Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi

Mar 8, 2019 | Ceza Hukuku

Yazımıza başlamadan önce ceza davasına katılma ile ilgili bilmeniz gerekenler:

  • Kanun yolu muhakemesinde katılma başvurusunda bulunulamaz. (CMK m. 237/2) Mutlaka ilk derece mahkemesindeki aşamada başvuru olmalıdır.

Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi -1-


ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                           

07.01.2019

DOSYA NO                                         :   Esas

MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN                                         :

VEKİLİ                                               : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

SANIK                                                :

KONU                                                : Müdahale talebimiz ve mazeret beyanlarımızdan ibarettir.

I- AÇIKLAMALAR :

1.1. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na tarihinde yapılan suç duyurusu dilekçesi ile; borçlu şirket.’nin müvekkil şirkete borçlarından ötürü Bakırköy. İcra Müdürlüğü’nün esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlatılmış ve takibin kesinleşleşmiştir. Borçlu şirket adresinde tarihinde Büyükçekmeceİcra Müdürlüğü’nün Tal.nolu dosyasından yapılan hacizlerde çeşitli malların haciz altına alınmış ve sanık’e yediemin olarak teslim edilmiştir. Borçlu şirketin ödeme yapmaması nedeniyle haciz altına alınan menkullerin muhafazası amacıyla şirket adresine gidildiğinde 1 adet otomatik ahtapot, 400 alüminyum borusu, 1 adet Tophane makine freeze makinesi, 1 adet storm torna makinesi gibi menkullerin bulunmadığı görülmüş vetarihli haciz tutanağıyla bu durumun zapta geçirilmiştir. Sanık eylemleri ile,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(“TCK“)’nın 289 maddede yer alan “Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma” suçunun tüm unsurlarını gerçekleştirmiştir.

1.2.-Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nınSoruşturma Numaralı ve tarihli iddianamesinde şikayet dilekçemizde bulunduğumuz beyanlara yer verilmiş ve ” tarihli ve tarihli haciz tutanakları, yakalama kararı, cevabi yazılar, tutanaklar ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği”  sabit görülerek sanık in “Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma” suçundan cezalandırılması talep edilmiştir.

1.3. Sanık hakkında yakalama kararı verilmiş ve bu karar neticesinde yakalanan sanık Büyükçekmece sliye Ceza Mahkemesi’ninD.İş dosyasında alınan sorgusunda;  “” şeklinde beyanda bulunarak kovuşturmaya konu suçu ikrar etmiştir.

1.4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 237 maddesinde;

Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler.”

şeklindeki düzenleme gereğince kamu davasına katılma talebimiz bulunmaktadır. Nitekim sanık, müvekkil şirket alacağına binaen haczedilen mallara ilişkin olarak işlediği TCK’nın 289 maddesinde yer alan Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunda suçunda müvekkil şirketin suçtan zarar gördüğü açıkça ortadadır.

1.5. İşbu dosya kapsamında sanığın atılı suçu işlemiş olduğunun sabit olması, müvekkilin anılan suçtan zarar görmüş olması sebebiyle davaya ilişkin müdahale talebimiz zaruret arz etmiştir.

1.6. Sanık hakkında şikâyetçi olduğumuzu beyanla, TCK’nın ilgili maddeleri gereğince tecziyesini ve dosyaya müdahil olarak katılmamıza karar verilmesini talep etmekteyiz.

1.7. Ayrıca Sayın Mahkeme tarafından 10.01.2019 tarih 09.10‘da yapılacak olan duruşmaya, … Sayılı dosyasının duruşmasında bulunacağımızdan katılamayacağız. Mesleki mazeretimizin kabulü ile mazeretli sayılmamıza karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

NETİCE VE İSTEM            :-Yukarıda belirtilen ve Sayın Mahkemenin re’sen gözeteceği nedenlerle;

1-Davaya MÜDAHİL olarak kabulümüze,

2- Mesleki MAZERETİMİZİN KABULÜNE,

3-Sanığın eylemlerine uygun kanun maddesi hükümlerince alt sınırdan uzaklaşarak TECZİYESİNE,

karar verilmesini müvekkil adına vekâleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Müdahale Talebinde Bulunan

Vekili

Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi -2-


 NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO             :

 

DURUŞMASI         :

 

MAĞDUR               :

KATILMA

TALEP EDEN        :

VEKİLİ                   :

 

SANIK                    :

 

SUÇ                          : Resmi belgede sahtecilik, Nitelikli dolandırıcılık

TALEP KONUSU  : C.M.K.’nun 237.maddesi gereğince davaya katılma talebi

İZAHI                       :

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun 204/1, 158/1(f)son, 53/1 maddelerince düzenlenen iddianame Sayın Başkanlığınızca  kabul edilerek kamu davası açılmıştır.

Yasal ve hukuki dayanaklarımız ile davaya konu  olay  nedeniyle bizzat mağdur olan müvekkilimiz adına  dava dosyasına müdahil olma isteğimiz zorunluluk arz etmektedir. 5271 sayılı yasa davaya katılma hakkı olanlar tanımlanırken mağdur ve suçtan zarar gören kavramını birlikte kullanmıştır. Bu yönüyle eski yasada var olan suçtan zarar görenler ibaresine ek getirilerek ve iki kavram birlikte kullanılarak katılma hakkı genişletilmiştir.

Suçtan zarar gören kavramı; yargılama hukuku terimidir. Bu terimin doktrindeki tanımı ise; sanığın cezalandırılması sureti ile karşılanacak bir tatmin arzusunun uyandığı her kurum veya kişi suçtan zarar görendir.

Kimlerin bu kavram dahilinde değerlendirileceği ise açıkça sayılmadığından, TCK “Katılma “ ehliyetinden ve kimlerin davaya katılma hakkının bulunacağı yönünde sınırlayıcı unsurlara yer vermediğinden, yargılama sırasında mahkemelerin geniş takdir yetkisi vardır.

Ceza yargılamasında ağır suçlarda kişisel hakların tazmin ve tatmin edilmesinden çok somut gerçeğe ulaşma esastır. Katılmada amaçlanan adaletin gerçekleşmesi, maddi gerçeğin bulunması, suçlunun cezalandırılmasında etkin rol oynayan, iddia makamının güçlendirilmesi, kişisel hakların tazmin edilmesinin ve öç alma duygusunun önüne geçilmesinin sağlanmasıdır.

Müvekkilin  kollukta  vermiş  olduğu  ifadesi  doğrultusunda müvekkilin  çalınan çeklerinin soruşturması   Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı 2017/8………….Soruşturma Numaralı dosyası  üzerinden yürütülmüştür.

Sayın Savcılık Makamı da çeklerin müvekkilden  hırsızlandığını iddianamede kabul etmiştir. Buna  rağmen  dava dosyasında  müvekkilimize  tanık  pozisyonunu layık görülmüştür. Bu durumu  kabul etmemiz mümkün değildir. Müvekkil  bizzat  olayın  mağdurudur. Çalınan çekler  müvekkilimize aittir. Soruşturma  aşamasında  müvekkilin  mağduruyetini somutlaştırarak göstermek amacıyla çalınan çeklerin tahsili için  müvekkil  aleyhine başlatılan icra  takiplerinin dosya numaralarını dilekçe ile  belirtmiştik.  (Ek-1)

Davaya konu  çeklerle  ilgili müvekkilin yetkilisi  olduğu  ve …………….. aleyhine  başlatılan  icra  takipleri ile bizim icra takiplerine  karşı  açtığımız  menfi tespit  dosyaları da  aşağıda  belirtilmiştir.  Aşağıda  belirttiğimiz  icra takiplerini ………. merkezli …………Sanayi Limited Şirketi tarafından  başlatılmaktadır. Şirket  merkezi ………….. de  olmasına  rağmen  takipleri Ankara’dan başlatmışladır.

Dosyanızda şikayetçi/mağdur pozisyonunda olan …………..müvekkilin hırsızlanan  çeklerini ele geçirmiş  ve müvekkil  aleyhine  icra  takibi başlatmıştır. ………’nin başlattığı icra takiplerinin iptali için Bakırköy 6.Asliye Ticaret Mahkemesi ……….. Esas, Bakırköy 7.Asliye Ticaret Mahkemesi ………… Esas, Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi ………… Esas dava dosyalarından menfi tespit ve Bakırköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesi ………….. Esas sayılı  dosyasından istirdat  davası  açılmıştır. Şahsın  bugüne kadar düzgün  bir ticari  hayatı olmamıştır. Müvekkilin  çekleri  bir  örgüt tarafından hırsızlanmış ve aynı  örgüt  veya  başka  örgüt tarafından Ankara ve İstanbul gibi  farklı  illerden  icra takibine  konu  edilmiştir. Farklı  illerden  takibe  girilmesinin amacı  mağdur  olan  müvekkilin  takiplerle  başa çıkmasının  engellenmesidir. (Ek-3 Dava dilekçeleri)

Dosyanın sanığı ………… ile  söze mağduru  …………. birlikte  hareket etmektedir. Şikayetçi mağdur …………,’nin dosyanın sanığı olarak  yargılanması   gerekmektedir.  Ülkemizde  çalınan bir çok çek  bir  şekilde  bu  şahsı  bulmaktadır. …………’nin Uyap  vasıtasıyla  dosyaları  incelenmesi  halinde sicili  ortaya çıkacaktır. Dava dosyasını  aydınlatmak  düşüncesi ile ……….’nin  dosyalarını ve dilekçemiz ekinde ………’nin benzer  suçtan şüpheli sıfatıyla verdiği  ifadesinin bir suretini paylaşıyoruz.(Ek-4 ……….. ifade sureti)

Görüldüğü  üzere  dosyada  şikayetçi/mağdur pozisyonunda olan  ………’nin hakkında  açılmış soruşturma dosyalarından anlaşılacağı üzere suça meyilli  olduğu  ortadadır. Dosyanın geldiği  aşama adaletin topluma  tesis edilmesi hususunda  endişe  vericidir. Şöyle ki; Müvekkilimiz zarar gördüğü ……….. için tanık sıfatıyla  ifade  verecek  hale  getirilmiştir. Bu  durum  müvekkilini  adalete  ve  hukuka olan  güvenini sarsmıştır.

SONUÇ                     :

Yukarıda da izaha çalıştığımız sebeplerden dolayı, sorumlulardan şikayetçiyiz.  Müvekkilimiz ……………  “katılan “ olarak davaya katılmasına karar verilmesini ve buna göre gereğinin yapılmasını saygı ile arz ve talep ederim.tarih

Vekili

Katılma Talebinde Bulunma Dilekçesi -3-

ADANA X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO               :

ŞİKAYETÇİ             : K.P.

VEKİLİ                     :

SANIK                       : M.S.

KONU                       : Katılma talebimiz ile beyanlarımızdan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR    :

Şikayetçi müvekkil X adresinde tekstil işiyle uğraşmaktadır. Sanık ile 1 yıla yakın zamandır ticari ilişkisi mevcuttur.

Bu ticaret vesilesiyle şikayetçi müvekkil ile sanık arasında hesaplar konusunda mutabakat yapılmak üzere ……. günü sanığın iş arkadaşı Mehmet isimli şahıs müvekkilimin iş yerine gelerek şüphelinin kendi işyerinde hesap mutabakatı için beklediğini söylemesiyle şikayetçi müvekkil ile birlikte H.K. de olmak üzere sanığın işyerine gitmişlerdir. Orada hesap mutabakatı yapılırken sanık ortamın kalabalık olmasını bahane ederek kendilerini depoya götürmüştür. Taraflar hesap mutabakatı konusunda anlaşamamışlardır. Şikayetçi müvekkil hesaplarda hata olduğunu konuşarak halledilebileceğini söylemişse de sanık “Benim muhasebecim hata yapmaz, sen ne konuşuyorsun ulan” diyince, şikayetçi müvekkil “M. Bey insanlar hata yapabilir” dediğinde sanık müvekkilimin sol gözünün üstüne yumruk atmıştır. Müvekkilim mekana misafirleri olarak geldiğini, yumruk yemek için gelmediğini söylediğinde ise sanık silahını belinden çekerek doğrultmuştur. Müvekkilim ve arkadaşı H.K. mekandan ayrılmak istediklerinde ise kendileri bırakılmamış, gitmelerine engel olunmuştur. Sanık; “Bu akşam buradasınız, sülalen gelse seni buradan alamaz, sizi burada öldürürüm” diyerek sinkaflı küfürlerde bulunmuştur. Şikayetçi müvekkilim ise karşılığında “Verilecek bir canım var onu da sen alırsın” dediğinde sanığın iş arkadaşı olan Mehmet isimli şahıs “K.Bey yanlış yapıyorsunuz, biz sizi depoya getirdik, isteseydik ormana götürürdük, hesabı bitirmeden kalkamazsınız” demiştir.

Ayrıca hesap mutabakatı için müvekkilimin yanında bulunan ticari faaliyetleri ile ilgili dosyası, kesmiş olduğu irsaliye fişlerinin asılları şüpheli tarafından elkonularak kendisine iade edilmemiştir.

Sanığın şikayetçi müvekkilimi alıkoyması, silah çekmesi, sinkaflı küfürlerde bulunması, ölümle tehdit etmesi üzerinde ağır baskı oluşturmuş ve kalbinin sıkışmasına neden olmuştur. Müvekkilim aynı zamanda kalp, nefes darlığı ve tansiyon hastasıdır. Bu yaşadığı durum onda sağlık sorunlarını depreştirmiş ve kalbinin çok hızlı atması ile birlikte nefes darlığı yaşamış ve tansiyonunun yükselmesiyle de bayılmıştır. Yanında bulunan arkadaşı H.K. ile şüphelinin iş arkadaşı Mehmet isimli şahıslar kendisini A. Hastanesine götürmüşlerdir. Burada tedavisi yapılmıştır. Ayrıca Merkez Efendi Polis Merkezinde konu ile ilgili şikayette bulunulmuştur. Hastane raporları ile polisteki tutanakları ekte sunuyoruz.

……… tarihinde de sanık 05.. 3.. .. .. numaralı telefonundan saat 16:10 ve 16:12 sularında şikayetçi müvekkilimi 05.. 6.. .. .. numaralı telefonundan arayarak poliste şikayetçi olduğu için ölümle tehdit etmiş ve sinkaflı küfürlerde bulunmuştur.

Sanık hakkında maddi ve manevi tazminat davası açma haklarımızı saklı tutarak şikayet konusu suçları işlemiş olması nedeniyle cezalandırılmasını ve suçtan zarar görme ihtimalimiz üzerine davaya katılma talebimizin kabulünü saygı ile arz ve talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı isnat edilen suçları işlediği sabit olan sanığın yargılanarak suça uygun kanun maddesi ile cezalandırılmasını saygı ile arz ve talep ederim.

Şikayetçi Vekili

Ceza Davasına Katılma Talebi -4- 

ADANA X ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                                :

KATILMA TALEBİNDE BULUNAN:

VEKİLİ                                     : Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR :

SUÇ                                          : Hırsızlık

KONUSU                                   : Kamu Davasına katılma talebi

AÇIKLAMALAR                         : Suça sürüklenen çocuklar ………… ve ………… aleyhine müvekkilim şirkete ait malları çaldığı iddiasıyla mahkemenizde kamu davası açılmıştır. Suça sürüklenen çocukların isnat edilen suçu işlemesi nedeniyle müvekkilim şirket suçtan zarar görmüştür. Buna göre suça sürüklenen çocukların cezalandırılmasını talep etmek ve açılan kamu davasına müdahil olmak gereği hasıl olmuştur. Bu itibarla;

1) Müvekkilim ……………………’nın açılan kamu davasına katılan olarak, bizim de katılan vekili olarak duruşmalara kabulümüze,

2)Bilahare arz ve izah edeceğimiz iddialarımıza göre suça sürüklenen çocukların cezalandırılmasına,

3)Maddi ve manevi tazminat talep haklarımızın saklı tutulmasına karar verilmesini müdahil olmak isteyen vekili olarak saygı ile arz ve talep ederim.

                                                                  Müdahil olmak isteyen vekili

Katılma Dilekçesi

ADANA … AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                      :

 

MAKTUL                          :

MÜDAHİL OLMAK

İSTEYEN                         :

VEKİLİ                            :

SANIK                             :    (T.C. No:……………..)

SUÇ                                    :Ölüme Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralamak

SUÇ TARİHİ                   :

TALEP KONUSU           : CMK 237.madde gereğince davaya katılma istemidir.

İZAH VE İSTEK :

Sanık ………………. aleyhine ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama iddiası ile kamu davası açılmıştır. Sanığın müsned suçu işlemesi nedeniyle suçtan zarar görmüş bulunmakta olup, buna göre sanığın cezalandırılmasını talep etmek ve açılan kamu davasına müdahil olmak gereği hasıl olmuştur.

Bu itibarla;

  • Açılan kamu davasına müdahil olarak duruşmalara kabulümüze,
  • Bilahare arz ve izah edeceğimiz iddialarımıza göre sanığın cezalandırılmasına,
  • Maddi ve manevi tazminat talep haklarımızın saklı tutulmasına karar verilmesini,

saygılarımız ile vekaleten arz ve talep ederiz.                                                                            

                   Müdahil Vekili

EK: Vekaletname (1 Adet – 3 Sayfa)

Ceza Davasına Katılma Talebi

ADANA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                             

DOSYA NO                            : E.

MÜDEHALE TALEBİNDE

BULUNAN MÜŞTEKİ         :

VEKİLİ                                   :                       

SANIK                                     :

SUÇ                                         : Bilinçli Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

SUÇ TARİHİ                           :

KONU                                     :Sanığın bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi ile davaya müdahale talebimizin kabul edilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

  • Müşteki müvekkil … 01/05/2019 tarihinde saat 02:51:15‘te yönetimindeki … plakalı aracı ile seyir halindeyken …. Bulvarını takiben kavşağa girdiği esnada sanık …. yönetimindeki …. plakalı aracı ile hızla gelip müştekiye ait aracı görmesine rağmen tedbir almayarak kavşağa girmesi sonucu çarpışmışlardır.
  • Kaza anında yaralanan müvekkil …. Hastanesine gitmiş ve gerekli tetkikler ile ilk müdahale orada yapılmıştır. Her ne kadar Adli Tıp Kurumunun 17/06/2019 tarihli ve …. sayılı raporunda basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek bir yaralanma olarak rapor edilmişse de müvekkil çarpmanın etkisiyle uzun süre ağrı ve acı çekmiştir. Sağ ayak bileğinde yumuşak doku travması olarak nitelenen ağrı ve hassasiyet gelişmiştir. Hatta olaydan sonra sağ ayak bileğindeki ağrı şiddetlenmiş ve tekrar …. Devlet Hastanesi Aciline gitmiştir. Ayağındaki ağrı ve hassasiyet aylarca sürmüş, müvekkilin günlük hayatını olumsuz etkilemiştir. Dava konusu olaya ilişkin müşteki müvekkil …..Polis Merkezi Amirliğinde ifade vermiş ve şikayetçi olmuştur. Fiziken yaşamını olumsuz etkileyen kaza, maddi olanaksızlıklar ve kayıplar nedeniyle müvekkili psikolojik anlamda da kötü etkilemiştir.
  • Bütün bu süreçlerde gerek kaza anında gerek sonrasında sanık … müvekkili bir kez olsun aramamış, hal hatır sormamış, geçmiş olsun dememiş, kazaya sebebiyet verdiğinden bahisle pişmanlığını dile getirmemiştir, müvekkilin yaralanmadan dolayı yaşadığı olumsuzluklardan bir haberdir. Asli kusuruyla kazaya neden olan sanığın bu tutumu müvekkil için üzüntüye sebebiyet vermiştir. Müvekkil soruşturma aşamasında uzlaştırma sürecini …. tarihinde kabul etmiştir. Uzlaştırma raporundan da anlaşılacağı üzere Sanık …. dosyada görevli Uzlaştırmacının defalarca kez kendisiyle iletişime geçme ve görüşme tarihi belirleme çabalarında karşın dosyayı sürüncemede bırakarak 09/09/2019 tarihinde uzlaşma sürecini kabul etmiştir. Fakat uzlaşma süreci olumsuz sonuçlanarak iş bu davanın açılması gerekliliği hasıl olmuştur.
  • Yukarıda izah edilen nedenlerle müvekkilimizin davaya müdahil sıfatı ile katılmasına karar verilmesini ve ayrıca sanığın suçuna uygun kanun hükümleriyle cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM     : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin, her türlü şahsi dava ve talep hakkının saklı tutulması kaydı ile müvekkilin tarafımızı yetkili kıldığı vekaletnamemizi sunar, müvekkilin müdahil sıfatı ile davaya katılmasına karar verilmesini ve sanığın suçuna uygun kanun hükümleriyle cezalandırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.30/12/2019

EK:  Onanmış vekaletname örneği

MÜDEHALE TALEBİNDE BULUNAN

MÜŞTEKİ VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.