Çıraklık Sözleşmesi Örneği

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme 2089 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince 3 nüsha olarak tanzim edilmiş olup, bir nüshası işverende, bir nüshası çırak vekilinde, diğeri ilgili kuruma verilmiştir.

İşveren (veya Temsilcisi)

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………………………..

Baba Adı:………………………………………………………………………………………………………………….

Doğum Yeri, Tarihi:…………………………………………………………………………………………………

İşyeri Unvanı ve Adresi……………………………………………………………………………………………..

Çırak

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………………………..

Baba Adı:………………………………………………………………………………………………………………….

Doğum Yeri, Tarihi:…………………………………………………………………………………………………

İkametgah Adresi:…………………………………………………………………………………………………….

Veli veya Vasi

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………………………..

Adresi:………………………………………………………………………………………………………………………

Yukarıda adı ve açık adresi yazılı akit taraflar aşağıda belirtilen şartlarla çıraklık sözleşmesi akdetmişlerdir.

  1. Sözleşmenin Başlangıç Tarihi ve Süresi

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tecrübe Devresi: Bir aydan az, iki aydan fazla olamaz. Taraflar çıraklık sözleşmesini o mahaldeki Çıraklık Eğitim Komitesine önceden bildirmek şartıyla ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.
  2. Ücret: İşyeri sahibi, çırağa işe başladığı günden itibaren iş kanunu gereğince tesbit edilen asgari ücretin %30’undan aşağı olmamak üzere ücret ödeyecektir. Bu ücret her altı ayda bir çırağın ücretinin %5 ‘inden aşağı olmamak üzere kademeli olarak arttırılır. Ücret her türlü vergiden muaftır.
  3. Sigorta: Çıraklık süresince 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ile meslek hastaları ve hastalık sigortaları hükümleri uygulanır.
  4. İzin: İşyeri sahibi, çırağa bir sene öğrenimi müteakip yılda bir ay ücretli izin verecektir.

Akit, taraflar 2089 sayılı Kanunun 20. ve 21. maddesinde belirtilen yükümlülüklerine uymayı kabul ve taahhüt ederler. …/…/…

İşveren veya Temsilcisi                                                                 Veli veya Vasi Çırak

Ad Soyad                                                                                         Ad Soyad

İmza                                                                                                   İmza

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.