Bir Sayfa Seçin

Değer Artış Payında Katkı Oranı Belirlemesi

DAP Hesabında Katkı Oranı Sorunu

Eşlerden herhangi birinin, evlilik birliği yükümlülüklerini yerine getirmek için yapmış olduğu çalışmalar DAP’a kaynak olan bir katkı sayılamazlar. Nitekim; Eşlerin birbirlerine evlilik yükümlülüklerini yerine getirmekten ibaret olan yardım ve destekleri EMKR de Artık I>eğer’de pay sahibi olma hakkıyla değerlendirilmiştir. İşte bu bakımdandır ki örneğin; bir kadının ev işlerinde çalışması yani yemek pişirmesi ya da temizlik işleri yapması veya çocuklara bakması gibi uğraşları TMK nun 227. maddesi anlamında bir katkı sayılmamaktadır. Bu nedenledir ki; DAP’a malik olacak oranda bir katkı sahibi olduğu iddiasında bulunan bir eşin, bu durumunu ayrıca ispat etmesi gerekmektedir.

İşte bu nedenlerledir ki; DAP’a yol açacak “Katkının” olağan katkıları aşan maddi ve işgücü katkılar olması aranır. Daha da açıkçası katkı iddia- sında bulunan eş, diğer eşin iddia konusu mallarının elde edilmesi, iyileştirilmesi ve ya korunması konusunda ortaya koyduğu maddi varlık ya da işgücünü, ona bağış veya ahlaki bir görevi yerine getirmesi amacıyla meccanen yapılan
bir yardım şeklinde değil fakat, bir borç verme ya da ileride geri alma veya bu sebeple ileride o mal üzerinde bir hak iddia etme amaç ve iradesiyle kullanmış olduğunu ispat etmek zorundadır. Böyle bir istençle gerçekleşmemiş katkıların DAP’a kaynaklık etmesi olanaksızdır.

Yine belirtmek gerekir ki; DAP hesaplamaları için, iddia sahibinin bu maldaki katkı oranının tespiti büyük önem taşır.

Bir eşin her hani bir malda ki katkı oranı; o malın katkının yapıldığı tarihteki değerine yani “Başlangıç Değeri”ne göre belirlenir. İddiada bulunan eşin başlangıç tarihinde yaptığı maddi katkının o malın Başlangıç Tarihindeki değerine oranı ne ise; DAP’m hesabında da o oran kullanılır. Ve eğer bir eş diğer eşin muhtelif mallarına katkılarda bulunmuş ise; katkı oranı her mal için ayrı ayrı hesap edilmek gerekir.

Nitekim yargı kararlarında da; davacının yaptığı ödemelerin tüm ödemelere göre oranı belirlenip, evin dava tarihindeki rayiç değeri üzerinden katkı oranı belirleneceği; Kadının on adet bileziğini bozdurarak kocası adına kayıtlı araç ve dairenin alınmasına katkıda bulunduğu anlaşıldığından katılım oranının bu miktara göre hesap edilmesi gerektiği ; Kalkının hesabında, davacının alım bedeli içindeki katkısının bulunması ve bundan sonra da taşııımasızın dava tarihindeki değeri tespit edilip; bu değer bulunan oranla çarpılmak suretiyle davacının DAP’ının tespit edilmesi lazım geldiği içtihat olunmuştur.

Bu arada vurgulanması gereken diğer bir kural da; kalkışını ispat eden eşin, katkı oranını kanıtlayamaması halinde bu hususun mahkemece tespit edilmesi gerektiğidir. Yargı içtihatları bu durumda; sözü edilen katkının, tarafların tüm gelirlerinin göz önünde tutularak mahkemece hakkaniyet ölçülerine göre tespit edileceği doğrultusundadır. Nitekim bu konuda Yargıtay’ca verilen muhtelif kararlarda: Davacı katkıyı ispat etmiş ise, katkı oranının mahkemece belirleneceği; Katkı belirlenip, bunun BK nun 42. 43 ve TMK nun 4. maddesiyle öngörülen hakkaniyet kurallarına göre uygun bir miktarda tespiti gerektiği251 ve başka türlü bir belirleme yapılamıyorsa TMK nun 688. maddesi gereğince payların eşit sayılacağı kararlaştırılmış bulunmaktadır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

May 11, 2019 | Uygulama | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız