Çocuğun Yaşını Küçültme/Büyütme/Düzeltme Dava Dilekçesi

Çocuğun Yaşını Küçültme-Büyütme Dilekçesi

Çocuğun Yaşını Küçültme/Büyütme/Düzeltme Dilekçesi -1-

ADANA (    ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

10.04.2017

DAVACI                   : 

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ

ADRES                    : Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                   : Nüfus Müdürlüğü

KONU                   : Aşağıda arz edilen sebeplerle kayden 00/00/00 olan küçüğün yaşının, gerçek yaşı olan 00/00/00 olarak tashihine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1-Küçük …’ın gerçek doğum tarihi 00/00/00 olmasına rağmen tarafımızca yanlışlıkla nüfusa 00/00/00 olarak kaydedilmiştir.

2-Küçüğün gerek dış görünüşü gerekse de kemik yapısı bu iddiamızı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca; Sayın Mahkeme’nin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da bu gerçek ortaya çıkacaktır.

3-Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle; küçük …’ın yaşının gerçekte olduğu gibi 00/00/00 olarak düzeltilmesini isteme zaruretimiz hasıl olmuştur. Kayden yanlış olan nüfus kaydının hem gerçek nüfus kaydının saptanması hem de hukuki durumun sağlanması açısından değiştirilmesinde ve tashihinde küçüğün hukuksal ve şahsi yararı bulunmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu, Nüfus Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Aile Tablosu, Vasi Belgesi, Tanıklar, Yargıtay İçtihatları ve her tür kanıt.

Tanıklarımız:

  • İsim Soyisim (T.C.K.No: …)

Adresini yazın

  • İsim Soyisim (T.C.K.No: …)

Adresini yazın

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkeme tarafından res’en takdir edilecek sebeplerle; nüfus kaydındaki 00/00/00 olan küçüğün kaydının gerçek yaşı olan 00/00/00 olarak tashihine ve nüfusa tesciline karar verilmesi velayeten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACILAR

Çocuğun Yaşını Küçültme/Büyütme Dilekçesi -2-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                              

DAVACI                               : … –TCKNO: … Adına velayeten Babası … ve Annesi …

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                : Adana Nüfus Müdürlüğü.

D.KONUSU                         :Yaş Düzeltilmesi Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkil ………, …………. ili, ……. Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Müvekkilin doğum tarihi Nüfus Müdürlüğünde …………. olarak gözükmektedir. Oysa gerçek doğum tarihi …………. ‘tir..Müvekkilin doğumu evde gerçekleşmiştir. Hastane kaydı yoktur.. Müvekkil ……’un  doğumu nüfus müdürlüğüne geç bildirilmiş olup bildirilen doğum tarihi de yanlıştır.Bu durum dinlenecek tanık beyanlarıyla da sabit olacaktır.

2- Müvekkilimin,  ileride meydana gelebilecek istenmeyen durumlar karşısında mağdur olmaması ve manevi bir zarara uğramaması için, doğum tarihinin doğru olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

 İş bu nedenlerle bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     : MK,4721 S. K. m. 39 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kaydı, tanık beyanları, ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin doğum tarihinin ………… olarak düzeltilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim.

Eki :

Nüfus kayıtları

Vekaletname

                                                                                                                                                     Davacı Vekili

Çocuğun Yaşını Küçültme/Büyütme Dilekçesi -3-

ADANA NÖBETÇİ ( )  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                                :  

1- Anne

2- Baba

DAVALI                                :   …. Nüfus Müdürlüğü

DAVA KONUSU                  :   Yaş tashihi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 

  • Davaya konu olay, oğlumun gerçek doğum tarihinin ../../.. olmasına rağmen sehven 09.11.2013 tarihi olarak nüfusa kaydedilmesini ilişkindir. Şöyle ki;

 

  • Oğlumuzun doğum tarihi esasen ….. olup; hastane kayıtlarında hastane çalışanlarının hataları sonucu sehven .. olarak kaydedilmiştir. Bu durum daha şimdiden oğlumun sosyal ilişkilerinde sorunlara yol açmakta, günlük hayatında da sıkıntılar doğurmaktadır. Erken ergenlik dönemi ve sonrasında, oğlumun eğitim ve sosyal hayatında da telafisi imkânsız sorunlar yaşanmaması adına doğum tarihinin gerçekleri havi biçimde düzeltilmesi gerekmektedir.

 

  • Söz konusu özel, sosyal, günlük sorunları ortadan kaldırmak ve ileride yaşanması muhtemel hak kayıpları ile akademik sıkıntıları bertaraf etmek adına iş bu yaş tashihi davasını açma zarureti hâsıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER         :   MK. Nüfüs Kanunu, HMK ve sair ile ilgili mevzuat

DELİLLER                           :   Nüfus kayıtları, tanık beyanı ve her tür delil.

NETİCE-İ TALEP               :   Yukarıdan arz edilen sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile davacının nüfus kayıtlarında “….” olarak geçen doğum tarihinin “….” olarak, nüfusa kaydedilmesine karar verilmesini, saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. …/…/2019

 

                                                                                   DAVACILAR

imza

imza

Çocuğun Yaşını Küçültme/Büyütme/Düzeltme Dilekçesi -4-

ADANA ( ) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN:

Adı ve Soyadı-TC Kimlik No: …
Velayeten

Adı ve Soyadı- TC Kimlik No-Babası
Adı ve Soyadı- TC Kimlik No-Annesi
Adres: Cep:

MADDİ İLGİLİ               : Çankaya Nüfiıs Müdürlüğü/Ankara

KONU                           : Doğum tarihinin düzeltilmesi

TALEP KONUSU         : Müşterek çocuğumuz …’in doğrum tarihinin … olan doğum tarihinin … olarak düzeltilmesi ve tescili talebidir.

AÇIKLAMALAR :

  • Müşterek çocuğumuz Adı ve Soyadı, 26.12.2016 tarihinde … Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğum servisinde dünyaya geldi. Bu konudaki doğum raporu ekte sunulmuştur.
  • Çocuğumuz 26.12.2016 tarihinde dünyaya gelmesine rağmen, 5 gün için doğum tarihi 2016 olarak görünmesin diye 01.01.2017 olarak nüfusa kaydettirdik.
  • Müşterek çocuğumuz Adı ve Soyadı, dünyaya geldikten sonra erken doğum nedeni ile … Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedaviye alındı.
  • Gerçek doğum tarihi ile nüfusa kaydettirdiğimiz tarih arasındaki 5 günlük fark nedeni ile SGK tarafımızdan ücret talep etmektedir.
  • Sonuç olarak, …’in 01.01.2017 olan doğum tarihinin Doğum Raporunda olduğu gibi 26.12.2016 olarak düzeltilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                        :

1- Nüfus Kayıtları,

2- Sağlık Raporu ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : NHK 36, HMK ve sair yasal mevzuat.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen ve re’sen araştınlacak sair sebeplerle; haklı davamızın kabulü ile müşterek çocuğumuz …’in doğrum tarihinin … olan doğum tarihinin … olarak düzeltilmesi ve nüfusa tesciline karar verilmesini ve özellikle kararın ivedi olarak verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

…’e Velayeten

Annesi

Adı ve Soyadı
İmza

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.