Dava Konusunun Yanlış Belirtilmesi Halinde Ne Olur?

Dava dilekçesinde dava konusu taşınır veya taşınmaza ait bilgileri yanlış mı yazdınız? Bu durumda telaş etmenize gerek yok. Kanun gereği mahkeme tarafından kesin süre verilerek yanlış bilgilerin düzeltilmesi istenir. Bu süreler içerisinde yanlış yazılan dava konusu bilgileri değiştirilerek davaya bu şekilde devam edilir.

Bu uygulamanın dayanağı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 119. maddesidir:

Dava dilekçesinin içeriği – HMK Madde 119

(1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.

Davalının Yanlış Gösterilmesi

Davalının yanlış gösterilmesi davanın reddini gerektirmez. Bu durumda hakim tarafından davacıya davalının doğru bilgilerini bildirmesi için süre verilir:

“…Şikayette hasım gösterilmemesi ya da eksik veya yanlış kişiye husumet tevcih edilmesi talebin reddini gerektirmez. Bu durumda mahkemece şikayetçiye sıra cetvelinde kendisinden önce gelen alacaklılara husumet tevcihi yönünde HMK’nın 119/2, maddesi uyarınca kesin süre verilip bu alacaklılara da şikayet dilekçesi tebliğ edilerek uyuşmazlığın incelenmesi
gerekir…” 23. HD, 25.4.2013, 2435/2689 (L);

“…Şikayette hasım gösterilmemesi ya da eksik veya yanlış kişiye husumet tevcih edilmesi talebin reddini gerektirmez. Bu durumda mahkemece şikayetçiye sıra cetvelinde sadece kendisine pay ayrılan İstanbul 30. İcra Müdürlüğü’nün 2010/1146 E. sayılı dosya alacaklısı Z. A.’a husumet tevcihi yönünde H.M.K.nın 119/2. maddesi uyarınca kesin süre verilip bu alacaklının da
davaya dahil edilmesi, duruşma açılması, şikayet dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilerek, taraf teşkilinin sağlanması, varsa savunma ve delilleri değerlendirilerek uyuşmazlığın incelenmesi gerekirken, taraf teşkili yapılmadan dosya üzerinden hüküm kurulması da doğru olmamıştır…” 23. HD, 20.9.2013, 4680/5617.

Son düzenleme tarihi 23 Eylül 2020 08:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.