Davayı Kabul Etmek Ne Anlama Gelir?

Davayı Kabul Ne Demektir?

“Kabûl”, davacı tarafın davadaki talep sonucuna, davalı tarafın kısmen veya tamamen muvafakat etmesidir. “Kabûl”, ancak, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri davalarda hüküm doğurur.

Kabûl, ikrardan farklı olarak, sadece davalı tarafça yapılabilir. Kabûl, tek taraflı irâde açıklaması ile oluşur. Kabûl, “ikrar” tasarrufundan farklıdır. İkrar, vâkıalara ve olgulara ilişkin olup, vakıanın doğruluğuna ilişkin irâde beyanıdır. İki taraflı da olabilir. Kabûl ise, davada davacı tarafın talep sonucuna rıza ve muvafakat göstermesidir.Kabûl, ikrardan farklı olarak, sadece davalı taraftan sâdır olabilecek bir irâde açıklamasıdır.

Hangi Aşamaya Kadar Dava Kabul Edilebilir?

Davalı, davada verilen hükmün kesinleşmesine kadar her zaman kabûl beyanında bulunabilir (HMK.md.310/1). Kabûl, tümden olabileceği gibi kısmî de olabilir. Ancak, bu durum dilekçede ve tutanakta açık ve anlaşılır biçimde gösterilmelidir.

Davayı Kabul Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Kabûlün geçerliliği, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatına bağlı değildir (HMK.md.309/2) Kabûl, dilekçeyle ya da yargılama sırasında tutanağa geçirilecek ve imzalanacak sözlü beyanla da olabilir. Kabûl  kayıtsız ve şartsız olmalıdır . Kabûl, ilk oturumda yapılırsa, karar ve ilâm harcı, 1/3 oranında, sâir hallerde ise 2/3 oranında tahakkuk ettirilir (Harçlar Kn. md.22). Diğer yargı giderleri ve (vekille takiplerde) vekâlet ücreti, şartların gerektirmesine göre takdir olunarak hükme bağlanır.

Kabûl beyanına dayalı mahkeme kararlarına karşı itiraz edilebilir. Kabûl beyanı bağlayıcıdır. Kabûlden dönülemez. Ancak, yanılma (hata), aldatma (hile) ve zorlama (ikrah) gibi irâdeyi fesada uğratan hallerden birine dayanılarak “Kabul Beyanının İptali Davası” açılabilir.

Kabûl, maddî anlamda kesin hüküm gibi hukuksal sonuç doğurur. İlâm niteliği taşır ve ilâmların icrası yoluyla takibe konu yapılır. “Kabul Beyanı”, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabildikleri davalarda yargılamayı sonlandırıcı etki doğurur. Tarafların üzerinde tasarruf yetkisi bulunmayan konularda vâki kabûl beyanları, mahkeme için bağlayıcı olmaz (HMK.md.308).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.