Bir Sayfa Seçin

Davadan Feragat Edilmesi Nedeniyle Verilecek Karar Örneği

T.C EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO :
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
VEKİLİ
DAVALI
DAVA
DAVA T
KARAR T

Mahkememizde görülmekte bulunan alacak davasımn yapılan açık yargılamasında :

İDDİA: Davacı Vekili 04.04.2014 tarihli dilekçe ile müvekkilinin davalıdan 7000 Türk Lirası alacağı olduğunu, bu miktarın davalıdan tahsilinin hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
SAVUNMA: Davalı, talep ve davanın yerinde olmadığım beyan ederek davanın reddini istemiştir.
GEREKÇE: Davacı ve vekili, 28.11.2014 tarihli duruşmada davadan feragat ettiklerini, yargı giderlerinin üzerlerinde bırakılmasını istemişler; bu yöndeki beyanları ve imzalan tutanağa geçirilmiştir. Davacının davadan feragat sebebiyle davamn reddine karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle:

1- Feragat sebebiyle davamn Reddine;
2- Peşin alman ………..TL. harçtan, alınması gereken ……….TL. Red harcımn mahsubuyla geriye kalan………….TL. harem talep halinde davacıya iadesine;
3- Yargı giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, arta kalan avansın davacıya iadesine dair karar, tebliğden itibaren 2 hafta içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 28.11.2014 tarihinde tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup usûlen tefhim edildi. 28.11.2014

Kâtip 138180                                                 Hâkim 118120

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi