Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçe Örneği

Davaya verilecek cevap süresi 2 haftadır. Söz konusu bu sürenin yeterli olmadığı durumlarda davalı veya davacı mahkemeden “ süre uzatım” talebinde bulunur. Aşağıda söz konusu davaya cevap süresinin uzatılması talebini gösterir dilekçe bulunmaktadır.

Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçe Örneği -1-


ANTALYA ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE,

DOSYA NO: 2014/25…. ESAS

CEVAP VERME SÜRESİNİN
UZATILMASINI İSTEYEN DAVALI: İsim-Soyisim-TC

VEKİLİ                                                   : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVACI                                                      : İsim-Soyisim-TC

VEKİLİ                                                      : İsim-Soyisim-TC

TALEBİN KONUSU : HMK. md 127 uyarınca cevap verme süresinin uzatılması dileği

AÇIKLAMA:

  • Müvekkil aleyhine açılan davada, dava dilekçesi müvekkilin eşine tebliğ edilmiş idiyse de müvekkil, halen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte bulunduğundan davaya cevap verebilme imkanımız sınırlıdır.
  • Bu itibarla, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere, cevap için ek süre verilmesini talep zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ: Sunulan nedenlerle;

Davaya cevap için ek süre verilmesini takdirlerinize bilvekale arz ederim. Saygılarımla, …/…/2018

Cevap İçin Süre Uzatımı
Talep Eden Davalı Vekili
Av. Saim İNCEKAŞ

Ek:

  • Onaylı vekâletname örneği
  • Davalının hastane raporu

Mahkemenin Süre Uzatımını Onaylayan Karar Örneği -2-


T.C.

ANTALYA

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/2526

HAKİM : H.K. 34228

KATİP : N. C. 862…

SÜRE UZATIMI İSTEYEN/DAVALI: İsim-Soyisim-TC

VEKİLİ: İsim-Soyisim-TC

DAVACI: İsim-Soyisim-TC

VEKİLİ: İsim-Soyisim-TC

TALEP  : Süre Uzatımı.

TALEP TARİHİ   : …/…/2014
KARAR TARİHİ:  : …/…/2014

Davalı vekili müvekkilinin halen hastanede tedavi gördüğünden bahisle, —/—/2018 tarihli dilekçesi ile davaya cevap verme süresinin uzatılmasını talep etmiş bulunmakla;

Dilekçe ve eki belgelerle dosya içeriği incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Talep, HMK. m. 127 uyarınca yerinde görülmekle; talepte bulunan davalı vekiline dava dilekçesine cevap vermesi için bir aylık ek süre verilmesine;

Karar örneğinin taraflara tebliğine;

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi……. /…./2018

Katip 86228

Hakim 34226

Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçe Örneği -3-

ADANA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :…….

SÜRE UZATIMI TALEBİNDE

BULUNAN DAVALI :…….

DAVACI :…….

VEKİLİ :…….

KONU : Davaya Cevap Süresinin Uzatılması İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-Davacı tarafından açılan davaya ait dilekçe, tarafıma duruşmanın yapılacağı tarihten iki gün öncesine rastlayan ../…/……tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-Bana ulaşan dilekçeye konu olan dava ve ilgili olayların araştırılması için yeterli zamanım olmamıştır.

3-Davaya karşı savunmalarımı hazırlayabilmem için Hukuk Muhakemeleri Yasası’ nın 127. maddesi gereği tarafımıza makul sürenin verilmesini talep ederim. ../../2015

DAVALI

Adı ve Soyadı

İmza

HMK 127 Ek Süre Dilekçe Örneği -4-

ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :.

DAVALI       :

VEKİLİ      :

DAVACI       :

VEKİL           :

ADRESİ  :

KONU     :Cevap süresinin HMK m.127 gereği  bir ay süreyle uzatılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Tarafıma 10.06.2019  da tebliğ edilen dava dilekçesi ve ekleri geçirdiğim elim bir kaza sonucu tetkik edilememiştir.Dava dilekçesi ve eklerinin tarafımca incelenip  gerekli araştırmaların yapılarak cevap dilekçesini hazırlayabilmem ve delilleri dava dosyasına sunabilmem kısa sürede mümkün olmayacağından ve davanın konusu son derece karışık ve huzurdaki dava müvekkilim tarafından çok fazla önem arz ettiğinden tarafıma HMK m.127 gereği 1 ay süre verilmesini talep ediyorum. Geçirdiğim kaza sonucu  iki ayağım kırılmış olup  ardından ameliyata alındım.Geçirdiğim ameliyatlar sonrası tarafıma  ………Hastanesinden aldığım raporu ekte sunmaktayım.

TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenlerle cevap dilekçemi ve dava için son derece önemli olan delillerimizi sunabilmemiz için tarafımıza HMK m.127 kapsamında cevap verme süresinin 1 Ay uzatılmasını bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz. 23.06.2019

Davalı  Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.