Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Çocuğun Hırsızlık Yapması Savunma Dilekçesi Örneği

Çocuğun Hırsızlık Yapması Savunma Dilekçesi Örneği


YARGITAY   (      ) CEZA   DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

X ÇOCUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO            

TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN  SANIKLAR:

MÜDAFİ             : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

T.KONUSU             : Yerel mahkeme  ……..Çocuk Mahkemesi tarafından verilmiş olan ………….sayılı …….. tarihli kararın   MAHKUMİYET yönünden temyiz incelemesi sonucu BOZULMASI talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMA            : Sanıklar hakkında yerel mahkeme tarafından bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık,suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesinden bahisle TCK md 141/1 ve TCK md 142/1-b gereğince cezalandırılmışlardır. Bu karar hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

  1. Sanıklardan ……. olay zamanı sadece birkaç pantolonu askıdan  alıp, boyunu ölçmek için  belinden tuttuğunu,bunun dışında bu mağazadan hırsızlık yapmadığını beyan etmiştir.Dosyada ………. bu suçu işlediğine dair somut bir kanıtta bulunmamaktadır.  Buna göre sanık hakkında suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken yerel mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilmiş olması hakkaniyete ve hukuka  aykırıdır.
  2. Sanık ……….. üzerine atılı suçu kabul etmemekle birlikte sanık hakkında TCK md 145.maddesinin uygulanması gerekirken bu maddenin uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmesi hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Yine sanık ……….. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair karar hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Nitekim Çocuk Koruma Kanununun 23. Maddesi gereğince ve suça sürüklenen çocuğun topluma kazandırılması bakımından hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yerel mahkemenin bu durumu göz ardı etmesi hakkaniyete ve hukuka aykırıdır.
  3. Diğer sanık …………. şikayetçinin işyerinin önünde bulunan montu aldığını,daha sonra da montu ……..’a sattığını beyan etmiş ise de ikrar tek başına delil değildir ve diğer somut kanıtlarla desteklenmesi gerekir.Sanığın hakime verdiği cevap,gerçeği öğrenme konusunda hakim için bir delil teşkil edebilir ise de;yan(somut)kanıtlarla doğrulanmayan,oluşa ve maddi gerçeğe uygun düşmeyen,fenni kanıtlarla çelişen soyut ikrara dayanılarak mahkumiyet hükmü tesisi ceza Hukukunun maddi gerçeğe ulaşma ilkesine aykırılık teşkil eder.Dosyada ……….’ın bu suçu işlediğine dair başkaca somut bir delil bulunmamaktadır.
  4. Sanık ………….. hakkında TCK md 145 uygulanması gerekirken lehe hüküm uygulanmamıştır. Suç konusu malın günümüz koşullarına göre değeri oldukça düşük olmasına rağmen bu madde sanık hakkında uygulanmamıştır. Ayrıca sanık ………. montu sattığını kabul etmiştir. Ancak sanığın ekonomik durumunun kötü olması sebebiyle maddi ihtiyacını karşılamak için montu satmıştır.Bu sebeple  TCK md 147 nin sanığa uygulanması gerekirken takdiren yer olmadığına karar verilmiştir. Tüm bu hususlar hakkaniyete ve hukuka aykırı olup bozma sebebi gerektirir.
  5. Sanıklardan ………… hakkında yerel mahkeme tarafından kurulan beraat hükmüne katılmakla birlikte diğer sanıklar …………… ve . ………….. hakkında kurulan mahkumiyet hükmü hakkaniyete ve hukuka aykırı olup bozma sebebi gerektirir.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda kısaca arz ve izaha çalıştığımız ve sayın Yüksek Mahkemenizin de resen tespit buyuracağı sebeplerle; yerel mahkeme kararının temyiz incelemesi sonunda bozulmasını saygı ile talep ederim.

Temyiz eden Sanıklar        Müdafi

Av.

Çocuğun Hırsızlık Yapması Savunma Dilekçesi Örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 04:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.