Damga Vergisinin İadesi İsteminde Başvuru Süresi Yönünden İnceleme – Danıştay Kararı: 9D E. 2015/13104 K. 2019/2213

Mar 8, 2020 | Vergi Hukuku Avukatlığı

Damga Vergisinin İadesi İsteminde Başvuru Süresi Yönünden İnceleme

T.C.
DANIŞTAY
9. DAİRE


E. 2015/13104
K. 2019/2213
T. 20.5.2019

İSTEMİN KONUSU : İstanbul 7. Vergi Mahkemesi’nin 26/06/2015 tarih ve E:2015/1512, K:2015/1844 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Hizmet Alımları Tedarik Kısmı; 6. Kısım tarafından davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen “İstanbul Boğaz Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti İşi” ile 9. Kısım tarafından davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen “İzmir Tersane ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti İşi” nedeniyle alınan ihale kararlarına istinaden davacının ödediği damga vergisinin, ihalenin kazanılmaması durumunda iade ya da mahsup imkanının olup olmadığı hakkındaki özelge talep formunun cevabına yönelik İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 21/05/2015 tarih ve 55859 Sayılı işlemin iptali ve ödenen 176.475,61TL damga vergisinin iadesi istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Yürütülmesi zorunlu işlemlerin, idare edilenlerin hukukunda değişiklik yapan, onların hak veya menfaatlerini etkileyen işlemler olduğu, bu itibarla, idare edilenlere herhangi bir konuda bilgi veren veya açıklama yapan işlemlerle, bir idari işlemin hazırlık çalışması niteliğindeki inceleme ve araştırmalar sonunda hazırlanan raporların, görüş bildiren yazı ve işlemlerin yürütülmesi zorunlu olmadığından, dava konusu edilemeyeceği, olayda ise, davacı şirket tarafından “ihale için ödenen damga vergisinin ihalenin kazanılamaması halinde karar pulu damga vergisinin iade ya da mahsup imkanın olup olmadığı” hakkında özelge talep edilmesi üzerine, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından tesis edilen 21/05/2015 tarih ve 55859 Sayılı işlemle bahsi geçen durumda damga vergisinin iadesinin mümkün olmadığının belirtildiği ve davacı tarafından bu işlemin dava konusu edildiğinin görüldüğü, özelge ile amaçlananın, mükelleflerin idarenin görüşü doğrultusunda hareket etmelerinin sağlanması, vergi ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılacak sorunların baştan çözüme kavuşturulması olduğu, ancak bağlayıcı bir özelliğinin bulunmadığı, bu haliyle, dava konusu işlemin idari davaya konu olabilecek nitelikte yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlem yönünden, ortada yürütülmesi gerekli bir idari işlem olmadığı, ödenen damga vergisinin iadesi istemi yönünden ise, 176.475,61TL’lık damga vergisinin 07/05/2015 tarihinde ödendiği ve 30 günlük dava açma süresi geçtikten sonra 22/06/2015 tarihinde iadesi istemiyle davanın açıldığı gerekçesiyle davanın kısmen reddine, kısmen süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: İdarenin redde ilişkin cevabı üzerine açılan davanın süresinde olduğu, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca dava açma süresinin idarenin ret cevabından itibaren başladığı, iptal edilen ihale nedeniyle tahsil edilen damga vergisinin davacı aleyhine sebepsiz zenginleşmeye neden olduğu iddialarıyla kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KADRİYE MORBEL’İN DÜŞÜNCESİ: Dava konusu olayda davacı şirketin, 07/05/2015 tarihinde ödediği damga vergisine karşı dava açmadan önce, 18/05/2015 tarihinde davalı idareye başvuruda bulunduğu, istemin davalı idarece 21/05/2015 tarih ve 55859 Sayılı kesin ve yürürtülebilir nitelikteki işlemle reddedilip, davacıya tebliğ edilmesi üzerine de 22/06/2015 tarihinde idari işleme karşı iptali ile ödenen 176.475,61TL damga vergisinin iadesi istemiyle süresinde dava açıldığı ve açılan davanın esasının incelenmesi gerektiği anlaşıldığından, dava konusu işlemin iptali istemi yönünden davayı reddeden, ödenen verginin iadesi istemi yönünden süre aşımı nedeniyle reddeden vergi mahkemesi kararında usule ve yasaya uygunluk görülmediğinden temyiz isteminin kabulünün gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY:

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Hizmet Alımları Tedarik Kısmı; 6. Kısım tarafından davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen “İstanbul Boğaz Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti İşi” ile 9. Kısım tarafından davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen “İzmir Tersane ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti İşi” nedeniyle alınan ihale kararlarına istinaden davacının ödediği damga vergisinin, ihalenin kazanılmaması durumunda iade ya da mahsup imkanının olup olmadığı hakkındaki özelge talep formunun cevabına yönelik İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 21/05/2015 tarih ve 55859 Sayılı işlemin iptali ve ödenen 176.475,61TL damga vergisinin iadesi istenilmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesinde, dava açma süresinin özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde 30 gün olduğu ve vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda, tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin yapıldığı tarihten itibaren dava açma süresinin işleyeceği belirtilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen “İstanbul Boğaz Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti İşi” ile 9. Kısım tarafından davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen “İzmir Tersane ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti İşi” nedeniyle alınan ihale kararlarına istinaden 07/05/2015 tarihinde davacının ödediği damga vergisinin, ihalenin kazanılmaması durumunda iade ya da mahsup imkanının olup olmadığı hakkındaki özelge talep formunun İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 21/05/2015 tarih ve 55859 Sayılı işlemi ile; “bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kağıdın herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış, yani hukuken tekemmül etmiş olmasının gerektiği, imzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kağıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen istifade edilmiş olmasının, o kağıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmayacağı gibi kağıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelelerin feshedilmiş olmasının vergilendirmeyi etkilemeyeceği, bu itibarla ihale kararı alınmakla damga vergisi doğduğundan ihale kararının damga vergisine tabi tutulması gerektiği ve ödenen verginin iadesine imkan bulunmadığı” hususları belirtilmek suretiyle cevaplandığı, alınan bu cevap üzerine 22/06/2015 tarihinde hem söz konusu işlemin iptali hem de ödenen verginin iadesi istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının hak ve menfaatini etkileyen, davalı idareye dava açma süresi içerisinde yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu, icrai nitelikte bir işlem olduğunun kabulü gerektiğinden, işin esasına girilmeksizin davayı incelenmeksizin reddeden vergi mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır.

Diğer yandan 07/05/2015 tarihinde ödenen damga vergisinin iadesi isteminin, davalı idareye yapılan başvurunun reddine ilişkin 21/05/2015 tarih ve 55859 Sayılı işlemin iptali isteminden bağımsız olmadığı ve 22/06/2015 tarihinde söz konusu işlemin iptali ve ödenen 176.475,61TL damga vergisinin iadesi istemiyle süresinde dava açıldığı anlaşıldığından, ödenen verginin iadesi istemi yönünden süre aşımı nedeniyle davayı reddeden vergi mahkemesi kararının bu kısmında da hukuka uygunluk görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne,

2 .İstanbul 7. Vergi Mahkemesi’nin 26/06/2015 tarih ve E:2015/1512, K:2015/1844 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. 2577 Sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Damga Vergisinin İadesi İsteminde Başvuru Süresi Yönünden İnceleme

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.