Değerli Konut Vergisine İtiraz Dilekçesi

Tem 12, 2020 | Vergi Hukuku Avukatlığı

Değerli Konut Vergisine İtiraz Dilekçesi

Değerli Konut Vergisine İtiraz

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TAPU VE KADASTRO

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KADASTRO DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

(iletilmek üzere)

X TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

İTİRAZ EDEN                        :

ADRES                                  

VEKİLİ                                   :

KONU                                     : Tapuda adıma kayıtlı X Parsel hakkında 1319 sayılı Kanunun 42. Maddesi kapsamında yapılan değere ve müvekkile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen aşağıda ilgi sayı ve tarihi belirtilen yazının içeriğinin tamamına itirazlarımın sunulmasından ibarettir.  

 

TEBLİĞ TARİHİ                   : 

 İLGİ YAZI                             :  tarih ve sayılı yazınız.

AÇIKLAMALAR                    :

  • Tapuda, X Parselde bulunan bağımsız bölümün malikiyim.
  • 7194 sayılı Kanun’la, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42-49 maddelerle “Değerli Konut Vergisi” adı altında vergi ihdas edilmiş ve değeri X -TL’yi aşan konutlar için ek vergi düzenlemesine gidilmiştir.
  • Bu kapsamda sahibi olduğum taşınmazın değeri X-TL olarak belirlenmiştir.
  • Yapılan değer tespitine ve müvekkile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen yazının tamamına ve içeriğine süresi içerisinde itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

4.1. İLGİLİ TAŞINMAZIN MESKEN NİTELİĞİNDE OLDUĞUNUN KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR, X TARİHİNDE MÜVEKKİLİN TALEBİYLE T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA İLGİLİ TAŞINMAZ İÇİN “TİCARİ” NİTELİĞİ HAİZ OLDUĞUNU GÖSTERİR “YAPI KAYIT BELGESİ” ALINMIŞTIR.

İlgili taşınmaz fiilen iş yeri olarak kullanılmakta olup, işbu taşınmaz için X tarihinde müvekkilin talebiyle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan taşınmazın “Ticari” niteliğini haiz olduğunu gösterir “Yapı Kayıt Belgesi” alınmıştır. İşbu belgede de görüleceği üzere taşınmaz iş yeri olarak kullanılmakta olup buna ilişkin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlenmiştir. (EK-1: Taşınmazın “Ticari” niteliğini haiz olduğunu gösterir X tarihli Yapı Kayıt Belgesi)

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 42. Maddesinde;

“Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri X Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.”

Hükmüyle “mesken nitelikli taşınmazların” işbu vergiye tabi olduğu düzenlenmiştir. İlgili madde hükmünde “Tapu’da mesken olarak kayıtlı taşınmazlar” şeklinde bir düzenlemeye gidilmemiştir. Bu maddenin lafzından da “mesken nitelikli taşınmazların” işbu vergiye tabi olduğu anlaşılmaktadır, ancak müvekkilin maliki olduğu taşınmaz “işyeri” niteliğindedir ve buna ilişkin “Ticari” nitelikli T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlenmiştir.

Bundan başka işbu taşınmaz fiilen de işyeri olarak kullanılmaktadır. İlgili taşınmazın “işyeri” olarak kullanıldığına ilişkin ekte “Kira Sözleşmesi”ni ekte dikkatinize sunuyorum. (EK:2: Müvekkile tebliğ edilen tebligata konu taşınmaza ait X kira başlangıç tarihli Kira Sözleşmesi) İşyeri olarak kullanılan işbu taşınmaz değerli konut vergisine tabi değildir.

Bu nedenle müvekkile tebliğ edilen değerleme çalışmasına ve ilgili yazınızın içeriğinin tamamına itiraz ediyoruz.

4.2. TAŞINMAZIN DEĞERİ EMSALLERİNE GÖRE OLDUKÇA YÜKSEK OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

İşbu taşınmaza ilişkin aynı yerlerdeki emsal değerlere bakıldığında takdir edilen X-TL gibi bir değerin oldukça fahiş olduğu izahtan varestedir. İşbu nedenle de müvekkile tebliğ edilen değerleme çalışmasına ve ilgili yazının içeriğinin tamamına itiraz ediyoruz.

4.4. GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI AÇISINDAN; BİR TAŞINMAZ MESKEN OLARAK TAPUDA KAYITLI OLSA DA HEM MESKEN HEM DE  İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI DURUMUNDA  STOPAJ VB. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER YÖNÜNDEN “İŞYERİ” OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTE VE HEM ÖDEMEYİ YAPAN YÖNÜNDEN HEM DE KİRA GELİRİ ELDE EDEN YÖNÜNDEN İŞYERİ SIFATINA GÖRE İŞLEM YAPILMAKTA VE MÜKELLEFTEN GELİR VERGİSİNİN BNA GÖRE TAHSİL EDİLECEĞİ İZAHTAN VARESTEDİR.

Yukarıda ifade edilen işbu gerekçe ile de müvekkile tebliğ edilen değerleme çalışmasına ve ilgili yazının içeriğinin tamamına itiraz ediyoruz.

4.5. MÜVEKKİLE GÖNDERİLEN YAZINIZ X TARİHLİ VE 4 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ’NİN (“4 NO’LU KARARNAME”) 484’ÜNCÜ MADDESİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR.

4.5.1. DEĞERLEME İŞLEMİ DEĞERLEME YETKİSİ BULUNMAYAN KURUM TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.

4 No’lu Karamame’nin 484’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince taşınmazların toplu değerlendirme yöntemiyle değerini belirleme görevinin ‘Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı”nca yerine getirileceği düzenlenmiş olmasına rağmen taşınmazı değerleme yetkisi bulunmayan Kadastro Dairesi Başkanlığınca yapılan ve tebliğ edilen değerleme işlemi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

4.5.2. DEĞERLEME İŞLEMİNİN 2 GÜN GİBİ KISA BİR SÜREDE YAPILMASI HEM KANUNA HEM DE HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR.

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, ……………….. tarihinde kabul edilmiş, ……………………. tarihinde de Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, …………………… tarihli yazısından anlaşılacağı üzere İdarece yalnızca 2 gün içinde bir değerleme bedeli belirlenmesi hem Kanun’a hem hayatın olağan akışına aykırıdır. Zira Sayın İdarece 2 gün içerisinde hangi kriterler gözetilerek, hangi belgeler dayanak yapılarak ve hangi incelemeler yapılarak ilgili rakamın belirlendiği belli değildir. Dolayısıyla 2 gün içerisinde belirlenen değerleme rakamının doğru bir şekilde tespit edilmemesi nedeniyle de müvekkile tebliğ edilen değerleme çalışmasına ve ilgili yazınızın içeriğinin tamamına itiraz ediyoruz.

4.5.3. İLGİ YAZINIZDA TAŞINMAZIN DEĞERİ BELİRLENİRKEN REFERANS ALINAN BİLİMSEL VE/VEYA TEKNİK BELGELER YER ALMAMAKTA OLUP BU DURUM KARARNAMEYE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTEDİR.

Ayrıca 4 No’lu Karamame’nin 484’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır Bu bent kapsamında, taşınmazların değerleme çalışmaları için yürütülecek usul ve esaslar belirlenmiş olmasına rağmen, ilgi yazınızla sadece taşınmaz için 5.620.000,00-TL değer belirlendiği belirtilmekle yetinilmiştir. İlgi yazınızdaki değerin referans alınan bilimsel ve/veya teknik belgelere dayanılarak belirlenip belirlenmediği ve bu değerin neye göre, hangi ölçüt ve kriterler esas alınarak tespit edildiği hakkında hiçbir bilgiye yer verilmemiştir. Bu durum da ilgili yazınızda iletilen değerin 4 No’lu Kararmame’nin 484’üncü maddesine uygun olmadığını göstermektedir.

Gerçekten de değer belirleme yönteminin mevzuata uygun olarak yapılmadığı, maliklerle yeterli bilgi ve belge paylaşılamadığı açıktır. Nitekim ilgi yazınızda yer alan değer belirlenirken;

  • Emsal satışların bedellerinin değerlendirmeye esas alınıp alınmadığı belirsizdir.
  • Kaldı ki, emlak değerlerinin her geçen gün giderek azaldığı ve son yıllarda önemli bir düşüş gösterdiği ülkemizde, döviz kurlarındaki aşın yükselme nedeniyle emlak satışlarının da ciddi oranda düştüğü gerçeği karşısında, taşınmaz değerlerinin bu denli yüksek belirlenmesinin teknik olarak açıklanması mümkün değildir. Somut veriler üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, taşınmaz değerinin bu denli fahiş bir değere ulaşmadığı görülmektedir.

Anayasa’nın başlangıç metninde;

“Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu” belirtilmiştir.

Vergi Ödevi başlıklı 73’üncü maddesinde de;

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. ” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki Anayasa maddeleri çok açık olarak vergilemenin “mali güce” göre yapılması gerektiğinin ve vergi yükünün “adaletli ve dengeli dağılımı”nın maliye politikasının sosyal amacı olduğunun altım çizmektedir. Yani vergi, mükellefler için bir ödevdir ancak bu ödev mali güç dikkate alınarak adaletli ve dengeli dağıtımla salınmak zorundadır. Dolayısıyla, mali gücü aşacak bir vergi yükü getirecek olan bu denli fahiş bir taşınmaz değeri tespiti, yukarıda bahsedilen Anayasa hükümleri ile de bağdaşmamaktadır.

Ayrıca, vergi yükünün adaletli bir şekilde dağıtılmasını emreden Anayasa md.73 hükmüne aykırı bir diğer durum; değerli konut vergisi için değerleme çalışmaları tüm yurt genelinde tamamlanmadan, Türkiye’deki tüm mesken nitelikli konutlar değerlemeye tabi tutulup değerleri belirlenmeden bu verginin uygulanmaya başlanmasıdır. Bazı illerdeki belli mahalleleri, hatta belli mahallelerdeki belli konutları değerleyip diğerlerini değerlememek bu verginin adaletli olarak uygulanmaması sonucuna neden olacaktır.

SONUÇ VE TALEP: Belirtilen nedenlerle, adıma kayıtlı X Parsel hakkında belirlenen X-TL değere ve müvekkile İdarece gönderilen yukarıda ilgi sayı ve tarihi belirtilen yazının içeriğinin tamamına itiraz ettiğimizi belirtir; yapılan değerleme çalışmasının bu hususlar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini, tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesini tüm dava ve talep haklarımız saklı kalmak üzere saygılarımızla bilvekale talep ederiz. tarih

İtiraz Eden

 

EKLER                                   :

  • Taşınmazın “Ticari” niteliğini haiz olduğunu gösterir X tarihli Yapı Kayıt Belgesi
  • Müvekkile tebliğ edilen tebligata konu taşınmaza ait X kira başlangıç tarihli Kira Sözleşmesi
  • Vekaletname ve Yetki Belgesi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.