Ciddi bir riskin varlığı kanıtlanmamış ise meskene iade kararı verilmelidir- Yargıtay Kararı

Ciddi bir riskin varlığı kanıtlanmamış ise meskene iade kararı verilmelidir

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine dair 25 Ekim 1980 tarihli Lahey Sözleşmesinin temel amacı, uluslararası alanda hukuka aykırı olarak yeri değiştirilen çocukların, biran önce mutad meskeninin bulunduğu ülkeye geri dönüşünü sağlayarak, çocukları yer değiştirmenin zararlı etkilerinden korumak ve çocukla kişisel ilişkide bulunma hakkını etkin şekilde tesis etmektir. Müşterek çocuklar Mart 2009’da Mardin’de mukim babalarının yanma annelerinin nzası ile bırakılmış ancak daha sonra baba tarafından çocuklar Hollanda ‘da mukim anneye teslim edilmemiş, anne ise süresi içerisinde 19.11.2009 tarihinde iade başvurusunda bulunmuştur.

Mutad meskenin bulunduğu Hollanda Amheim Aile Mahkemesinin 6.7.2006 tarihli karan ile tarafların boşanmalanna ve müşterek çocuklann velayetinin Amheim’da mukim anneye bırakılmasına karar verilmiştir. Küçüklerin mutad meskeninin Hollanda Amheim olduğu sabittir. Mutad meskene iade talebinin reddine karar verebilmek için; 4461 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi olarak anılan “ Uluslar arası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme” nin 13. maddesinde açıklanan koşulların gerçekleşmesi gereklidir. Belirtilen 13. maddedeki koşullann hiçbiri, özellikle çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakabilecek ciddi bir riskin varlığı kanıtlanamadığı halde, îmen ve Yasemin’in mutad meskene iadesine karar verilmemiş olması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

Karşı oy: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum. (Y2HD, 11.04.2011, E. 2010/17354, K. 2011/6395.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 30 Nisan 2020 15:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.