Bir Sayfa Seçin

Davadan feragat etmek ne demektir? Davadan feragat dilekçesi davadan feragat etmek nasıl olur?

Davadan Feragat (Vazgeçme), davacı tarafın, davasındaki talep sonucundan kısmen ya da tamamen vazgeçmesidir . Davacı, açmış olduğu davayı feragat etmek suretiyle sona erdirebilir.
Davadan feragat, tek taraflı açık bir irâde beyanıyla olur.

Ne Zamana Kadar Davadan Feragat Edebilirim?

Hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragat mümkündür . Feragat, bizzat yapılabileceği gibi, avukat aracılığı ile de yapılabilir . Ancak bunun için vekâletnâmede “feragatte bulunabilme” yetkisi yer almalıdır. Feragatin geçerliliği, mahkemenin kabûlüne bağlı değildir.

Davadan Feragat Nasıl Yapılır?

Feragat, kısmî olabilir. Ancak şarta bağlı feragat geçerli değildir (.HMK.309/4). Yazılı feragat, feragat dilekçesi (aşağıda feragat dilekçesi örnekleri dava çeşitlerine göre paylaşılmıştır) ile olur. Sözlü feragat ise, (duruşma sırasında ya da keşif esnâsında) tutanağa geçirilir.

Davadan Feragat Edildikten Sonra Ne Olur?

Feragat eden davacı, (davayı kaybetmiş gibi) yargılama giderlerini ödemek zorundadır. Feragate karşı (kural olarak) itiraz edilemez. Feragat, “kesin hüküm” gibi sonuç doğurur (HMK. md. 303,311/1). Feragatten dönülemez. Ancak, irâde fesâdı (irâde bozukluğu) sebebiyle iptal davasına konu olabilir.

Hangi Davalarda Feragatte Bulunmak Mümkün Değildir?

Kural olarak, her dava, feragate konu olabilir. Ancak, kuralın istisnaları da vardır. Feragat yoluyla sona ermeyen davaların başlıcaları şunlardır:

(1) Hakimlerin hukuki sorumlulukları sebebiyle Devlete karşı açılan tazminat davalarından feragat mümkün değildir.
(2) İş mahkemelerinde açılan Hizmet Tespiti davalarından feragat, davayı sona erdirmez.
(3) İflâsa karar verilmesi sonrasında iflâs davasından feragat geçerli değildir (İİK.md.165/2)
(4) Ortaklığın Giderilmesi gibi çift taraflı davalarda da feragat, davayı sonlandırmaz.

Feragat, ilk oturumda olursa, harç 1/3 oranında; diğer hallerde ise, 2/3 oranında tahakkuk ettirilir.

Dava Konularına Göre Feragat Dilekçesi Örnekleri

Davadan Feragat Etme Süreci

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi