Çocuğun Teslimi Takip Talebi ve İcra Emri Örneği

Çocuğun Teslimi Takip Talebi

Örnek No: 1*
1- Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve
vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası,
T.C. kimlik numarası, alacaklı veya vekili
adına ödemenin yapılacağı banka adıyla hesap
bilgileri ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı
yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği
yerleşim yerindeki adresi:


2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası:


3- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların,
adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri:


4- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla
tutan ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur
üzerinden talep edildiği ve faizi:


5- Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan
bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu
rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş
veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve
soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen
rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,
soyadı, yerleşim yerindeki adresi:


6- Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye
müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın
adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti:


7- Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi:


8- Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,
çek)in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı
değilse borcun sebebi:


9- Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği:
Yukarıdaki () bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.
(İİK m. 8,58)


Alacaklı veya Vekilinin İmzası


* Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 48’e karşılık gelmektedir.

Çocuğun Teslimi İcra Emri (İlamlı)

Örnek No:38

T.C.
ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ
KURULMASINA İLİŞKİN İCRA EMRİ


… İcra Dairesi
Dosya No:…


1- Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve
vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki
adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa
Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi:


2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası:


3- ilâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve numarası:


4- Talebin neden ibaret olduğu:
Teslimi hükmolunan çocuğu işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde teslim etmeniz; küçüğün ilâm hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen ile kişisel ilişki kurmasına engel olmamanız; aksi halde çocuk nerede bulunursa bulunsun İcra ve İflâs Kanunu’nun 25/25-a maddesi gereğince ilâm hükmünün zorla icra olunacağı; ilâmın icrası sırasında çocuk gizlenir veya kişisel ilişki kurulmasına engel olunursa aynı Kanunun 341 inci maddesindeki cezanın uygulanacağı ihtar olunur.
(İİK m. 25,25a)


İcra Müdürü
Mühür ve İmza

Çocuğun Teslimi İcra Emri (İlamsız)

Örnek No: 7*

T.C.
ÎLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ

… İcra Dairesi
Dosya No: …


1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve
vekilinin adı soyadı, vergi kimlik numarası
ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı
ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği
yerleşim yerindeki adresi:


2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası:


3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla
tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur
üzerinden talep edildiği ve faizi:


4- Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun sebebi:


5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların
adı soyadı, yerleşim yerindeki adresleri:
İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız (teminatı vermeniz); borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği ihtar olunur.(İİK m. 60)


İcra Müdürü
Mühür İmza


İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı:
İban No:
* Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 49’a karşılık gelmektedir.

İlamsız Takipte Çocuk Gösterilmez İse

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Dosya No.:


Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası yazılı dosyasında borçluya icra emri / ödeme emri tebliğ edilmiş olmasına rağmen borçlu tarafından mahkeme ilamı gereği / ara karar gereği yerine getirilmemiştir.


Bu nedenle mahkeme kararı gereği yerine getirilerek çocuğun tarafıma teslimini talep ediyorum.


Alacaklı / Vekili

Sosyal İnceleme Uzmanı Görevlendirilmesi Talebi

T.C.
… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


Dosya No :


… SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU
MÜDÜRLÜĞÜ’NE


ALACAKLI:
VEKİLİ:
BORÇLU:


…. Mahkemesince verilen ilam/ara karar gereğince çocuk teslimi / çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararın infazı için, günü …. Saatte Müdürlüğümüzde hazır bulunmak suretiyle sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya bir çocuk gelişim uzmanı görevlendirilmesi hususunda gereği rica olunur.

İcra Müdürü
Mühür İmza

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

bir yorum bırakın