Davanın Konusuz Kalması Durumunda Beyan Dilekçesi Örneği

Kas 8, 2018 | DİLEKÇELER

Davanın Konusuz Kalması Durumunda Beyan Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Mevcut davanın konusuz kalması durumunda, bu husus mahkemeye bir beyan dilekçesi ile bildirilir. Dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

Davanın Konusuz Kalması Dilekçesi


ADANA X ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA ESAS NO    :

DAVACI                     :

VEKİLİ                      : İncekaş Hukuk Bürosu

DAVALI                     : HASIMSIZ

KONU                         : …………. Esas numaralı dosyamızın konusuz kalması hk.

AÇIKLAMALAR         :

Sayın Mahkemeniz ………….. tarihli ve ……………. esas numaralı dosyanızda……………….. Bankası A.Ş, …………….. Şubesi ………….. Çek No’lu ………………….. Keşide tarihli …………..-TL ve ……………… Çek No’lu ………………. keşide tarihli ………………-TL bedelli …. adet çekin Müvekkil Şirkete ait adreste kaybolması sebebiyle doğabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi açısından tarafımızca çeklere ödeme yasağı konması ve çeklerin bankaya iade edilememesi nedeniyle yetkili hamil olarak söz konusu çeklerin iptali talep edilmiştir. Ancak yargılamanın devamı sırasında iptali istenen çeklerin bulunmuş olmaları sebebiyle söz konusu çekler muhatap bankaya iade edilebilecektir.

İş bu sebeple davamız konusuz kaldığından, Sayın Mahkemenizden dosyadaki taleplerimizle ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyoruz.

Bilgilerinize arz ederiz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Davanın Konusuz Kalması Beyan Dilekçesi

ADANA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Esas No                      : ……… E.

DAVACI                     :  ………..

VEKİLİ                     : ……….

DAVALILAR :            1- ……… VALİLİĞİ

                                     2- ……….. KAYMAKAMLIĞI

AÇIKLAMALAR:

1-  Sayın Mahkemeniz’de yargılaması görülmekte olan yukarıda esas numarası belirtilen dosyada davalı konumunda bulunan ……….. Valiliği’nce (……….. Kurumları Genel Müdürlüğü’nün …… tarih ……… sayılı yazısı sebebiyle) müvekkil hakkında uygulanan yaptırım kaldırılmış ve sistemden silinmiş, buna uygun olarak sistemde görevden ayrılış sebebi de değiştirilmiştir. .

2-   Bu sebeple, ……….. Kaymakamlığı’nın müvekkil hakkında tesis ettiği yaptırıma dair ………. sayılı çalışma izin onayı iptali işleminin iptali için açılan işbu dava konusuz kalmıştır.

3-   2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31/1. Maddesince, bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır. Yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na yapılan yollamalar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun bu hükümlerinin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır. 6100 sayılı Kanun’un 331. maddesinin 1. fıkrasında, davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hallerde, hakimin davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmedeceği kurala bağlanmıştır.

Davalı idare, tesis ettiği işlemleri dolayısıyla dava açılmasına sebebiyet verdiği için tüm yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmalıdır.

SONUÇ VE İSTEM:

Müvekkilin  almadığı maaş ve sair tüm alacakları ile tazminat talep hakkı dahil ileride kullanabileceği tüm hakları saklı kalmak şartıyla;

1-) …….. tarihli ………. sayılı çalışma izin onayı iptali işleminin iptali için açılan işbu davanın konusuz kalmış olması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesini,

2-) Davalı idare, tesis ettiği işlemleri dolayısıyla dava açılmasına sebebiyet verdiği için tüm yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasını,

3-) Dosyanın kapatılmasını vekaleten saygılarımla talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Davanın Konusuz Kalması Dilekçesi

ADANA AİLKE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Davanın konusuz kalması sebebiyleesas hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Her ne kadar 2018 yılı Aralık ayında ikame edilen iş bu dava ile davacı müvekkil lehine davalıdan yardım nafakası bağlanması talebiyle dava açılmış ise de; davacı müvekkil yargılama sürecinde yaşadığı ekonomik zorluklardan dolayı askeriyeye başvuruda bulunmuş yapılan deneme eğitimini de başarıyla geçip uzman çavuş olarak atanmıştır.

HMK’nın 331. Maddesinin birinci fıkrası; “Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder.” şeklinde düzenlenmiştir. Anılan madde doğrultusunda davanın konusuz kalması halinde davanın açıldığı tarihte haksız olduğu tespit edilen taraf yargılama giderini ödemekle yükümlü olacaktır.

Yine Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 323. maddesinde, vekalet ücreti yargılama giderleri kapsamında sayılmış olup 331. Maddesinde düzenlenen davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan haller kapsamına vekalet ücretinin de girdiği kabul edilmektedir.

Dava açıldığı tarihte üniversite eğitimine devam etmek isteyen davacı müvekkilin yargılama sürecinde DGS Kursu Öğrenci Kayıt Formu, Çukurova Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat Lisans Programı(Açık öğretim) öğrenci belgesi vesair belgeler dosyamız içerisine gelmiştir bu konu hakkında tanıklar da dinlenmiştir. Yakın bir zamanda davacı askeriye sınavlarını geçerek uzman çavuş olarak atanmıştır. Bu sebeple iş bu yardım nafakası davası artık konusuz kalmıştır.

Yukarıda alıntılamış olduğum kanun maddelerinde de belirtildiği üzere davanın konusuz kalması halinde vekalet ücretinin de yargılama gideri kapsamında sayıldığı bu sebeple her ikisi bakımından dava açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumunun değerlendirileceği, buradan çıkacak sonuca göre yargılama giderlerinin takdir ve hükmedileceği düzenlenmiştir.

Belirtmiş olduğumuz sebeplerle davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmesini, dava açıldığı tarihte dosyaya getirilen üniversite öğrenci kayıt belgeleri, DGS kursu kayıt formu, sosyal ekonomik durum araştırma raporu ve diğer deliller bağlamında haklı konumda olan davacı aleyhinde yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin de davalı tarafa tahmiline karar verilmesini mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederim.(dilekçenin yazıldığı tarihi giriniz)      

DAVACI VEKİLİ                                                                                              

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.