Bir Sayfa Seçin

Covid-19 Nedeniyle İcra Hukuk Kiracının Tahliyesi Kararına İtiraz

X NÖBETÇİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

X İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ NE;

 

DOSYA NO:

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURANLAR;

 

DAVALILAR:

ADRESİ:

Davacı:

Vekili:

TALEBİN KONUSU: X İcra Hukuk Mahkemesi’nin X Tarih, Esas, Karar sayılı kararının İstinaf incelemesi neticesinde ‘’kaldırılması’’ ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda davamızın kabul edilmesinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ:

 

CEVAPLAR                                                :

  • Taşınmazın tahliye şartlarının oluşmaması nedeniyle X İcra Hukuk Mahkemesi’nin X Tarih, X Esas, X Karar sayılı kararı hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.
  • Bir an için kararın doğru olduğu varsayılacak olsa dahi;

Bilindiği üzere Covid-19 Nedeniyle bütün dünya diken üzerinde olup, bu salgın nedeniyle dünya genelinde yaklaşık X (onbir bin ) kişi yaşamını yitirmiş olup tüm dünyada bu tehlikeden dolayı Dünya Sağlık Örgütü Tarafından 12/03/2020 tarihinde  PANDEMİ ilan edilmiştir. Ülkemiz de bu doğrultuda acil müdahale önlemleri almış ve Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Ve Sağlık Bakanımız olmak üzere Dışarı çıkılmaması yönünde mesajlar verilmiştir. Mücbir bir  sebep olan bu durmun daha ne kadar süreceği belirsiz olup böyle bir durumda ekonomik sıkıntıdan dolayı kirasını ödememiş bir vatandaşın aile bireyleriyle birlikte kapı önüne konulması ve taşınmazdan devlet gücü ile tahliye edilmesinin istenmesi ne anayasamız ne de evrensel ahlak kurallarıyla bağdaşmamaktadır.

Son olarak sayın Cumhurbaşkanımızın 22/03/2020 tarihinde Resmi gazete’de  yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde İİK md. 330 uyarınca icra takiplarinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu ve bu tarihe kadar yeni takibin de açılamayacağı belirtilmiştir. (karar sayısı 2279)

  • İİK. Ve anayasal özgürlükler bakımından icrada ölçülülük ilkesinin esas alınması gerektiği ve hak ve özgürlüklerin sınırlandırırken bireyin Mahfına sebep vermemesi ve yaşam hakkını tehlikeye düşürmemesi gerektiği kanunda açıkça dile getirilmiş olup takdire yer bırakmayacak derecede aşikardır.
  • Tüm bu gelişmeler ortada iken X İcra hukuk mahkemesi tarafından verilen tahliye kararı anayasa ve tüm evrensel hukuk kuralları gereği insan onuruna ve hukuka aykırı olup kararın iptali gerekmektedir.

İSTEM SONUCU: Yukarıda belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle re’sen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak;

  • Mahalli mahkeme tarafından verilen kararın usul ve yasaya uygun bulunmaması nedeniyle istinaf başvurusunun kabulüne karar verilmesine,
  • Vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yüklenmesine,
  • Kötüniyet tazminatının iptaline ,

Karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN DAVALILAR

Son Güncelleme Tarihi