Davanın İhbarı Dilekçesi Örneği

Eki 9, 2018 | Tazminat Davası Avukatlığı

Davanın İhbarı Talebinde Nasıl Bulunulur? Davanın İhbarı Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Davanın ihbar edilmesi davalıyı birçok külfetten kurtaracak bir işlemdir. Öyle ki davanın ihbarı sayesinde yargılama daha sağlıklı yürütülecek ve somut olay aydınlatılacaktır. Bu sayede 2. bir dava(rücü davası) açılması ihtimali ortadan kalkacaktır. Bu sayede gerek zaman gerek ise efor sarfiyatı minimuma indirgenecektir. 

Bu yazımızda Adana İncekaş Hukuk Bürosu avukatları olarak davanın ihbarı talebinin nasıl hazırlanması gerektiğini, davanın ihbarı dilekçesinin içeriğinde hangi hususların barındırılması gerektiğini ele aldık.

Davanın İhbarı Dilekçesi Örneği -1-


ADANA ( ) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVAYI İHBAR

EDEN DAVALI        :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

İHBAR OLUNAN    :

KONU                        : Davanın ihbarı talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

1- Müvekkilim sevk ve idaresindeki ve mülkiyeti kendisine ait olan  [……] plaka sayılı araçla seyir halindeyken  [……] tarihinde davacının maliki bulunduğu  [……] plaka sayılı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

2- Müvekkilimin aracını ../../…. – ../../…. tarihleri arasını kapsayan …….. poliçe no ile ………….. Sigorta AŞ.’ye Zorunlu Mali Mesuliyet sigortası yaptırmıştır.

3- Bu nedenle davanın sigorta şirketine ihbar zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM  : Arz edilen nedenlerle davanın ihbar edilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

                                                                                  Davayı İhbar Eden Davalı Vekili

                                                                                 Av.


Davanın İhbarı Dilekçesi -2-


ADANA ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :
DAVAYI İHBAR EDEN/ DAVALI:
VEKİLİ:
DAVACI:
VEKİLİ:
DAVA KENDİSİNE İHBAR EDİLEN:
T. KONUSU:

AÇIKLAMA:

1- İşbu dava, müvekkilin müteselsil kefil olması sebebiyle şahsına karşı açılmıştır.

2- Müvekkilin bu davayı kaybetmesi halinde, asıl borçlu x’e rücû etmesi söz konusu olabilecektir.

3- Bu itibarla, davanın, HMK. Md. 61 vd. hükümleri çerçevesinde x’e ihbarını istemekteyiz.

SONUÇ: Sunulan nedenlerle:
X’in müvekkilimin yerine geçerek davayı takip etmesi ya da müvekkilime katılması gereğinin X’e HMK. md. 61. vd. hükümlerine göre, İHBAR EDİLMESİNİ, vekâleten arz ve talep ederim.
Saygılarımızla. 26.06.2018

Davalı X Vekili Av. 

Davanın İhbarı Dilekçesi -3-

ADANA ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO               : 2018/……….E.

DAVALI                    :

VEKİLİ                     :

İHBAR OLUNAN     :                                                          

KONUSU                    :   DAVANIN İHBARI  TALEPLERİMİZİ İÇERİR.

1-Mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan dosyanın davacıları  tarafından müvekkilimiz aleyhine açılmış maddi  tazminat davası halen derdesttir.

2-Bu dava ile ilgili olarak, müvekkilimiz, işleten sıfatıyla dava edilmiştir. Müvekkilin 34 ………….  plakalı  aracı komisyoncu  …………. aracılığı ile 3.kişi ……………. e kiralanmıştır. Aracın işleten sıfatı bu kişiye geçmiştir.

3-Bu nedenle de aracı kiralayan ……………….  davaya fer’i müdahil olarak katılımını teminen, kendisine davanın ihbar edilmesinde tarafımız açısından hukuki yarar bulunmaktadır. Zira, davayı kaybetmemiz halinde, davacı tarafa ödemek zorunda kalacağımız miktar kadar kendisine rücu etmemiz söz konusu olacaktır.

4-Yukarıda açıklanan nedenlerle, tarafın davaya fer’i müdahil olarak katılmasını sağlama amacıyla, derdest olan davamızın adı geçen 3.kişiye ihbar edilmesini mahkemenizden istemek zorunluluğu doğmuştur.

 

 SONUÇ VE TALEP  :   Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın adı geçen ………… a ihbar edilmesine karar verilmesini  saygılarımızla arz ve talep ederiz.                           

                                                                                              DAVALI

                                                                                                             VEKİLİ

Davanın İhbarı Dilekçesi

Davanın İhbarı Dilekçesi Örneği -4-

X ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:2019/…..E.

Davaya Cevap Veren

DAVALI                      :

VEKİLİ                      :

DAVACI                     :

DAVAYA KATILMASI

İSTENEN                 

KONU            :Davaya karşı cevaplarımızın ve X SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’nin davaya dahil edilmesi istemininarzıdır.

AÇIKLAMALAR       :

Müvekkile ait ………. plakalı araç ile davacı şirkete ait …………. plakalı araç 04.01.2019 tarihinde bir kazaya karışmışlardır. Davacı yanın zararlarının karşılanması amacıyla ……………….. TL müvekkile ait sigorta şirketi tarafından ödenmiştir. Davacının zararlarının tamamının karşılanmadığı bahisle haksız ve mesnetsiz olarak açtığı huzurdaki davanın reddi gerekmektedir.Şöyle ki;

1-Müvekkilin tüm olumsuzluklara rağmen iyi niyetli olarak davacı yan ile anlaşmaya çalışması ve davacının zararlarını karşılama iradesini ortaya koymasına karşın; davacı şirket hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde 63 gün aracının iş göremez olduğunu iddia etmektedir. Ancak ……… kayıt tarihli Oto Mecburi Mali Mesuliyet Ekspertiz Raporu’nun 5. Sayfasınında bulunan “NOTLAR” bölümünün 7. Paragrafında “Vasıta sahipleri X tarihinde onarımı kabul etmeleri sebebiyle onarım aşamasına geç başlanmış ve ekspertiz raporu tanzim süreci bu sebeple uzamıştır.” belirtilmiştir. Görülmektedir ki aracın davacı tarafından işletilememesi sebebiyle zararının artması kendi kusurundan kaynaklanmaktadır. TBK md 52 uyarınca “Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. ” belirtilmiştir. Ayrıca müvekkilin sigorta şirketi tarafından, davacı şirkete ödenen X TL ve davacı yanın aracın onarımını geç kabul etmesi sebebiyle zararın artmasında etkili olduğu göz önüne alındığında, ek bir zararın olmadığı, bu nedenle açılan davanın haksız olduğu ortadadır. (Ek-1)

2-Kaldı ki dava dilekçesinde Ocak ve Şubat aylarında aracın kullanılamadığı söylenmesine rağmen 28 gün olan Şubat ayında da Ocak ayı fiyatı ile aynı düzeyde zararın olduğunu iddia etmesi kötü niyetlidir. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde belirtilen 14 saatlik süre 1 kursiyerin eğitim döneminde alacağı direksiyon eğitim saatidir. Aynı yönetmeliğin 16. Maddesi’nin 7. Fıkrasında bir eğitim döneminin 60 gün olduğu ve 16. Maddenin 4. Fıkrasında “Direksiyon eğitimi dersleri her bir kursiyer için ayrı ayrı olmak üzere günde 2 saatten fazla yapılamaz” denilmiştir. Bu nedenle yapılan zarar hesabı da gerçeğe ve hakkaniyete uygun değildir. ( Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayet hakkımız saklı kalmak kaydıyla)

3-Müvekkilin sevk ve idaresinde olan X plakalı araç X Sigorta Anonim Şirketi A.Ş. tarafından X poliçe numaralı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapılmıştır. Bu nedenle davanın X Sigorta A.Ş.’ye ihbarı gerekmektedir.(Ek-2)

4-X Sigorta Anonim Şirketi A.Ş. tarafından davacı şirkete …….. TL ödemesi ve davacı yanın aracın onarımını geç kabul etmesi sebebiyle zararın artmasında etkili olduğu göz önüne alındığında, ek bir zararın olmadığı, bu nedenle açılan davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : HMK, T.T.K, T.B.K, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ve sair yasal mevzuat.

DELİLERİMİZ : X Sigorta Anonim Şirketi A.Ş. tarafından ……………..poliçe numaralı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ,Oto Mecburi Mali Mesuliyet Ekspertiz Raporu, bilirkişi incelemesi, yemin, sair takdiri ve yasal deliller.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın mahkemenizce resen gözetilecek gerekçelerle;

1-Dava dilekçesinin X Sigorta Anonim Şirketi A.Ş.’ye tebliğ edilerek kendilerinin davaya dahil edilmelerine karar verilmesini,

2- Mesnetsiz ve kötü niyetli açılan davanın tüm yönleri ile reddi ile, Yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davacı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımla

Cevap Veren Davalı Vekili

                                                                          Av. 

Ekler :

1-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi

2-Oto Mecburi Mali Mesuliyet Ekspertiz Raporu

3-Vekaletname

Davanın İhbarı ile İlgili Okunması Gereken Yargıtay Kararları

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

blank

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

 1. ANALİST

  SAYIN EPİSTEMOFİLİ HASTASI SAİM BEY:)
  ÖNCELİKLE KENDİSİYLE BU KADAR BARISIK BİR İNSANLA TANIŞMAK VE KENDİSİNDEN FİKİR ALMAK İSTEĞİMİ BİLMENİZİ İSTERİM
  ESPİRİ ANLAYISI BİR İNSANIN EN GÜÇLÜ SİLAHIDIR.
  ADANALIYIZ ALLAHIN ADAMIYIZ DİYE BİLİNEN BİR YERDE BU KADAR ENTELLEKTUEL BİRİNİN VARLIĞI BENİ SEVİNDİRDİ
  MESLEĞİNİZDE ÇOK BASARILI OLMANIZ DİLEGİYLE

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.