SSÇ(Suça Sürüklenen Çocuk) Ceza Temyiz Dilekçesi

Eyl 16, 2017 | Ceza Hukuku

SSÇ(Suça Sürüklenen Çocuk) Ceza Temyiz Dilekçesi -1-


YARGITAY   (      ) CEZA   DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

SAKARYA ÇOCUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                       

DOSYA NO                       

TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN  SANIKLAR:

                                            

MÜDAFİ                          Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

                                            

T.KONUSU                  : Yerel mahkeme  ……..Çocuk Mahkemesi tarafından verilmiş olan ………….sayılı …….. tarihli kararın   MAHKUMİYET yönünden temyiz incelemesi sonucu BOZULMASI talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMA               : Sanıklar hakkında yerel mahkeme tarafından bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık,suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesinden bahisle TCK 141/1ve142/1-b maddesi gereğince cezalandırılmışlardır.Bu karar hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

  1. Sanıklardan ……. olay zamanı sadece birkaç pantolonu askıdan  alıp, boyunu ölçmek için  belinden tuttuğunu,bunun dışında bu mağazadan hırsızlık yapmadığını beyan etmiştir.Dosyada ………. bu suçu işlediğine dair somut bir kanıtta bulunmamaktadır.  Buna göre sanık hakkında suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken yerel mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilmiş olması hakkaniyete ve hukuka  aykırıdır.
  2. Sanık ……….. üzerine atılı suçu kabul etmemekle birlikte sanık hakkında TCK’nın 145.maddesinin uygulanması gerekirken bu maddenin uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmesi hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Yine sanık ……….. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair karar hakkaniyete ve hukuka aykırıdır.Nitekim Çocuk Koruma Kanununun 23. Maddesi gereğince ve suça sürüklenen çocuğun topluma kazandırılması bakımından  hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yerel mahkemenin bu durumu göz ardı etmesi hakkaniyete ve hukuka aykırıdır.
  3. Diğer sanık …………. şikayetçinin işyerinin önünde bulunan montu aldığını,daha sonra da montu ……..’a sattığını beyan etmiş ise de ikrar tek başına delil değildir ve diğer somut kanıtlarla desteklenmesi gerekir.Sanığın hakime verdiği cevap,gerçeği öğrenme konusunda hakim için bir delil teşkil edebilir ise de;yan(somut)kanıtlarla doğrulanmayan,oluşa ve maddi gerçeğe uygun düşmeyen,fenni kanıtlarla çelişen soyut ikrara dayanılarak mahkumiyet hükmü tesisi ceza Hukukunun maddi gerçeğe ulaşma ilkesine aykırılık teşkil eder.Dosyada ……….’ın bu suçu işlediğine dair başkaca somut bir delil bulunmamaktadır.
  4. Sanık ………….. hakkında TCK 145.maddesinin uygulanması gerekirken lehe hüküm uygulanmamıştır.Suç konusu malın günümüz koşullarına göre değeri oldukça düşük olmasına rağmen bu madde sanık hakkında uygulanmamıştır.Ayrıca sanık ………. montu sattığını kabul etmiştir.Ancak sanığın ekonomik durumunun kötü olması sebebiyle maddi ihtiyacını karşılamak için montu satmıştır.Bu sebeple  TCK 147.maddesinin sanığa uygulanması gerekirken takdiren yer olmadığına karar verilmiştir.Tüm bu hususlar hakkaniyete ve hukuka aykırı olup bozma sebebi gerektirir.
  5. Sanıklardan ………… hakkında yerel mahkeme tarafından kurulan beraat hükmüne katılmakla birlikte diğer sanıklar …………… ve . ………….. hakkında kurulan mahkumiyet hükmü hakkaniyete ve hukuka aykırı olup bozma sebebi gerektirir.

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda kısaca arz ve izaha çalıştığımız ve sayın Yüksek Mahkemenizin de resen tespit buyuracağı sebeplerle; yerel mahkeme kararının temyiz incelemesi sonunda bozulmasını saygı ile talep ederim.

                              

         Temyiz eden Sanıklar

Müdafi

Av.

SSÇ(Suça Sürüklenen Çocuk) Ceza Temyiz Dilekçesi -2-


YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                          : 

 

TEMYİZ EDEN SANIK     :

MÜDAFİİ                             : Av.

 

SUÇ                                       : gece vakti yağma, nitelikli hırsızlık, mala zarar verme

 

KONU                                   : … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/… E, …/… Karar sayılı gerekçeli kararının hüküm kısmında belirtilen 6/D bendi …’ ye karşı işlediği iddia edilen gece vakti yağma, 6/E bendi …’ ye karşı işlediği iddia edilen gece vakti yağma, 6/F bendi …’ e karşı işlediği iddia edilen nitelikli hırsızlık, 6/G bendi …’ e karşı işlediği iddia edilen mala zarar verme suçundan dolayı cezalandırılmasının usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle temyiz edilmesini içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR

… Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/… Esas …/… Karar sayılı müvekkil Suça sürüklenen çocuk …. hakkında cezalandırılmasına ilişkin kararlar usul ve yasaya aykırıdır, kararların bozulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

SSÇ …. hakkında ….’ ye karşı işlediği iddia edilen ve teşebbüs aşamasında kalan gece vakti yağma suçunu işlediğine yönelik kesin somut ve her türlü şüpheden uzak delil bulunmamaktadır. SSÇ’nin katılandan alacağına mahsuben para istediği de tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Dolayısıyla SSÇ nin üzerine atılı yağma suçunun unsurları oluşmadığı gibi suçu işlediğine ilişkin kesin ve somut deliller de mevcut değildir. Yine ….’e karşı nitelikli hırsızlık ve mala zarar verme suçunu işlediğine dair de katılan beyanından başka kesin somut ve her türlü şüpheden uzak delil olmadığı halde cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır.

….’ ye karşı işlendiği iddia edilen yağma suçu açısından ….’ ye beyanlarından anlaşılacağı üzere herhangi bir tehdit hakaret ve baskı olmadan SSÇ’ ye para vermişlerdir. SSÇ iş bu parayı alacağı olduğu için istemiştir. Dolayısıyla yağma suçunun unsurları oluşmadığı halde SSÇ …’in cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır.

Duruşmalarda hiçbir şekilde aşırılık ya da saygısızlık yapmayan SSÇ …’in 18 yaşından da küçük olması nazara alındığında hakkında 5237 SY TCK’ nın 62. maddesinin uygulanmaması da yanlıştır.

SSÇ’nin üzerine atılı suçlar açısından hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken cezalandırılmasına karar verilmesi ve yeterli gerekçeye dayandırılmayan TCK md 62 nin uygulanmaması da usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı temyiz etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkil suça sürüklenen çocuk … hakkında verilen ve cezalandırılmasına ilişkin kararların bozulmasına ve SSÇ’ nin ayrı ayrı beraatına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.                                                               

 SSÇ ….  Müdafii

                                                                                                              Av. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.