Usul Hukuku

Davadan Feragat Etmek Nedir? Davadan Nasıl Feragat Edilir?

Davadan feragat etmek ne demektir? Davadan feragat dilekçesi davadan feragat etmek nasıl olur?

Davadan Feragat (Vazgeçme), davacı tarafın, davasındaki talep sonucundan kısmen ya da tamamen vazgeçmesidir . Davacı, açmış olduğu davayı feragat etmek suretiyle sona erdirebilir.
Davadan feragat, tek taraflı açık bir irâde beyanıyla olur.

Ne Zamana Kadar Davadan Feragat Edebilirim?

Hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragat mümkündür . Feragat, bizzat yapılabileceği gibi, avukat aracılığı ile de yapılabilir . Ancak bunun için vekâletnâmede “feragatte bulunabilme” yetkisi yer almalıdır. Feragatin geçerliliği, mahkemenin kabûlüne bağlı değildir.

Davadan Feragat Nasıl Yapılır?

Feragat, kısmî olabilir. Ancak şarta bağlı feragat geçerli değildir (.HMK.309/4). Yazılı feragat, feragat dilekçesi (aşağıda feragat dilekçesi örnekleri dava çeşitlerine göre paylaşılmıştır) ile olur. Sözlü feragat ise, (duruşma sırasında ya da keşif esnâsında) tutanağa geçirilir.

Davadan Feragat Edildikten Sonra Ne Olur?

Feragat eden davacı, (davayı kaybetmiş gibi) yargılama giderlerini ödemek zorundadır. Feragate karşı (kural olarak) itiraz edilemez. Feragat, “kesin hüküm” gibi sonuç doğurur (HMK. md. 303,311/1). Feragatten dönülemez. Ancak, irâde fesâdı (irâde bozukluğu) sebebiyle iptal davasına konu olabilir.

Hangi Davalarda Feragatte Bulunmak Mümkün Değildir?

Kural olarak, her dava, feragate konu olabilir. Ancak, kuralın istisnaları da vardır. Feragat yoluyla sona ermeyen davaların başlıcaları şunlardır:

(1) Hakimlerin hukuki sorumlulukları sebebiyle Devlete karşı açılan tazminat davalarından feragat mümkün değildir.
(2) İş mahkemelerinde açılan Hizmet Tespiti davalarından feragat, davayı sona erdirmez.
(3) İflâsa karar verilmesi sonrasında iflâs davasından feragat geçerli değildir (İİK.md.165/2)
(4) Ortaklığın Giderilmesi gibi çift taraflı davalarda da feragat, davayı sonlandırmaz.

Feragat, ilk oturumda olursa, harç 1/3 oranında; diğer hallerde ise, 2/3 oranında tahakkuk ettirilir.

Feragat Talebi Örneği

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 

Yukarıda esas numarası yazılı mahkemeniz dosyasında; mirasçı ………..,  xxxx Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 20../… E. sayılı dosyası ile açılan vasiyetnamenin iptali ve tenkisi davasından feragat etmiş olup; feragat nedeni ile dosyanın kesinleştirilerek tarafımıza mirasçılık belgesi verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Tarih

                                                                                                                                      Vekili

Dava Konularına Göre Feragat Dilekçesi Örnekleri

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 12 Haziran 2021 18:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.