Dahili Dava Dilekçesi Örneği » Mirasçılar

DAHİLİ DAVALI DİLEKÇESİ -1-

ADANA 1.İŞ  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 DOSYA NO :2013/464 ESAS,

                                                                                
DAVACI                    :

VEKİLİ                      : Av. 

DAVALILAR            :1– …………. LTD.ŞTİ.-KIRIKKALE

 

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana

 

VEKİLİ                      : Av. .

Davaya Katılması İstenen : ……………… LTD.ŞTİ.

 

ADRES                      : ………………….

KONU                        :  09.09.2014 tarihli ara kararın yerine getirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-) Dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmiş bulunan kişilerle, yukarda adı ve adresi belirtilen ve davaya dahil edilmesi istenilen şirket arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu, yürüyen yargılama sırasında anlaşılmıştır. 

2-) Sözü edilen şirketin davaya dahil edilmemesi halinde, yargılamanın eksik yapılacağı ve verilecek kararın yanlış olacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, yukarda adı ve adresi yazılı kişinin davaya dahil edilmesini istemek mecburiyeti doğmuş bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 53, 58 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, istemimizin kabul edilerek, adı ve adresi belirtilen şirketin davaya dahil edilmesine ve gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur.

                                                                                                                                                         Davacı Vekili 

                                                                                                                                                Av. 

DAHİLİ DAVALI DİLEKÇESİ -2-

 Adana ( ) İş Mahkemesi

Sayın Hakimliği’ne

 

DOSYA NO                : 2013/   E.

                                                                                  

DAHİLİ DAVA ve MADDİ HATA

DÜZELTME DİLEKÇESİ

SUNAN (DAVACILAR)                     : MERNİS Adresine tebligat yapılması talepli.

                                                                             

KONU                                                : 11.09.2014 tarihli ara kararı gereği mirasçıların davaya dahil edilmesi ve maddi hataların düzeltilmesidir.

 

AÇIKLAMA

Müvekkillerin murisi ……. davalıların murisine ait köşkte bahçıvan ve bekçilik yapmıştır. İş akdi, müvekkilimizin hastalığı ve nihayetinde ölümü nedeniyle sona ermiştir.

MADDİ HATA DÜZELTİLMESİ

  1. Köşk olan işyerinin sahibi dosyaya celbedilen tapu kaydından da anlaşılacağı üzere ……. Bu nedenle dava dilekçemizde ……. Varisleri” şeklinde yazdığımız işyeri (köşk) sahibi adını “…….“ olarak düzeltiyoruz.
  2. Yine, “DAVALILAR” bölümünde 3 numaralı davalı adını sehven “….” olarak yazmışız. Bu davalının adını da, veraset ilamında yazdığı şekilde “ …… olarak düzeltiyoruz.

DAHİLİ DAVALILAR

Daha önce dosyaya sunduğumuz İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin E. 2013/…., K. 2014/… sayılı veraset ilamına göre -müvekkil davacıların murisinin işvereni, işyeri olan köşkün maliki- ………..’nın mirasçıları;

Buna göre, dava dilekçemizde davalı olarak göstermediğimiz ……… ve ……….yı davaya dahil ediyoruz.

    

      

SONUÇ ve TALEP          : Dava, dahili dava ve Delil listesinin dahili davalılara da tebliğini talep ederiz. Saygılarımızla.15.01.2015

Dahili Dava Dilekçesini Sunan

Davacı ….. Vd. Vekilleri

        Av.

EKİ                             :1-İki adet dava dilekçesi

                                     2-İki adet dahili dava dilekçesi

                                     3-İki adet delil listesi

DAHİLİ DAVALI DİLEKÇESİ -3-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO   : E.

DAVACI       :

DAVALILAR:

DAVAYA DAHİL

EDİLECEKLER:

KONU           : Davalı …’nın 19/03/2019 tarihinde vefat etmesinden dolayı mirasçılarının davaya dahil edilmesi istemlidir.

AÇIKLAMALAR    :

 

Sayın Mahkemenizde görülmekte olan …. E. Sayılı davada davalı … 19/03/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Tarafımızca davalı …’nın veraset ilamı çıkartılmış olup dilekçe ekinde Sayın Mahkemeye sunmaktayım.

Davalı ….’nın veraset ilamında belirlenen yasal mirasçılarının DAVAYA DAHİL EDİLMESİ gerekmiştir. Bu nedenlerle yukarıda adı – soyadı ve tc kimlik numaraları verilen ….’nın mirasçılarının davaya dahil edilmesi gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM:

 

Yukarıda belirtilen nedenlerle; davalı muris ….’nın mirasçılarının DAVAYA DAHİL EDİLMESİNE, dava dilekçelerinin – duruşma zaptlarının – bilirkişi raporlarının ve diğer belgelerin davalı muris ….’nın mirasçılarına tebligat yapılarak DAVAYA DAHİL EDİLMESİNE karar verilmesini Saygılarımla arz ederim.16/05/2019

Ek – … Sulh Hukuk Mahkemesi E. K …’nın veraset ilamının aslı

 

DAVACI

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın