Çocuğun Reşit Olduğu Tarihe Kadarki Biriken Nafaka Alacağı Velayet Sahibi Tarafından Talep Edilir – Yargıtay Kararı

Haz 6, 2020 | İcra Hukuku, Nafaka Usul

Çocuğun Reşit Olduğu Tarihe Kadarki Biriken Nafaka Alacağı Velayet Sahibi Tarafından Talep Edilir

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
 
Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan ilamlı icra takibinde, borçlu vekili müşterek çocuk için hükmedilen iştirak nafakasının müşterek çocuğun reşit olması sebebiyle sona erdiğine dair icra müdürlüğüne talepte bulunmalarına karşın icra müdürlüğünce müşterek çocuk için hükmedilen iştirak nafakasının çocuğun lise eğitimi bitene kadar devam edeceğinden bahisle reddedildiğini belirterek icra müdürlük kararının kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
 
Boşanma veya ayrılık vukunda, çocuk kendisine tevdi edilmemiş olan taraf, gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür (TMK. md. 182). Bu madde uyarınca, ilamda hüküm altına alınan iştirak nafakasının alacaklısı, müşterek çocuk olmayıp, velayet hakkı kendisine verilen eştir. Velayet hakkı küçüğün reşit olması ile sona ereceğinden, bu tarihte iştirak nafakasının da sona ereceği tabiidir. Ancak çocuğun reşit olduğu tarihe kadar ödenmeyerek biriken nafaka alacağı bulunduğu takdirde, velayet hakkı kendisine verilmiş olan eş tarafından, çocuğun reşit olduğu tarihten sonra da bu alacak takibe konu edilerek ödenmesi istenebilir.
 
TMK’nun 328. maddesine göre de, anne ve babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun reşit olmasıyla sona erer. Küçük, reşit olduktan sonra eğitimine devam ediyorsa, bu takdirde, yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir. Küçüğün reşit olduğu tarihte, hükmedilen iştirak nafakası kendiliğinden sona erer.
 
Somut olayda, takibe konu edilen … 4. Asliye(Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Hukuk Mahkemesi’nin 20.10.2012 Tarihli 2012/32 Esas, 2012/13 Karar sayılı ilamının 4. bendinde “çocuk … için aylık 500,00 TL iştirak nafakasının davacı tarafından alınarak davalı tarafa verilmesine”, 5 nolu bendinde ise “çocuk … için aylık 1.000,00 TL iştirak nafakasının çocuğun lise eğitimi bitene kadar geçerli olmak üzere davacı tarafından alınarak davalı tarafa verilmesine” karar verildiği görülmektedir. İcra müdürlüğünce lise tahsili bitene kadar devam edeceği belirtilen iştirak nafakası hükmün 5 nolu bendinde belirtilen iştirak nafakası olup, 4 nolu bendde karara bağlanan aylık 500,00 TL iştirak nafakasının çocuğun reşit olması ile sona ermesi gerektiği açıktır.
 
O halde, mahkemece müşterek çocuk …’ın reşit olduğu tarih tespit edilerek, çocuğun reşit olduğu tarihe kadar almaya hak kazandığı iştirak nafakasına ilişkin dosya borcunun bilirkişi aracılığı ile hesaplanarak, çocuğun reşit olduğu tarihten sonrası için aylık 500,00 TL nafakanın sona ereceği nazara alınarak takip konusu diğer alacaklar yönünden bakiye borcun tespiti ile oluşacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.03.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.( 12. Hukuk Dairesi 2018/6077 E. , 2019/4088 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.