Dava Sürecinde Doğan Çocuğa Doğum Tarihinden İtibaren Nafakaya Hükmedilir

Dava Sürecinde Doğan Çocuğa Doğum Tarihinden İtibaren Nafakaya Hükmedilir

Dava sürecinde kadının yeni bir çocuk dünyaya getirmesi durumunda çocuk lehine nafakaya hükmedilmelidir.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalının, 15.11.2011 tarihli cevap dilekçesinde “yedi aylık hamile olduğunu” bildirdiği, karar tarihinden önce de 28.02.2012 tarihinde doğum yaptığı ve bu çocuğun “Umutcan” ismiyle nüfusa tescil edildiği görülmektedir.
Çocuk evliliğin devamı sırasında doğmuş olup, kanundan dolayı ana ve babanın birlikte velayeti altındadır (TMK.md.336/1). Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesine karar verildiğine göre, velayetin yasal bir engel bulunmadıkça boşanma halinde ebeveynlerden birine bırakılması, bu suretle birlikte kullanımın sona erdirilip, münferit kullanıma geçilmesi zorunludur (TMK.md.336/3).
Öyleyse bu çocuğun velayetiyle ilgili düzenleme yapılması ve velayet kendisine bırakılmayan eşin çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılma yükümlülüğü re’sen gözetilerek sonucuna göre bu konuda da karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
3-Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK. md.186/1), geçimine (TMK md.185/3), malların yönetimine (TMK.m. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK.m.185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır (TMK.m.169).
O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere kadın yararına dava tarihinden, yanında bulunan çocuk Umutcan için de doğum tarihinden geçerli olmak üzere uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2 ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.12.2012 (Salı)( T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/9632 K. 2012/29108 T. 4.12.2012)

Son düzenleme tarihi 18 Haziran 2020 08:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.