Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 28

CMK Madde 28

Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 28. maddesi şu şekildedir:

Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları

Madde 28 – (1) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir; kabul edilmemesine ilişkin kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen ret kararı hükümle birlikte incelenir.


Başlık

CMK’nın 28. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler – BİRİNCİ KISIM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki – BEŞİNCİ BÖLÜM: Hakimin Davaya Bakamaması ve Reddi

Madde başlığı şu şekildedir: Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları


Gerekçe

Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 28. maddesinin gerekçesi şu şekildedir:

Hakimin tarafsızlığını yargılamanın tüm evrelerinde sürdürmesi gerekli olduğundan, hakimin reddi istemi de kovuşturma evresinin öncesinde veya içinde yapılabilir.

Maddede hakimin reddi istemi kovuşturmanın hangi aşamasında ileri sürülürse sürülsün kabulüne ilişkin kararın kesin olduğu, ret isteminin reddi (kabul edilmemesi) kararına karşı ise kanun yolunun açık bulunduğu belirtilmiştir.

Hakimin reddi isteminin esassız olduğuna dair kovuşturma sırasında verilecek karara karşı hükümle birlikte maddede öngörülen kanun yollarına başvurulabilecektir.

ADALET KOMİSYONU RAPORU

Tasarının 29 uncu maddesinin birinci fıkrası korunmuştur. Ancak acele itiraz yolu tasarıdan çıkarıldığından, bu fıkradaki “acele” sözcüğüne de yer verilmemiştir.

Tasarının ikinci fıkrasının bütününü ifade edecek şekilde, birinci fıkraya bir cümle eklenmiştir. Böylece bu hükümle ilgili olarak doktrinde ortaya çıkan tereddütler de önlenmek istenmiştir. Gerçekten tasarının bu hükmüne karşılık gelen 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında; ret talebinin kabul edilmemesi kararlarına karşı (acele) itiraz yolu öngörüldükten başka, ikinci fıkrasında, ret talebinin esassız olduğuna dair son soruşturmada verilecek karara karşı da hükümle birlikte temyize gidilebileceği belirtilmektedir. Doktrinde haklı olarak, aynı işleme karşı iki olağan kanun yolunun ard arda öngörülmüş olmasının sebebi sorgulanmakta ve ilk fıkradaki itiraz kanun yolunun aslında ilk soruşturma aşaması ile ilgili olduğu, fakat 1985 yılında ilk soruşturma kaldırıldığında bu hükmün burada unutulduğu sonucuna varılmaktadır. Tasarıda yapılan düzenlemeyle bu tartışma önlenmiştir. Ancak aynı işleme karşı itiraz kanun yolundan sonra bir de istinaf veya temyiz kanun yolunun kabul edilmesiyle, itiraz merciinin kararlarının kesin olduğu kuralına bir istisna getirilmiş bulunmaktadır. Bu gerekçeler doğrultusunda madde tek fıkra olarak yeniden düzenlenmiş ve 28 inci madde olarak kabul edilmiştir.


TBMM Kabul Metni

Kanun maddesi mecliste tartışılırken şu konuşmalar geçmiştir:

28 inci maddeyi okutuyorum:

Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları

MADDE 28. – (1) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir; kabul edilmemesine ilişkin kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen ret kararı hükümle birlikte incelenir.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir