Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi

Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi -1-


ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                           

07.01.2019

DOSYA NO                                         :   Esas

MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN                                         :

VEKİLİ                                               : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

SANIK                                                :

KONU                                                : Müdahale talebimiz ve mazeret beyanlarımızdan ibarettir.

I- AÇIKLAMALAR :

1.1. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na tarihinde yapılan suç duyurusu dilekçesi ile; borçlu şirket.’nin müvekkil şirkete borçlarından ötürü Bakırköy. İcra Müdürlüğü’nün esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlatılmış ve takibin kesinleşleşmiştir. Borçlu şirket adresinde tarihinde Büyükçekmeceİcra Müdürlüğü’nün Tal.nolu dosyasından yapılan hacizlerde çeşitli malların haciz altına alınmış ve sanık’e yediemin olarak teslim edilmiştir. Borçlu şirketin ödeme yapmaması nedeniyle haciz altına alınan menkullerin muhafazası amacıyla şirket adresine gidildiğinde 1 adet otomatik ahtapot, 400 alüminyum borusu, 1 adet Tophane makine freeze makinesi, 1 adet storm torna makinesi gibi menkullerin bulunmadığı görülmüş vetarihli haciz tutanağıyla bu durumun zapta geçirilmiştir. Sanık eylemleri ile,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(“TCK“)’nın 289 maddede yer alan “Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma” suçunun tüm unsurlarını gerçekleştirmiştir.

1.2.-Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nınSoruşturma Numaralı ve tarihli iddianamesinde şikayet dilekçemizde bulunduğumuz beyanlara yer verilmiş ve ” tarihli ve tarihli haciz tutanakları, yakalama kararı, cevabi yazılar, tutanaklar ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği”  sabit görülerek sanık in “Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma” suçundan cezalandırılması talep edilmiştir.

1.3. Sanık hakkında yakalama kararı verilmiş ve bu karar neticesinde yakalanan sanık Büyükçekmece sliye Ceza Mahkemesi’ninD.İş dosyasında alınan sorgusunda;  “” şeklinde beyanda bulunarak kovuşturmaya konu suçu ikrar etmiştir.

1.4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 237 maddesinde;

Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler.”

şeklindeki düzenleme gereğince kamu davasına katılma talebimiz bulunmaktadır. Nitekim sanık, müvekkil şirket alacağına binaen haczedilen mallara ilişkin olarak işlediği TCK’nın 289 maddesinde yer alan Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunda suçunda müvekkil şirketin suçtan zarar gördüğü açıkça ortadadır.

1.5. İşbu dosya kapsamında sanığın atılı suçu işlemiş olduğunun sabit olması, müvekkilin anılan suçtan zarar görmüş olması sebebiyle davaya ilişkin müdahale talebimiz zaruret arz etmiştir.

1.6. Sanık hakkında şikâyetçi olduğumuzu beyanla, TCK’nın ilgili maddeleri gereğince tecziyesini ve dosyaya müdahil olarak katılmamıza karar verilmesini talep etmekteyiz.

1.7. Ayrıca Sayın Mahkeme tarafından 10.01.2019 tarih 09.10‘da yapılacak olan duruşmaya, … Sayılı dosyasının duruşmasında bulunacağımızdan katılamayacağız. Mesleki mazeretimizin kabulü ile mazeretli sayılmamıza karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

NETİCE VE İSTEM            :-Yukarıda belirtilen ve Sayın Mahkemenin re’sen gözeteceği nedenlerle;

1-Davaya MÜDAHİL olarak kabulümüze,

2- Mesleki MAZERETİMİZİN KABULÜNE,

3-Sanığın eylemlerine uygun kanun maddesi hükümlerince alt sınırdan uzaklaşarak TECZİYESİNE,

karar verilmesini müvekkil adına vekâleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Müdahale Talebinde Bulunan

Vekili

Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi -2-


 NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO             :

 

DURUŞMASI         :

 

MAĞDUR               :

KATILMA

TALEP EDEN        :

VEKİLİ                   :

 

SANIK                    :

 

SUÇ                          : Resmi belgede sahtecilik, Nitelikli dolandırıcılık

TALEP KONUSU  : C.M.K.’nun 237.maddesi gereğince davaya katılma talebi

İZAHI                       :

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun 204/1, 158/1(f)son, 53/1 maddelerince düzenlenen iddianame Sayın Başkanlığınızca  kabul edilerek kamu davası açılmıştır.

Yasal ve hukuki dayanaklarımız ile davaya konu  olay  nedeniyle bizzat mağdur olan müvekkilimiz adına  dava dosyasına müdahil olma isteğimiz zorunluluk arz etmektedir. 5271 sayılı yasa davaya katılma hakkı olanlar tanımlanırken mağdur ve suçtan zarar gören kavramını birlikte kullanmıştır. Bu yönüyle eski yasada var olan suçtan zarar görenler ibaresine ek getirilerek ve iki kavram birlikte kullanılarak katılma hakkı genişletilmiştir.

Suçtan zarar gören kavramı; yargılama hukuku terimidir. Bu terimin doktrindeki tanımı ise; sanığın cezalandırılması sureti ile karşılanacak bir tatmin arzusunun uyandığı her kurum veya kişi suçtan zarar görendir.

Kimlerin bu kavram dahilinde değerlendirileceği ise açıkça sayılmadığından, TCK “Katılma “ ehliyetinden ve kimlerin davaya katılma hakkının bulunacağı yönünde sınırlayıcı unsurlara yer vermediğinden, yargılama sırasında mahkemelerin geniş takdir yetkisi vardır.

Ceza yargılamasında ağır suçlarda kişisel hakların tazmin ve tatmin edilmesinden çok somut gerçeğe ulaşma esastır. Katılmada amaçlanan adaletin gerçekleşmesi, maddi gerçeğin bulunması, suçlunun cezalandırılmasında etkin rol oynayan, iddia makamının güçlendirilmesi, kişisel hakların tazmin edilmesinin ve öç alma duygusunun önüne geçilmesinin sağlanmasıdır.

Müvekkilin  kollukta  vermiş  olduğu  ifadesi  doğrultusunda müvekkilin  çalınan çeklerinin soruşturması   Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı 2017/8………….Soruşturma Numaralı dosyası  üzerinden yürütülmüştür.

Sayın Savcılık Makamı da çeklerin müvekkilden  hırsızlandığını iddianamede kabul etmiştir. Buna  rağmen  dava dosyasında  müvekkilimize  tanık  pozisyonunu layık görülmüştür. Bu durumu  kabul etmemiz mümkün değildir. Müvekkil  bizzat  olayın  mağdurudur. Çalınan çekler  müvekkilimize aittir. Soruşturma  aşamasında  müvekkilin  mağduruyetini somutlaştırarak göstermek amacıyla çalınan çeklerin tahsili için  müvekkil  aleyhine başlatılan icra  takiplerinin dosya numaralarını dilekçe ile  belirtmiştik.  (Ek-1)

Davaya konu  çeklerle  ilgili müvekkilin yetkilisi  olduğu  ve …………….. aleyhine  başlatılan  icra  takipleri ile bizim icra takiplerine  karşı  açtığımız  menfi tespit  dosyaları da  aşağıda  belirtilmiştir.  Aşağıda  belirttiğimiz  icra takiplerini ………. merkezli …………Sanayi Limited Şirketi tarafından  başlatılmaktadır. Şirket  merkezi ………….. de  olmasına  rağmen  takipleri Ankara’dan başlatmışladır.

Dosyanızda şikayetçi/mağdur pozisyonunda olan …………..müvekkilin hırsızlanan  çeklerini ele geçirmiş  ve müvekkil  aleyhine  icra  takibi başlatmıştır. ………’nin başlattığı icra takiplerinin iptali için Bakırköy 6.Asliye Ticaret Mahkemesi ……….. Esas, Bakırköy 7.Asliye Ticaret Mahkemesi ………… Esas, Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi ………… Esas dava dosyalarından menfi tespit ve Bakırköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesi ………….. Esas sayılı  dosyasından istirdat  davası  açılmıştır. Şahsın  bugüne kadar düzgün  bir ticari  hayatı olmamıştır. Müvekkilin  çekleri  bir  örgüt tarafından hırsızlanmış ve aynı  örgüt  veya  başka  örgüt tarafından Ankara ve İstanbul gibi  farklı  illerden  icra takibine  konu  edilmiştir. Farklı  illerden  takibe  girilmesinin amacı  mağdur  olan  müvekkilin  takiplerle  başa çıkmasının  engellenmesidir. (Ek-3 Dava dilekçeleri)

Dosyanın sanığı ………… ile  söze mağduru  …………. birlikte  hareket etmektedir. Şikayetçi mağdur …………,’nin dosyanın sanığı olarak  yargılanması   gerekmektedir.  Ülkemizde  çalınan bir çok çek  bir  şekilde  bu  şahsı  bulmaktadır. …………’nin Uyap  vasıtasıyla  dosyaları  incelenmesi  halinde sicili  ortaya çıkacaktır. Dava dosyasını  aydınlatmak  düşüncesi ile ……….’nin  dosyalarını ve dilekçemiz ekinde ………’nin benzer  suçtan şüpheli sıfatıyla verdiği  ifadesinin bir suretini paylaşıyoruz.(Ek-4 ……….. ifade sureti)

Görüldüğü  üzere  dosyada  şikayetçi/mağdur pozisyonunda olan  ………’nin hakkında  açılmış soruşturma dosyalarından anlaşılacağı üzere suça meyilli  olduğu  ortadadır. Dosyanın geldiği  aşama adaletin topluma  tesis edilmesi hususunda  endişe  vericidir. Şöyle ki; Müvekkilimiz zarar gördüğü ……….. için tanık sıfatıyla  ifade  verecek  hale  getirilmiştir. Bu  durum  müvekkilini  adalete  ve  hukuka olan  güvenini sarsmıştır.

SONUÇ                     :

Yukarıda da izaha çalıştığımız sebeplerden dolayı, sorumlulardan şikayetçiyiz.  Müvekkilimiz ……………  “katılan “ olarak davaya katılmasına karar verilmesini ve buna göre gereğinin yapılmasını saygı ile arz ve talep ederim.tarih

Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın