Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Davaya Cevap Dilekçesi Nedir? Dilekçeye Nasıl Cevap Verilir?

Size karşı bir dava mı açıldı? Elinize mahkemeden bir dava dilekçesi mi geçti? Bu demek oluyor ki aleyhinize bir dava açılmış bulunmakta ve sizden 2 hafta içerisinde eğer varsa savunmalarınızı “cevap dilekçesi” hazırlayarak sunmanız isteniyor demektir. Bu durumda cevap dilekçesini nasıl hazırlamanız gerektiğini yazımızda ele aldık.

Cevap Dilekçesi Nedir?

Davaya cevap dilekçesi, davacının dava dilekçesinde ileri sürülen iddialara karşı davalı tarafın, karşı sav ve savunmalarını yazacağı ve yasal prosedüre uygun biçimde düzenleyeceği dilekçedir.

Kuşkusuz, davalı taraf, davacının dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi vermek konusunda serbest irade sahibidir. Davalı, dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi verebilir de vermeyebilir de.

Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 haftadır. Ancak, durum ve şartlara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar, taraflara derhal bildirilir (HMK. md.127).

Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.

Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır? Cevap Dilekçesinde Neler Yer Almalıdır?

Davaya cevap dilekçesinde hangi unsurların yer alacağı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 129/1. maddesinde sıralanmıştır:

# Mahkemenin adı

Davalı taraf, dava dilekçesi kendisine tebliğ edildiğinde, tebliğ zarfı üzerinden, tebligatın hangi Mahkemeden gönderildiğini öğrenmiş olacağından, hazırlayacağı cevap dilekçesinin baş tarafına mahkemenin adını (ve davanın esas numarasını) yazmak zorundadır (HMK. md.l29/l-a).

# Tarafların ad, soyad ve adresleri; davalı yurt dışındaysa yurt içi adresi

Tarafların (davacının ve davalının) ad, soyad ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği adresi de dilekçede yer almalıdır (HMK. md.129/l-b).

# Davalının TC. kimlik numarası

Davalı, cevap dilekçesine kendi TC. kimlik numarasını yazmak zorundadır (HMK. md.129/1-c).

# Varsa, tarafların yasal temsilci ve vekilinin ad, soyad ve adresleri

Dava ehliyeti olmaması durumunda kanuni temsilci vasıtasıyla takip edilen işlerde kanuni temsilcinin ad, soyad ve adresleri yazılmalıdır. Eğer dava vekil vasıtasıyla takip ediliyorsa, vekilin ad, soyad, adres ve iletişim bilgileri yazılmalıdır (HMK. md.129/1-ç).

# Davalının savunmasına dayanak olan vakıalar

Davalı, davaya cevap dilekçesinde savunmasını dayandırdığı bütün vâkıaları (olguları) bir sıra ve düzen içinde açık ve özet anlatımla yazmalıdır (HMK. md,129/l-d).

# Savunmaya yönelik karşı deliller

Davalı, cevap dilekçesinde, savunmasını kanıtlayıcı karşı delillerini göstermeli, hangi olguyu hangi delille ispat edeceğini açıklamalıdır (HMK. md.129/1-e).

# Dayanılan hukuki sebepler

Davalı, davaya cevap dilekçesinde dayandığı hukuki sebepleri de göstermelidir.

Ancak bu, zorunlu bir unsur değildir. Çünkü, hukuki sebebi araştırmak ve uygulamak hâkimin re’sen (kendiliğinden) dikkate alacağı hususlardandır.

# Sonuç olarak karşı talep

Davalı, cevap dilekçesinde neticeten karşı talebini açık ve net biçimde belirtmelidir (HMK.md.129/l-g).

# İmza

İmza da zorunlu unsurların önemlilerindendir. Davalı tarafın, cevap dilekçesinin sonunda imzası bulunmak zorundadır. Davalı, yasal temsilci ile temsil edilmek konumundaysa yasal temsilcinin imzası, vekil marifetiyle takiplerde ise vekilin imzası olmalıdır (HMK. Md.129/1-ğ).

Cevap Dilekçesinde Eksik Bir Konu Bulunması

Cevap dilekçesindeki bazı unsurlarda eksiklik bulunması halinde hakimin nasıl bir yol izleyeceği, HMK. md.130’da düzenlenmiştir. Buna göre, hakim, sadece aşağıda belirtilen hususlarla ilgili noksanlıklar için davalı tarafa 1 haftalık kesin süre verir.

Bu süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde, Hakim, “Dilekçesinin Verilmiş Sayılmasına” kararı verir (HMK. md.130).

Bir haftalık kesin süre içinde giderilmeye tâbi eksiklikler şunlardır:

  • Mahkeme adı belirtilmemiş ise.
  • Tarafların (davacı ve davalının) ad, soyad ve adresleri ile (yurtdışında bulunan davalının) yurt içi adresi belirtilmemiş ise.
  • Davalının TC. kimlik numarası yazılmamış ise.
  • Kanuni temsilci ya da vekille takip edilen işlerde kanuni temsilcinin ve vekilin ad, soyad ve adresleri yazılmamış ise.
  • Davalının (ve varsa kanuni temsilcinin yahut vekilinin) imzası dilekçede yer almamış ise.

CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇELERİ

# Davacının Cevaba Cevap Dilekçesi

Davacı taraf, davalının cevap dilekçesini tebellüğden itibaren 2 hafta içinde, karşı cevaplarını bildirebilir (HMK. md.136/1).

Davacının bu karşı cevabına ” Cevaba Cevap (replik)” denilir.

Cevaba Cevap Dilekçesi” hakkında, niteliğine aykırı düşmediği sürece, dava dilekçesine ilişkin Usûl Kanunu hükümleri kıyâsen uygulanır.

# Davalının İkinci Cevap Dilekçesi

Davalı taraf, davacının cevaba cevap dilekçesini tebellüğden itibaren 2 hafta içinde, ikinci cevabını bildirebilir (HMK. md.136/1).

Davalı tarafın “İkinci Cevap (Düplik)” dilekçesi biçim ve sureti hakkında, niteliğine aykırı düşmediği sürece, cevap dilekçesine ilişkin Usûl Kanunu hükümleri uygulanır (HMK. md.136/2).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.