Davacının Ölümü Halinde Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi Dilekçesi

   ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO           : ……….E.

DAVACI                :

VEKİLİ VE ADRESİ   : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI VE ADRESİ   :

DAHİLİ DAVALILAR   :

                                     

KONU      : Davalılardan vefat eden ………………………….’ın          tespit      edilen    ………………………………………………………………………………..                                         mirasçılarının davaya dahil edilmesi talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR             :  Sayın Mahkemenizde

1.Yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyaya ilişkin olarak; tarafımızca dava dilekçesinde davalı olarak belirtilen kişilere karşı husumet yöneltilmişse de, davalılardan ………………………ın 06/02/2018 tarihinde vefat ettiği Sayın Mahkemenizce tespit edilmiştir.

2.Sayın mahkemenizce ……………….. için veraset ilamı almak için  tarafımıza11/10/2018 tarihinde yetki verilmiştir.

3- Mahkemenizde mirasçılık belgesi istemiyle 06/12/2018 tarihinde dava açılmıştır. …………….. Sulh Mahkemesi 2018/566 E. Ve 2018/565 K. sayılı kararıyla tarafımıza mirasçılık belgesi verilmiştir.

4.Söz konusu mirasçılık belgelerinde mirasçı olarak belirtilen kişilerin de davaya dahil edilmesi için  Mahkemenizin 07/12/2018 tarihli arar kararında tarafımıza süre verilmiş olup; yukarıda bilgileri yazılı kişilerin davaya dahil edilmelerini talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda izah edilen nedenlerle; tarafımızca ibraz edilen mirasçılık belgelerinde bilgileri yazılı bulunan…………………………………………….  mirasçıların davaya dahil edilmelerine ve uyap sisteminden öğrenileceği üzere mernis adreslerine dava dilekçesi ,bilirkişi raporu ve duruşma günün tebliğe çıkarılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.17/01/2019

EKLER:

1-………………… SULH HUKUK MAHKEMESİ 2018/566 E.ve 2018/565 K. sayılı ilamı

                                                                                                Davacı Vekili

                                                                                     Av.  

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın