HAKARET ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Hakaret veya küfür kanunda suç olarak yer almaktadır. Kişiye hakaret edilmesi durumunda kişi bu durumu bir şikayet dilekçesi hazırlayarak savcılığa elindeki detay içeren bilgi ve delillerle vermelidir. Savcılığa verilen “hakaret şikayet dilekçesi” sonucunda savcılık bu vaka hakkında soruşturma başlatmakla görevlidir. Sözlü hakaret durumunda yazılması gereken şikayet dilekçesi aşağıda paylaşılmıştır. Hakarete maruz kalan kişi bu durumu “hakaret dava dilekçesi” ile değiş “hakaret şikayet dilekçesi” ile savcılığa bildirebilir. Savcılık soruşturma sonucu yeterli şüpheye ulaşır ise ceza mahkemesinde dava açılacaktır.

Hakaret Şikayet Dilekçesi -1-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

MAĞDUR/MÜŞTEKİ:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 –

ŞÜPHELİ:

 –

SUÇ: HAKARET

 –

SUÇ TARİHİ:

AÇIKLAMALAR

  1. Ekli vekaletname uyarınca X vekiliyiz. (Ek-1: Vekaletname sureti)
  1. Müvekkilim, suçun oluştuğu tarihte (yukarıda verilmiştir) X Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışan toplu taşıma aracı kullanmaktadır.
  1. Suçun gerçekleştiği tarihte 17.50 sularında, tanıma nedenini X benzin istasyonunda yıkamacı olarak çalışması şeklinde belirten ve isminin X olduğunu soyismini ise bilmediğini belirten müvekkilim, ismi X sanılan şüphelinin durak harici yol kenarında inme talebini reddetmiş ve kullandığı toplu taşıma aracını durdurmamıştır.
  1. X Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği 25-e bendinde “Kendi durağında rotasyon programı uygulanması halinde bu programa uymamak…” şeklinde ceza uygulanacak haller içerisinde gösterilen bu durumda yönetmeliğe uyması nedeniyle müvekkilim X’e sinirlenen şüpheli, “ 7 senedir geliyorum ben buraya sen bana iş mi öğretiyorsun?” diye çıkışmış ve ardından daha da ileri gidip “Şerefsizlik yapma.” “X’e götürmezsen en adi şerefsizsin.” şeklinde hakaretler savurmaya başlamıştır.
  1. Şüpheli bariz bir şekilde Tck md 125 kapsamına giren hakaret suçunu işlemiş bulunmaktadır. Üstelik Tck md 129’da belirtildiği gibi haksız fiile tepki olarak veya karşılıklı hakaret şeklinde gerçekleşmemiş aksine müvekkilimin görevini yerine getirmesi ve yönetmeliğe uyması nedeniyle gerçekleşmiştir. Ayrıca görüntülerden anlaşılacağı üzere toplu taşıma aracında yolcular bulunmaktadır ve şüpheli hakaretlerini bağırarak devam ettirmektedir. Bu durumda Tck 125. maddenin 4. fıkrasında da belirlendiği gibi suçun aleni ve topluluk içinde işlendiği şüphe götürmezdir. (Ek-2: Görüntüleri içeren CD)
  1. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ 2009/15657 esaslı 2009/15096 karar numaralı 29.9.2009 tarihli kararında “Hükümlü olan sanığın cezaevinde görevlilere hakaretinde, aleniyet unsuru gerçekleşmediği gözetilmeden, TCY 125/4 madde ve fıkrasıyla cezanın arttırılması” şeklinde belirttiği gibi şüphelinin topluluk içinde aleniyet unsuru taşıdığı gözetilerek gerçekleştirdiği hakaret suçunun 125/4 kapsamında cezası artırılarak hüküm verilmelidir.

Açıkladığımız ve resen göz önüne alınacak sebeplerle şüphelinin hakaret suçunu işlediğinin belirlenmesi ve kamu davası açılarak kamu düzeni gereğince cezalandırılması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

                                                                                                                      VEKİL

Hakaret Şikayet Dilekçesi -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ:

VEKİLİ:

ŞÜPHELİLER: 

                                                          

 

SUÇ:    Hakaret ,Sövme ve Sair tehdit

 

KONUSU: Şikayet dilekçemiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Müşteki X ile şüpheli X arasında X yılından bu yana ‘’Hakaret ‘’, ‘’Tehdit’’ kapsamında birden fazla olay vuku bulmuş ve müşteki bir çok kez rahatsız edici, onur kırıcı ,küçük düşürücü  müvekkilin iç huzurunu bozan bu olaylara ilişkin suçun varlığını kanıtlayıcı nitelikte delilleri sunarak  hukuki yollara başvurmuştur. Kısaca izah etmek gerekirse suça konu X tarihli son olay şöyle gelişmiştir:      

Müşteki, kendisine ait cep telefon hattını X tarihinde saat 21:29 da “X” şeklinde tehdit etmiştir. X tarihli telefona gelen aramanın kaydı CD ye kaydı dilekçeye ek olarak sunulmuştur

1- Şüpheli X ile müşteki arasında X esas numaralı X Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden Hakaret davası bulunmakta, Söz konusu davada suçun varlığını ispat eden , X tarafından müştekinin telefonuna gönderilen Hakaret ve Sövme suçunun unsurlarını içeren mesajlar, davaya delil olarak sunulmuştur. X tarihli bu konuşmada itham da bulunulan bu hakaret suçunu oluşturan küçük düşürücü, müştekinin onurunu ve kişilik hakkını zedeleyici bu sözler öncekilerle benzerdir. Müşteki hakaret içeren bu onur kırıcı sözlere şüpheli tarafından çokça kez maruz kalmaktadır.

2- Şüpheli X, müştekiyi eşiyle ‘’dost hayatı yaşamakla’’ suçlamakta ve bu kurgu çerçevesinde müştekiye hakaret içeren telefon aramaları yapmak ve mesajlar atmaktadır.

3- Şüpheli, müştekiyi X şeklinde tehdit etmiştir. Her ne kadar müvekkilimiz  şüpheli şahsın elinde bir delilinin olmadığını bilse daha tehdit suçunun unsurları somut olayda meydana gelmiştir. Şöyle ki:

Tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur. Fiil mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir.  Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2005/6095 Esas ve 2006/12388 Karar Numaralı 13/06/2006 tarihli kararı da bu yönde irdelenmiştir.

Gerçekten de Tehdit Suçunun oluşması için söylenen sözlerin karşı tarafta bir korku yaratması gerekmemektedir. Söyleniş itibariyle karşı tarafta korku yaratmayacak sözler de tehdit kapsamında sayılacaktır. Tehdit suçunun oluşması için önemli olan konu tehdit içeren sözün kişinin iç huzurunu bozması şeklinde tezahür etmesidir. şüphelinin müşteki karşı ithamda bulunduğu bu sözlerin müştekinin iç huzurunu bozduğu aşikardır.

4- Müşteki evindeki huzurunu ve içsel huzurunu kaybetmiştir. TCK md 125-131 arasında şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenen hakaret suçu ; ‘’Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi ‘’ ‘’Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi ‘’  gibi 2 farklı şekilde oluşabilmekte ve söz konusu olay bu iki şekile de girmektedir. Vukuu bulan bu olaylar doğrudan müştekinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırıdır.  125. maddenin 2. fıkrası ile yapılan düzenlemede; “suçun mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde… cezaya hükmolunacağı” açıklanmıştır. Buna göre mevcut olayda huzura eş hakaret sayılan bu araçlarla işlenen bu suçun ilgili madde kapsamında cezalandırılması gerekir. Aynı şekilde yukarıda izah olunan sebepler doğrultusunda Şüphelinin TCK gereğince Tehdit suçundan da cezalandırılması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER:  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen ve re’sen nazara alınacak sebeplerle, şüpheli ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini, vekaleten saygılarımızla talep ederiz. tarih

SÖZLÜ HAKARETİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ -

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakaret Şikayet Dilekçesi

( … )CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                :

VEKİLİ                     :

ŞÜPHELİ                  :

KONUSU: Şüphelinin TCK Md. 106 ve eylemlerine isabet eden suçlarından dolayı, cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmasına karar verilmesi istemini içerir şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

Müşteki- müvekkilimiz ile şüpheli taraf ….. yılında evlenmişler ve tarafların, bu evlilikten ….  doğumlu ….  ile ….. doğumlu …. isimli müşterek çocukları dünyaya gelmiştir. Süreç içerisinde, evlilik birliğinin daha fazla sürdürülmesinin mümkün olmaması nedeniyle, taraflar ….. . Aile Mahkemesi’nin ….. tarihinde kesinleşen,…..tarih ve …..K. Sayılı kararı ile boşanmışlardır. İş bu Mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin bir sureti, dilekçemizle birlikte Ek-1’de Mahkemenize sunulmaktadır.

Boşanmanın akabinde, Şüpheli yan, müvekkilimizin hayatına sonradan bir insanın girmesini sindirememesinden kaynaklı olarak; müvekkili ve eşini tehdit etmeye başlamıştır.  Davalı yanın; müvekkilin yeni eşinin canını kast ederek ve yine bizzat müvekkilin canına yönelik olarak; cep telefonu üzerinden Ek’te sunulu mesajları göndererek tehdit ve hakaret etmesi sebebiyle; Ek’te bulunan ….. Aile Mahkemesi’nin …. tarihli …. D.İş sayılı kararı ile 6284 Sayılı Kanun’a Göre Koruma Kararı alınmıştır.

Şüpheli bunu daha evvelinden de yapmış olup, buna ilişkin bir örnek vermek gerekir ise;  müvekkile Ek’te sunulu mesajları atmıştır. Mesaj içerikleri incelendiğinde, şüphelinin müvekkile “…..…” şeklinde oldukça rahatsız ve tedirgin edici ve bariz şekilde müvekkilimizi tehdit eden mesajlar göndermiş olduğu görülecektir. Bir diğer anlatımla; şüpheli boşanmanın akabinde, müvekkilimizin hayatına bir insanın girdiğini öğrenmesinden bu yana müvekkili, kendisi ve eşinin hayatıyla tehdit etmeyi ve hakaret ederek psikolojik şiddet uygulamayı sürdürmüştür.

Şüphelinin, müvekkile “seni orada bulamayacağımı mı sanıyorsun” ve “bunun bedeli ağır olacak” şeklindeki söylemlerinin de yine müvekkilin yahut yakının hayatına, vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceği yönünde TCK Md. 106’da düzenlenen tehdit suçunu teşkil ettiğinden; Sayın Savcılığınız’ca gerekli tahkikatın yapılarak, sanığın eylemlerine isabet eden suçlardan cezalandırılması adına kamu davası açılmasına karar verilmesi istemi ile iş bu şikâyet dilekçesini sunma zorunluluğumuz hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  : …..mesajlar, arama kayıtları, … Aile Mahkemesi’nin 6254 sayılı kanun uyarınca tesis ettiği koruma kararı vs. yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah olunan ve re’ sen gözetilecek sebeplerle;

Şikâyet dilekçemizin KABULÜ ile Şüpheli ….’ ın; TCK Md. 106’da düzenlenen tehdit suçundan ve eylemlerine isabet eden diğer suçlarından dolayı, cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmasına karar verilmesini, vekâleten arz ederiz.

Müşteki Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir