Davacı eş öldüğünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinde davalı banka lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Davacı eş öldüğünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinde davalı banka lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekir

1- Mahkemece ipoteğin kaldırılması talebinin konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Kararın bu niteliğine göre temyiz peşin harcının maktu alınması gerekirken, nispi temyiz harcı yatırılmadığından bahisle temyiz talebinin reddine karar verilmesi yasaya akyırıdır.

Bu sebeple temyiz isteğinin reddine dair 12.01.2011 tarihli ek kararın bozularak kaldırılmasına, davacının temyiz itirazlarının incelenmesine karar vermek gerekmiştir.

2-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına ve özellikle bozulan karar tarihinin, son verilen karar tarihi olarak gösterilmesinin maddi hataya dayalı olup mahallinde düzeltilmesinin mümkün bulunmasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Mahkemece ipoteğin fekkine dair davada, davacı eş öldüğünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğine göre davalı banka lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken nisbi vekalet ücreti takdir edilmesi doğru görülmemiş ise de; bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK. md. 438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının ikinci bendinin ikinci paragrafının hüküm fıkrasından çıkarılmasına yerine “ipoteğin fekki davasının konusuz kalması sebebiyle “karar verilmesine yer olmadığına” karar verildiği için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1000,00 TL. maktu vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalı bankaya verilmesine” sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu bölümlerin ise yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle onanmasma (Y2HD, 30.01.2012, E. 2011/7459, K. 2012/1651.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 19:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.