SSÇ(Suça Sürüklenen Çocuk) Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

SSÇ(Suça Sürüklenen Çocuk) Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi


X SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE;

Sorgu Dosya No : ….sorgu

TUTUKLAMA KARARINA

İTİRAZ EDEN SSÇ                    :

 

MÜDAFİİ                                 :

 

TUTUKLAMA TARİHİ              :

 

KONU: …… Sulh Ceza Hakimliği’nin ….. sorgu nolu dosyası ile verdiği tutuklama kararının itirazen kaldırılarak SSÇ nin tahliyesine karar verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim SSÇ,  X tarihinde, mahkemenizin yukarıda numarası belirtilen sorgu dosyası üzerinden verilen tutuklama kararı gereği tutuklanmıştır.

2-) Müvekkilimin ifadeleri ve dosyada mevcut deliller dikkate alındığında, müvekkilimin, üzerine atılı bulunan yağma suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı açıkça görülecektir.

3-) Müvekkil ssç samimi beyanlarda bulunarak olayın tamamen aydınlatılmasını sağlamıştır.

4-) Müvekkil ssç üzerine atılı suçu diğer şüpheli ………. nın iradesi üzerinde ki baskı ve tehdit ile işlemiştir. Suça konu olayı birkaç kez sonlandırmak istemiştir.Beyanlardan anlaşılacağı üzere ilk olarak …………’nın  buluşma yeri olarak söylediği ……. parkına gitmemiştir. Daha sonra bu şahıs tarafından internet kafe çıkışında yakalanıp zorla olay yerine götürülmüştür. Diğer şüphelinin evi gözetlemesini istediğinde müştekinin uyumasına rağmen uyumadığı söyleyip bu şekilde diğer şüpheliyi bu eylemden vazgeçirmeye çalışmıştır. Buna rağmen ……….. müvekkil ssç yi tehdit edip eve sokmuştur.Bundan sonrada evin içerisinde müştekinin parasını almak için yardım istediğinde müvekkil ssç yine karşı çıkmıştır. Ancak yaşça ve fizik olarak kendisinden büyük olan ……….. müvekkile şiddet uygulayıp zorla yardım etmesini sağlamıştır.

5237 saylı kanunun 28.maddesinde

“Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 28 – (1) Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır.” denilmektedir.

Yukarıda arz ettiğimiz gibi müvekkil ssç bu eylemi karşı koyamayacağı şiddet,tehdit ve baskı altında işlemiştir.Bu nedenle müvekkil hakkında lehe olarak ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran TCK 28. maddesinin uygulanması kuvvetle ihtimaldir.Bu nedenle kendisinin şu aşamada tutuklu kalması hakkaniyete aykırı olup mağduriyetine neden olabilecek kuvvettedir.

 

5-)Müvekkil SSÇ suç tarihinde 18 yaşından küçüktür.Kendisi hakkında 5237 sayılı kanunun 31. maddesi lehe olarak uygulanacaktır.

“Yaş küçüklüğü (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 31 – …..

(3) Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz.”denilmektedir.

Bu nedenle müvekkil lehine uygulanacak olan bu hüküm ile üzerine atılı suçun cezasında indirime gidilecektir. Bu nedenle de şu an müvekkilin tutuklanması mağduriyetine neden olmaktadır.

6-) Soruşturma evrakları incelendiğinde müvekkil ssç 31/05/2016 tarihinde müştekinin zararı olan 142 (yüz kırk iki ) TL ‘yi müştekinin rızası ile aynen geri verdiği görülecektir.

“Etkin pişmanlık

MADDE 168 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/20)

(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs (MÜLGA İBARE RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/84) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir.

(4) Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.”denilmektedir.

Müvekkil lehine yukarıda arz ettiğimiz gibi TCK nın 168. maddesinde ki etkin pişmanlık hükümleri uygulanacaktır.Bu nedenle şu 18 yaşından küçük olan müvekkilin tutuklu kalması mağduriyetine neden olacağı gibi hakkaniyete de aykırıdır.

7-) Suça konu olayda müştekinin zararı 142 (yüz kırk iki) TL dir.TCK nın 150. maddesinin 2. fıkrasında;

” Daha az cezayı gerektiren hâl (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 150 – (1) ………..

(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar  indirilebilir.” denilmektedir.

Söz konusu olayda müştekinin zararının azlığı nedeniyle müvekkil lehine yukarıda yazılı olan kanun hükmünün uygulanması da kuvvetle ihtimaldir.

8 -) Müvekkil SSÇ hakkında söz konusu eylemine ilişkin ,kendisinin lehine 5237 sayılı kanunun 28,31,168,150 maddelerinin uygulanma ihtimali çok yüksektir. Ayrıca, müvekkilim,  ailesi ve sabit bir konutu vardır.Müvekkil öğrencidir.Dosyada deliller büyük oranda toplanmıştır. Soruşturma evresinde kaçma ve/veya delilleri ortadan kaldırma ya da gizleme gibi bir girişimde bulunacak durumda da değildir.

9-) Açıklanan nedenlerle, anılan tutuklama kararına itiraz ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER               : 5271 S. K. m. 100, 101.

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilim şüpheli hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak, kendisinin salıverilmesine karar verilmesini talep ederiz. tarih

                                                                                                              SSÇ Müdafii

                                                                                                        Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir