Sahte Sigortalılık Nedeniyle Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

VEKİLLERİ :

ŞÜPHELİLER :

SUÇ : Sahte Sigortalılık Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık

AÇIKLAMALAR

Müvekkil Kurumun Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde X işyeri sicil sayılı dosyasında işlem gören X ünvanlı işyerinde işlem gören müvekkil Kurumun Sosyal Güvenlik Denetmeni tarafından düzenlenen rapor ile Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezinden intikal eden X işyeri sicil sayılı dosyada işlem gören X adresinde faaliyet göstermiş X ünvanlı işyeri ile ilgili olarak özetle;

Yukarıda açıklanan şüpheliler hakkında, gerçekte hizmet akdine dayalı olarak çalışması bulunmadığı halde anılan işyeri üzerinden çalışılmış gibi kuruma sigortalı bildiriminin yapıldığı, bu haliyle adı geçen şahısların sahte olan sigortalılıklarının iptal edilmesi gerektiği, adı geçen bu kişiler ile kuruma bildirimlerini doğrudan doğruya organize eden işveren (şirket yetkilileri/sahipleri) hakkında suç duyurusunda bulunulması ile adı geçen tüm şüphelilerden Kurum zararının geri alınması” gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Gerçekten incelendiğinde;

Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Denetmeni tarafından yapılan X tarihli X sayılı denetim raporu ile YUKARIDA ADI GEÇEN ŞAHISLA İLGİLİ OLARAK X unvanlı işyerlerinde çalışmadığı, fiili çalışmaya dayalı olmayan(sahte) sigortalı bildirimi tespit edildiğinden söz konusu sigortalıların belirtilen tarihlere ait bildirimlerinin iptal edilmesi gerekmesi üzerine iş bu şahıslar hakkında sayın savcılığınıza SAHTE BELGE DÜZENLEYEREK HAKSIZ MENFAAT TEMİN EDEREK SAHTE SİGORTALILIK SURETİYLE DOLANDIRICILIK suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz doğmuştur.

Şikayet dilekçemizin şüpheli kısmında adı geçen X isimli şahsın X ünvanlı işyerinde gerçekte 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi 1. fıkrası a bendi kapsamında düzenlenen nitelikte çalışması bulunmadığı halde prim ve hizmet belgelerinin müvekkil Kuruma intikalinin sağlandığı, gelir gider defterleri, SGK kayıtları ile işçilik kayıtlarının tetkikinde de görüleceği üzere, alınan rapora istinaden sigortalılık süreleri iptal edilen kişiler ve hak sahiplerinin maaş, geçici iş göremezlik yönünden ve yersiz sağlık gideri tespiti için gerekli araştırma yapılmış olup sağlık gideri çıkanlara 5510 sayılı kanunun 96. Maddesi uyarınca kendilerinden, hak sahiplerinden ve işyerinden sigortalı bildirimi yaptırdığı anlaşılan işverenden müştereken yersiz yardımların alınması gerekmektedir.

Tüm bu anılan belge ve delillerin bir arada X ünvanlı işyerlerinde, gerçekte adı geçen şüphelinin çalışmasının bulunmadığı, hizmet akdi ile çalışmadığı halde şüphelinin bu işyerinden sigortalı bildiriminin sahte olarak yapılmış olduğu yukarıda şüpheliler bölümünde ismi zikredilen kişilerin sigortalı olarak bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılmış olduğu, adı geçen şüphelinin sahte bildirim sürelerinin ekte yer alan raporun sonuç kısmında düzenlenmiş olduğu,

Sözü edilen işyeri üzerinden bildirimi yapılan ve yukarıda ismi belirtilen şüphelilerin gerçekte bu işyerinde (5510 sayılı Yasanın 4 / 1-a madde si kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir nitelikte bir çalışmalarının bulunmadığı (veya yukarıda belirtilen dönemlerde) çalışmalarının bulunmadığı anılan işyeri üzerinden gerçeğe aykırı bildirimi yapılan kişi ile hak sahiplerine Kurum üzerinden yapılan yardımlar nedeniyle müvekkilin zarara uğradığı, zarar tespit çalışmalarının devam ettiği,

Tüm bu bildirimlerin şüpheliden doğrudan doğruya işyeri yetkilileri /ortakları vasıtasıyla yukarıda ismi belirtilen sahte sigortalının;

Yukarıda zikredilen suçları işledikleri rapor ve eki belge ile ifadeler, işveren ve müvekkil Kurum kayıtları ile sübuta erdiği cihetle; anılan rapor ve ekleri, ifadeler, işveren ve müvekkil Kurum kayıtları muvacehesinde yapılacak inceleme sonunda adı geçen tüm şüpheliler hakkında eylemleri nedeniyle cezai takibat yapılmasını teminen işbu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ-İSTEM : Açıklanan nedenlerle konu hakkında adli tahkikat başlatılarak adı geçen şüpheliler hakkında tecziyelerini teminen kamu davası açılmasını saygı ile vekil sıfatıyla arz ve talep ederim.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN SGK VEKİLİ

EKİ : 1-Vekaletname, 2- SGK Araştırma ve İnceleme Raporu, 3- Kurum evrakları.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir