Davacının düğün masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir- Yargıtay Kararı

Nis 19, 2020 | Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Davacının düğün masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davacı kadının çeyiz eşyaları, kişisel eşyalar ve düğün masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde olmayıp alman başvurma harcı bu talepleri de kapsamaktadır. Davacıya talep ettiği çeyiz eşyaları ve değerleri açıklattınlıp nispi harcın peşin alınması gereken kısmıyla ilgili noksanlığı tamamlama imkanı verilmesi (Harçlar Kanunu md.30-32) noksanlık tamamlandığı takdirde tarafların delilleri değerlendirilerek ulaşılacak sonuç uyarınca karar verilmesi, düğün masraflarına ilişkin talebin Borçlar Kanunundan kaynaklandığı gözetilerek görev hususunun da düşünülmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 06.06.2011, E. 2010/9293, K. 2011/9777.)

Davacının düğün masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davalı-davacı koca karşı dava dilekçesi ile söz, nişan ve düğün masrafları ile kadının beraberinde götürdüğünü söylediği ziynetler ve 7200 TL’ye yönelik olarak maddi tazminat talebinde bulunmuş, mahkemece maddi tazminat talebi ziynet eşyalarına yönelik kabul edilerek bu isteğin reddine karar verilmiştir.

Yatırılan başvurma harcı dava dilekçesindeki bütün talepleri kapsar. Davacının dava dilekçesindeki toplam 35.000 TL.’lik maddi tazminat isteği boşanmanın fer’i (eki) nitelikte olmayıp; nispi harca tabidir.

Bu amaçla; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 75. madde gereğince, istenilen maddi tazminatın götürüldüğü iddia edilen 7200 TL. dışında kalan; söz, nişan ve düğün giderleri ile altın ziynet eşyalarının miktarlarının ayrı ayrı, yine altın ziynet eşyalarının cins, nitelik ve sayısının da davalı-davacı kocaya açıklattınlarak; nispi peşin harcın tamamlanması için davalı-davacı kocaya süre verilmesi (HUMK. md.30-32); harç tamamlandığı takdirde davanın esasına girilmesi ve söz, nişan, düğün giderleri ile 7200 TL. için görev hususunun da değerlendirilmesi gerekirken; yazılı şekilde karar verilmiş olması; usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 14.04.2011, E. 2010/5763, K. 2011/6724.)

Davacının düğün masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davalı-davacı, düğün için yapılan masraflar karşılığı davacıdan maddi tazminat istemiştir. Bu istek boşanmanın fer’isi niteliğinde olmayıp, bağımsız bir taleptir ve nispi harca tabidir.

Dava açılırken yatırılan başvurma harcı dilekçedeki bütün talepleri kapsar. O halde davalı-davacının karşılık boşanma davasında talep ettiği maddi tazminat miktarı üzerinden nispi peşin harç noksanlığı tamamlattırılarak (Harçlar Kanunu md. 30-32) sonucuna göre görev hususu da dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken kesin hüküm oluşturacak şekilde ret hükmü kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 16.06.2011, E. 2010/9937, K. 2011/10748.)

Davacının düğün masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davalı-davacı koca evlenmeden önce yapmış olduğu düğün masraftan için 20.000,00 TL.’nin tahsilini talep etmiştir. Bu istek boşanma davasının eki niteliğinde olmadığı gibi; Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından kaynaklanan bir uyuşmazlık da değildir.

İstek, Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektiren; genel hükümlere göre çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlık niteliğindedir. Görev, kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden dikkate alınır.

Bu istekle ilgili davanın ayrılarak, istek hakkında isteğin miktarına göre görevli mahkemenin Asliye hukuk mahkemesi olduğu gözetilerek; görevsizlik karan verilmesi gerekirken; yazılı şekilde işin esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykın olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 14.06.2011, E. 2011/10212, K. 2011/10499.)

Davacının düğün masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davacı-davalı kadın düğün masrafı, salon ve gelinlik masraflanna karşılık olarak 10000 TL maddi tazminat isteminde bulunmuştur.

Bu istem boşanmanın eki niteliğinde olmayıp nispi harca tabidir. Yatırılan başvurma harcının bu isteği de kapsadığı dikkate alınarak, Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi kapsamında kalmayan talep yönünden nispi harç tamamlattırılıp (Harçlar Kanunu md.30-32) hasıl olacak sonuca göre görev hususu da dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 13.06.2011, E. 2010/9898, K. 2011/10414.)

Davacının düğün masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davacının dava dilekçesi ile talep ettiği maddi tazminat boşanmanın eki niteliğinde olmayıp düğün ve nişan masraflanna ilişkin olmakla nisbi harca tabidir. Davacı maktu harç yatırmıştır. Eksik nisbi harç tamamlattınlmadan (Harçlar Kanunu md. 30- 32) işin esasına girilerek istemin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykındır. (Y2HD, 22.09.2011, E. 2010/12068, K. 2011/13931.)

Davacının düğün masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davalı kadının maddi tazminat isteği düğün hazırlığı için yaptığı masraflara yönelik olup, bu istek boşanmanın eki (TMK. 174/1) niteliğinde olmadığından aynca harca tabidir. (Harçlar K.m.30-32) Bu hususta usulüne uygun harcı verilerek açılmış bir dava bulunmamaktadır. O halde “karar vermeye yer olmadığına” şeklinde hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde tazminata hükmolunması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 03.12.2008, E. 2007/17514, K. 2008/16600.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.