Patent Hakkına Tecavüz ve Hırsızlık Şikayet Dilekçesi

Patent Hakkına Tecavüz ve Hırsızlık Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                   :

VEKİLİ                       : Av.

ŞÜPHELİ                   :

SUÇ                             : Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hırsızlık Suçu

KONU                         : Şüpheli hakkında; 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de düzenlenen Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen Hırsızlık suçları hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davasının açılması; ilgili ve re’sen gözetilecek hükümler gereğince şüphelinin cezalandırılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR        :

Müvekkil Şirket …..; inşaat/yapı ekipmanı üretiminde sektörünün öncülerinden uluslararası bir şirkettir. Aynı zamanda …………. hakim pay sahibidir.

Müvekkil şirket üretimini yaptığı ekipmanlara ilişkin olarak, Uluslararası Hukuk ve Tahkim Kurallarına uygun olarak marka-patent başvuruları yapmaktadır.

Müvekkil Şirket tarafından yapılan “…………………..” Buluş başlıklı; ….. TPE – ………… Avrupa Patenti Ulusal İstem Teslim Formu başvuru numarası ile yapmış olduğu patent başvurusu ekte Sayın Savcılığınıza sunulmaktadır. (EK-1) Müvekkil şirket çalışanları, ekteki başvuru konusu buluşun, şüpheli tarafından çıkar sağlamak amacı ile başka şirketlere pazarlandığı yönünde müşteki şirkete ihbarda bulunmuşlardır. Müvekkil şirkete ait patent başvurusu buluşa ilişkin bilgilerin ve buluşun kendisine özgü detayların, şüphelinin elinde bulundurduğu bilgiler ile benzerlik gösterdiği ……….. tarafımızca ikame edilen tespit davasında Bilirkişi …………. tarafından hazırlanan ……… tarihli raporda tespit edilmiştir. (EK-2)

Ayrıca Mecalac İş Makineleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi , ………………………dilekçe ekinde sunulan başvuruda koruma altına alınan patent konusu buluşun; müvekkil şirketin ortağı olduğu …………….. Şirketi’nde daha önce genel müdür olarak görev yapmış şüpheli ……. maddi kazanç sağlamak amacı ile başka şirketlere pazarladığını beyan etmesi (EK-3) üzerine Sayın Savcılığınıza iş bu şikayeti yapmak gerekliliği hasıl olmuştur.

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Patentten Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiiller başlıklı 136. Maddesinde düzenlendiği üzere;

‘Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak’ fiili hakka tecavüz olarak düzenlenmiştir. Aynı KHK’nın 73/A numaralı hükmünün C bendinde 136 ncı maddede yazılı fiillerden birini gerek faydalı model, gerek patentli buluş açısından işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine, Hükmolunur.’ Düzenlemelerini havi olduğundan şüpheli hakkında soruşturma açılarak söz konusu cezalara hükmedilmesi gerekmektedir.

Kaldı ki şüphelinin söz konusu buluşu müşteki müvekkil şirketin onayını almaksızın ve bilgisi dışında; kendisine maddi çıkar sağlamak maksadı ile şikâyet konusu buluşa ilişkin bilgileri ticari amaçla kullanması, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 141. Maddesinde hüküm altına alınmış Hırsızlık suçunu oluşturmaktadır. Zira söz konusu madde ; ‘Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.’ Hükmünü havidir.

Sonuç olarak; müvekkil şirketin iş bu şikâyet konusu patent hakkını korumak için ikame etmiş olduğu hukuk davalarının yanı sıra 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinde düzenlenen patent hakkına tecavüz suçundan Sayın Savcılığınız tarafından soruşturma açılmasını talep etmekteyiz. Zira 551 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ‘Patent Başvurusunun Yayınlanmasının Etkileri’ başlıklı 82. Maddesi uyarınca müvekkil şirketin patent başvurusunun yayınlandığı tarihten itibaren Patent Hakkı sahibine tanınan hakların tümüne sahip olacağı izahtan varestedir.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda arz ve izah edilen ayrıca re’sen gözetilecek hususlar neticesinde; Şüpheli hakkında; 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen Hırsızlık suçları hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davasının açılarak şüphelinin cezalandırılması vekaleten arz ve talep ederim.

Müştek

Vekili

Av.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir