Sahte Gübre Satışı Suç Duyurusu

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ:
VEKİLİ:
ŞÜPHELİ:
SUÇ:Dolandırıcılık
KONU:Şikayet dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, Adana İli, Seyhan İlçesinde, ekte sunmuş olduğumuz raporda belirtilen ada/parsellerde bulunan taşınmazlar üzerinde tarım faaliyeti gerçekleştirmektedir. Müvekkil bu faaliyet kapsamında, taşınmazlar üzerinde ekili bitkilere uygulanmak üzere 12.05.2022 tarihinde … Limited Şirketi ve … Anonim Şirketi’nden, … Limited Şirketi Maltepe/İstanbul adresli firma üretimi gübre satın almıştır. Satın alınan gübrelerin faturaları ekte sunulmuştur. Müvekkil bu satış için şüpheli şirket adına 1.269.000,00 TL tutarında çek keşide etmiştir. Alınan gübrelerin verimi artırmaması sonucu sahteliğinden şüphelenen müvekkil Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’ne durumun tespiti için dava açmıştır.

Adana Asliye Hukuk Mahkemesi … Değişik İş numaralı dosya kapsamında alınan, ekte sunmuş olduğumuz bilirkişi raporunda, taşınmazların her birinde bitkilerin ayrı ayrı incelenerek değerlendirildiği ve uygulanan gübrelerden numune alınarak analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtilmiştir. Laboratuvar incelemesi sonucu firma tarafından taahhüt edilen bitki besin elementlerinin miktarlarından hiç birisinin belirtilen yüzdelerde olmadığı, değerlerin çok daha altında çıktığı, bu durumda kullanılan gübrelerden verim olarak beklenilen verimin alınamayacağı, azot, fosfor, potas, kükürt eksikliği sonucu ekili alanlardaki mahsullerde %30 ile %40 arası verim düşüklüğü yaşanacağı tespit edilmiştir. İşbu rapordan da açıkça anlaşılacağı üzere müvekkile sahte gübre satışı yapılması sonucu tarım faaliyetinin ciddi zarara uğramasına sebep olunmuştur. Şüpheli şirketin, müvekkili aldatacak nitelikteki hileli davranışı neticesinde müvekkil telafisi mümkün olmayan bir zarara uğramıştır. Mevcut olayda dolandırıcılık suçunun kanuni unsurlarının tamamının oluştuğu açıkça görülmektedir.

“…Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir…” (Yargıtay 15. CD., 28.03.2013, 21155/5707)

Yukarıda açıklanan ve Sayın Savcılık makamınca göz önüne alınacak sair sebepler dâhilinde TCK’nın 157. Maddesi uyarınca DOLANDIRICILIK suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılması için kamu davası açılmasını, müvekkilin daha fazla zarara uğramaması adına ekte sunmuş olduğumuz çek için çek ödeme yasağı konulmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER:TCK, CMK, CGTİHK ve sair yasal mevzuat hükümleri.
HUKUKİ DELİLLER:Yenişehir Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/ D. İş numaralı dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu, ilgili fatura, çek ekran görüntüsü ve sair lehe tüm deliller.
NETİCE VE TALEP:Müvekkil şüpheliden şikayetçidir. Yukarıda açıklanan ve Sayın Savcılık makamınca göz önüne alınacak sair sebepler dâhilinde TCK’nın 157. Maddesi uyarınca DOLANDIRICILIK suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılması için kamu davası açılmasını, saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Müşteki Vekili

EKLER: Bilirkişi raporu, Fatura, Vekaletname sureti, Çek ekran görüntüsü

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir