturularak yeni bir rapor tanzimine karar verilmesini sayın mahkemenizden saygılarımızla bilvekale

Sunma; sunu; verme.

“>arz ve talep ederiz. 06.2019

Vekili

   Av. 

 

EK-1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ilgili sayfa suretleri

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.