Memnu Hakların İadesi Talebi Dilekçesi

Memnu Hakların İadesi Talebi Dilekçesi -1-


 ADANA ( ) NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

MEMNU HAKLARININ GERİ VERİLMESİNİ İSTEYEN :  

VEKİLİ: Adana Avukatı Saim İNCEKAŞ

TALEP KONUSU: Daha önce kesinleşen ve infaz edilen bir suçtan dolayı verilen kamu haklarından yasaklılığımın kaldırılması ve yasaklanmış  hakların geri verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkilim adam öldürmeye teşebbüs  nedeni ile Adana  X Ağır Ceza Mahkemesi’ nin  X   Esas, X Karar sayılı ve X tarihli kararı ile hüküm giymiştir.

Müvekkil Adana X Ağır Ceza Mahkemesi tarafından  Türk Ceza Kanunu 5237 81/1,35/2,63  maddelerine muhalefet suçundan sonuç olarak X yıl  hapis cezası ve kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası ile  mahkum edilmiştir.

2- Müvekkilim cezasını yasalar çerçevesinde çekmiştir. Müvekkil yasanın aradığı süre de geçmiş olup, geçen sürede başka bir suç işlemediği gibi verilen süreyi de iyi halli geçirmiş bulunmaktadır.

3-Yasanın aradığı diğer koşullar da gerçekleştiğinden müvekkilimiz hakkında evvelce verilen Kamu haklarından yasaklılığın kaldırılmasına ve müvekkilime memnu haklarının iadesine karar verilmesini istemekteyiz.

Hukuki Nedenler: TCK, CMK, Adli Sicil Kanunu 13/A ve diğer ilgili mevzuat

İSTEM SONUCU: Yukarda anılan nedenlerle, CMK ve TCK maddeleri gereği  müvekkilimizin kamu haklarından yasaklılığının kaldırılarak, memnu haklarının geri verilmesine   karar verilmesini talep ederiz.

Ek:1-Vekaletname

2-Adli sicil kaydı

3-Adli sicil başvurusu

                                                                                                      Talep Eden Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Memnu Hakların İadesi Talebi Dilekçesi -2-


X MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

MEMNU HAKLARININ (YASAKLANMIŞ HAKLARIN) GERİ VERİLMESİNİ İSTEYEN İSTEYEN/SANIK:

VEKİLLERİ                : …………………

KONU: Kamu haklarından yasaklılığın kaldırılması (yasaklanmış hakların geri verilmesi) talebidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Yukarıda esas numarası yazılı dosyada davalı vekili olarak görev yapmaktayım.

2-) XXXXX (Kapatılan) XXXXXX Ceza Mahkemesi’nin 20XX/XXXX esas-20XX/XX karar ve XX.XX.20XX günlü kararı ile müvekkil XXXXXX XXXXX hakkında, 5237 Sayılı TCK’nun 105. Maddeleri gereğince 1800-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve Yargıtay X. Ceza Dairesi’nin 20XX/XXXX esas-20XX/XXXX karar sayılı ilamı ile onanarak 20.07.2009 tarihinde kesinleşmiştir,

2-) Söz konusu karar içeriğinde, 5237 Sayılı TC’K’nun 53. Maddesi tatbik edilmemiştir.

3-) Müvekkil tarafından sunulan arşiv kaydının silinmesi talebi, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün XX.XX.20XX tarihli ve XXXXXXXXXXXXXXXXX sayılı yazısı ile, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 12. Maddesine göre, arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu ile on beş yıl geçmesi ile silineceği gerekçesiyle reddedilmiştir.

4-) Mahkeme ilamında, 5237 Sayılı TCK’nun 53. Maddesinin tatbik edilmemesi halinde dahi, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun, 05/04/2012 tarihli ve 6290 Sayılı Kanun’la değiştirilen geçici 2/3. maddesi uyarınca, arşiv kaydının silinmesine dair değerlendirmenin, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yerine getirileceği, hükümlünün arşiv kaydının bulunmasının da memnu hak kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır.

5- Adli sicil arşiv kaydımın silinebilmesi için; “Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması…” gerekmektedir. Zira yasaya göre arşiv kaydımda bulunan cezam “memnu hakların iadesi kararının alınması koşuluyla 15 yılda, alınmaması durumunda ise 30 yılda silinebilmektedir.

6- Memnu haklarımın iadesi için Kanunun aradığı tüm şartlar mevcuttur. Mahkeme kararında yasaklanmış herhangi bir hak olmasa dahi, iş bu cezaların adli sicil arşiv kayıtlarında bulunması, başlı başına bir hak mahrumiyeti sağladığından gerek doktrin ve gerekse de Yargıtay Kararlarına göre “Memnu Hakların İadesine karar verilmesi gerekmektedir.”

7- a-Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 08/06/2017 Karar tarihli, 2017/2944 Esas, 2017/6886 Karar ve ilamına göre “ …somut olayda mahkemesince memnu hakların iadesi talebi üzerine, yasaklanmış haklarının bulunmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında her hangi bir hak yoksunluğu yer almasa da, adli sicil arşiv kaydının bulunmasının yasaklanmış hak kavramına dahil olduğu, sanığın cezasının infaz edildiği tarih olan 07/08/1992 tarihinden itibaren 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesinde yer alan 3 yıllık sürenin dolduğu, sanığın cezasının 5237 sayılı Kanun dışındaki bir kanuna ilişkin bulunduğu ve daha sonra yeni bir suç işlemediği anlaşılmakla, mahkemesince yapılacak değerlendirmede sanığın hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda kanaate ulaşılması durumunda yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.Bu itibarla, mahkûm olduğu hapis cezası infaz edilmiş olan …’in talebinin yukarıda izah edilen 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’na eklenen 13/A maddesi kapsamındaki yasaklanmış haklarının iadesi niteliğinde olup, mahkemece talebin kabulü ile bu yönde araştırma yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi, yine 6290 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 11/04/2012 tarihinden itibaren adlî sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden KABULÜ ile, İstanbul Anadolu 17. Sulh Ceza Mahkemesinin 17/06/2016 tarihli ve 1992/1164 esas, 1992/1304 sayılı ek kararın, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca BOZULMASINA,” şeklindeki ilamı,

b-Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 08/09/2014 Karar Tarihli, 2014/24589 Esas, 2014/19989 Karar ve ilamına göre “…hükümlünün ister Türk Ceza Kanunun’dan ister özel bir kanundan kaynaklansın “memnu hakların iadesi”yoluyla gerek bir mahkumiyetin sonucu ve gerekse ceza şeklinde hükmedilen her nevi ehliyetsizliklerinin bertaraf edilip edilmeyeceği konusunda bir karar verilmesi gerekirken SANIĞIN KISITLANMIŞ HAKKI  BULUNMADIĞINDAN BAHİSLE TALEBİ İLE İLGİLİ OLARAK KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.” şeklindeki ilamı,

c-Yargıtay 20. Ceza Dairesinin 2016/2979 Esas ve 2017/2304 Karar sayılı ve 11.04.2017 ilamına göre “…somut olayda adı geçen hükümlünün uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan almış olduğu mahkûmiyete dair kaydın 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 14 ve geçici 2. maddeleri gereğince arşive alınmış olduğu ve aynı Kanun’un 6290 Sayılı Kanun ile değişik 12. maddesi gereğince arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren yasaklanmış hakların geri verildiği tarihe göre arşivden silinme süresi hesaplanacağı, ancak mahkemesince hükümlü hakkındaki mahkûmiyet kararında yasaklanmış hak konusuz kaldığı gerekçesi ile karar verilmemiş ise de, sanık hakkında adli sicil arşiv kaydının bulunmasının yasaklanmış hak kavramına dahil olduğu, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan verilen mahkûmiyetin doğal sonucu olarak yasaklanan haklarının geri verilmesi talebinde bulunan sanığın hukuki durumunun 5352 Sayılı Kanun’un 13/A maddesinde belirtilen şartlar ışığında değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği….” şeklindeki ilamı,

d- Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2017/3044 esas ve 2017/11173 Karar sayılı ve 04.10.2017 ilamına göre “…her ne kadar sanık hakkındaki mahkumiyet kararında her hangi bir hak yoksunluğu yer almasa da adli sicil arşiv kaydının bulunmasının yasaklanmış hak kavramına dahil olduğu, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesinin ” (3) Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir. (4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet savcısını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir. (5) Yasaklanmış hakların geri verilmesi talebi üzerine mahkemenin verdiği karara karşı, hükümle ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir.” şeklinde olduğu nazara alındığında, hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyet bakımından mahkemesince yapılacak değerlendirmede sanığın hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda kanaate ulaşılması durumunda yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilmesi gerektiğinin gözetilmemesinde,…” şeklindeki ilamı,

e- Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2018/8104 esas ve 2019/4157 Karar sayılı ve 25.03.2019 ilamına göre “…Dava, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçuna ilişkindir. Mahkemesince sanığın mahkumiyet kararında yasaklanmış hak bulunmadığı gerekçesi ile sanığın memnu hakların iadesi talebinin kabul edilmediği anlaşılmakla, her ne kadar sanık hakkındaki mahkumiyet kararında herhangi bir hak yoksunluğu yer almasa da, sanık hakkında adli sicil arşiv kaydının bulunmasının yasaklanmış hak kavramına dahil olduğu, sanığın cezasının infaz edildiği tarih olan 21.10.2002 tarihinden itibaren 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesinde yer alan 3 yıllık sürenin geçmiş olduğu ve sanığın daha sonra yeni bir suç işlememiş olduğundan; mahkemesince yapılacak değerlendirmede sanığın hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda kanaate ulaşılması durumunda yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekir…” şeklindeki ilamı ve benzeri içtihatlar değerlendirildiğinde,

Hükümlü hakkında, arşiv kaydına alınması, yasaklanmış haklar kapmasından olduğu tartışma götürmemektedir. Yukarıda görüldüğü gibi, yasaklanmış hakların iadesine karar verilebilmesi için mahkumiyet kararında mutlaka bir hakkın kullanımının yasaklanmış olmasının gerekmediği, zira mahkumiyetin sonucu olarak özel kanunlardaki bir kısım hak yoksunluklarının ortaya çıkması nedeniyle yasaklanmış hakların iadesinin istendiği anlaşılmaktadır.

😎 Bu nedenlerle; müvekkil hakkında  mahkeme kararında, 5237 Sayılı TCK’nun 53. Maddesi kapsamındaki yasaklı bir hak olmaması halinde dahi, Adli Sicil Arşiv kaydının silinmesi amacıyla ilgili Yargıtay kararı ve uygulama kararı gereğince Memnu Hakların İadesine ve mahkeme ilamının arşiv kaydından silinmesine  karar verilmesi gerekir.

9-) Yasaklı hakların geri verilmesi için, Yasanın aramış olduğu gerekli koşullar oluşmuş olduğundan 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 13A maddesindeki yasal haklarımı kullanmak üzere sayın Mahkemenizden yasaklı haklarının geri verilmesi için karar verilmesini arz ve talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLERİ : TCK, CMK, Adli Sicil Kanununun 13/A maddesi, Örnek Yargıtay Kararları ve sair tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve resen gözetilecek nedenlerle; müvekkil hakkında yasaklı hakların geri verilmesi koşulları oluştuğundan gerekli incelemenin yapılarak, MÜVEKKİLİN YASAKLI HAKLARININ GERİ VERİLMESİNE (MEMNU HAKLARIMIN İADESİNE) VE MAHKEME İLAMININ ARŞİV KAYDINDAN SİLİNMESİNE karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Eki:

1- Vekaletnamemiz,

2- XXXXX (Kapatılan) XXXXXX Ceza Mahkemesi’nin 20XX/XXXX esas-20XX/XX karar ve XX.XX.20XX günlü kararı,

3- Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün XX.XX.20XX tarihli ve XXXXXXXXXXXXXXXXX sayılı yazısı

                                                   Sanık vekili

Memnu Hakların İadesi Talebi Dilekçesi -3-


ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

TALEP EDEN:

VEKİLİ:

KONU: Yasaklı Hakların Geri Verilmesine Karar Verilmesi talebimize dair.

AÇIKLAMA:

Müvekkil hakkında Mersin 1. Asiye Ceza Mahkemesinin 04/06/2014 tarih ve 2014/53 Esas ve 2014/509 Karar sayılı ilamı ile 1 yıl 8 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası verilmiş ve verilen bu ceza 04/09/2014 tarihinde kesinleşmiştir.

Müvekkil, dilekçe ekinde sunduğumuz adli sicil ve arşiv kaydında görünen tüm cezalar infaz edilmiş ve yasal süreler geçmiş durumdadır.

Ancak müvekkilin Adli Sicil ve Arşiv Kaydın da bu cezalara dair bilgiler halen görünmektedir. Adli Sicil ve Arşiv Kaydındaki bu bilgilerin görünmesi müvekkilin yapmış olduğu iş başvurularında ve diğer işlemlerde olumsuz sonuçlar doğurmakta, hem iş hayatında hem de sosyal hayatta olumsuz olarak etkilenmektedir.

Müvekkil, memnu haklarının iadesi için kanunun aradığı tüm şartlar mevcuttur. Mahkeme kararında yasaklanmış herhangi bir hak olmasa dahi, iş bu cezaların adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtlarında bulunması, başlı başına bir hak mahrumiyeti sağladığından gerek doktrin ve gerekse de Yargıtay Karalarına göre ’’ Memnu Hakların İadesine karar verilmesi gerekmektedir.’’

Yargıtay 13.Ceza Dairesinin 08/06/2017 Karar Tarihli, 2017/2944 Esas  2017/6886 Karar ve ilamına göre’’…
Yasaklanmış hakların geri verilmesi, belli bir suç veya cezaya mahkûmiyete bağlı olarak gerek Ceza Kanunu’nda, gerekse diğer kanunlarda öngörülen çeşitli hak yoksunluklarının kaldırılmasını sağlayan hukuki bir düzenleme olup, 765 sayılı TCK’nın 121 ve 124. maddeleri ile 1412 sayılı CMUK’nın 416 ve 420. maddelerinde yer alan “yasaklanmış hakların geri verilmesi” kurumuna, 5237 sayılı TCK’da ve 5271 sayılı CMK’da yer verilmemiş, 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren ve 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 38. maddesiyle 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’na 13/A maddesi eklenmek suretiyle tekrar düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile ceza mahkûmiyetinden doğan müebbet hak yoksunluklarının giderilmesi amaçlanmıştır. 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’na eklenen 13/A maddesinde, 5237 sayılı TCK dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebileceği, bunun için, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla, mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması gerektiği belirtilmektedir. Yasaklanmış hakların geri verilmesi için cezanın infaz edilmiş olması ve kişinin infazın tamamlanmasından itibaren üç yıllık süre içerisinde yeni bir suç işlememesi ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekecektir. Bu itibarla, mahkûm olduğu hapis cezası infaz edilmiş olan …’in talebinin yukarıda izah edilen 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’na eklenen 13/A maddesi kapsamındaki yasaklanmış haklarının iadesi niteliğinde olup, mahkemece talebin kabulü ile bu yönde araştırma yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi, yine 6290 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 11/04/2012 tarihinden itibaren adlî sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden KABULÜ ile, İstanbul Anadolu 17. Sulh Ceza Mahkemesinin 17/06/2016 tarihli ve 1992/1164 esas, 1992/1304 sayılı ek kararın, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca BOZULMASINA, gereğinin yerel mahkemece yerine getirilmesine, 08/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.’’ ( ek:3 örnek Yargıtay kararı )

Yine Yargıtay 2.Ceza Dairesinin 08/09/2014 Karar Tarihli,2014/24589 Esas,2014/19989 Karar ve ilamına göre ’’….hükümlünün ister Türk Ceza Kanunun’dan ister özel bir kanundan kaynaklansın “memnu hakların iadesi”yoluyla gerek bir mahkumiyetin sonucu ve gerekse ceza şeklinde hükmedilen her nevi ehliyetsizliklerinin bertaraf edilip edilmeyeceği konusunda bir karar verilmesi gerekirken sanığın kısıtlanmış hakkı bulunmadığından bahisle talebi ile ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, hükümlünün temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA, 08/09/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.’’
( ek:4 örnek Yargıtay kararı )

Bu nedenlerle mahkeme kararında yasaklı bir hak olmaması halinde dahi, Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydının silinmesi amacıyla ilgili Yargıtay kararı gereğince Memnu Hakların İadesine karar verilmesi gerekir.


Müvekkil bir takım resmi işlemler ve başvurularda bulunacağımdan dolayı halen sabıka kaydında söz konusu kaydın silinmemiş olmasından dolayı sıkıntı yaşamakta ve mağdur olmaktadır. Bu durumdan dolayı, gerek resmi açıdan ve toplumsal açıdan ileriye dönük telafisi mümkün olmayan haklarının kayıp olmaması açısından Adli Sicil ve Arşiv kaydında görülen sabıka kaydının silinmesini talep ediyoruz.


Müvekkilin yasaklı hakların geri verilmesi için, Yasanın aramış olduğu gerekli koşullar oluşmuş olduğundan 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunun 13 A maddesindeki yasal haklarını kullanmak üzere Sayın Mahkemenizden yasaklı haklarının geri verilmesi için karar verilmesini arz ve talep etmekteyiz.

DELİLLER:  TCK, CMK, Adli Sicil Kanunun 13/A maddesi, Örnek Yargıtay Kararları ve sair tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle Adil Sicil ve Arşiv Kaydında yer alan tüm kayıtların, meselenin önemi ve ivediliği de nazara alınarak Adli Sicil ve Arşiv Kaydından silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                        Vekili

Eki:

1- Adli Sicil kaydı

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Örnek Yargıtay Kararı

4- Örnek Yargıtay Kararı

5-Onaylı Vekaletname

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir