Ceza Mahkemesinde Nihai Karara İtiraz Dilekçesi

Ara 27, 2019 | Kovuşturma-Yargılama

Ceza Mahkemesinde Nihai Karara İtiraz Dilekçesi -1-


X NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE
Sunulmak Üzere
X NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Eliyle
X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE,

ESAS NO : 

KARAR NO :

İTİRAZ EDEN
(KATILAN) : 

İTİRAZA KONU KARAR : X Asliye Ceza Mahkemesi’nin X tarih ve sayılı kararı

İTİRAZ KONUSU : X Asliye Ceza Mahkemesi’nin X tarih ve …….., sayılı kararında sanık …… hakkında verilen adli para cezasının indirilmesine ve günlük miktarına ilişkin itirazımdan ibarettir.

İTİRAZLARIM :
X Asliye Ceza Mahkemesi’nin X tarihli kararı usule, yasaya ve hakkaniyete aykırıdır. Şöyle ki,

1-) Bütün yargılama süreci boyunca da anlaşıldığı üzere, tamamen dikkatsiz ve aşırı hızlı bir şekilde sevk ve idaresindeki aracı kullanan sanık ……. kazaya ve yaralanmama sebebiyet verdiği açıktır. Ancak Yerel Mahkeme bunları dikkate almadan hüküm kurmuştur. Kaza tarihinde kazanın meydana geldiği kavşaktan karşıdan karşıya geçmekteydim. Kaza mahali ve çevresinde herhangi bir alt geçit, üst geçit, yaya geçidi ve trafik lambası olmadığından gereken özen ve dikkati göstererek yolun karşısına geçmeye çalışıyordum. Ancak yolun sol şeridinde, yani trafiğin en akıcı olduğu şeritten hız sınırlarının çok üzerinde gelmekte olan sanık ……, beni çok sonradan fark etmiştir. O ânın paniğiyle yoldan geriye doğru yönelmiştim, ancak sanığın idaresindeki olan araç benimle aynı yöne ivme kazanmaya devam etmiştir. Araç bana doğru yaklaştığından daha fazla kaçma şansım kalmamıştı ve sanığın idaresindeki araç bana çarpmıştı.

Sanık …… sevk ve idaresinde olan araç sol şeritten hızlı bir şekilde gelmekteydi. Şehir içinde belirli olan hız limitinin çok üzerindeydi ve gerekli tedbir, özen ve dikkate de sahip değildi. Bütün bunlar nazara alındığında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1(a) maddesine aykırılık tüm gerçekliği ile gün yüzündedir. Bu maddeye göre, “Sürücüler: Kavşaklara yaklaşırken,dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak “ zorundadırlar.

Ancak sanık …… idaresindeki araç, kaza mahallindeki kavşağa yaklaşırken hızını azaltmamış, aksine hızını arttırmış ve orta zeka seviyesine sahip her sürücüde bulunması gereken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmıştır.

Tüm bu sebepler nazara alındığında sanık ……, söz konusu trafik kazasında tam kusurludur ve yaralanmama sebebiyet vermiştir.

2-) Kazanın meydana geldiği tarihte üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Geçirdiğim trafik kazası sebebiyle lise derslerine gidemedim, planlanan ders müfredatından geri kaldım, dersanede devam etmek etmekte olan derslerime gidemedim. Geçirdiğim trafik kazası, geleceğime büyük ölçüde zarar vermiştir. Yaralanmamdan ötürü planladığım şekilde üniversite sınavına çalışamadım ve hedeflerimden uzak kaldım.

En önemlisi de sınava hazırladığım dönemde manevi açıdan büyük sarsıntıya uğradım. Bu trafik kazası sebebiyle büyük bir yıkıma uğradım, manevi açıdan büyük sarsıntılar geçirdim. Psikolojik destek alma boyutuna gelecek kadar sorunlar yaşadım.

3-) Geçirdiğim trafik kazası basit tıbbi müdahale ile geçebilecek bir yaralanmaya sebep olmadı. Sanık …….. sevk ve idaresindeki araç çok hızlı bir şekilde bana çarptığı için ilk önce aracın ön camına çarptım; daha sonra asfalta düştüm ve kafamı şiddetli şekilde yere çarptım. Araç hızı, kırılan cam parçaları ve sert zemin dikkate alındığında asfalta düştüm ve kafamı büyük bir travma oluşturacak şekilde yere çarptım. İlgili X Hastanesinden alınan istirahat raporu da nazara alındığında şahsıma, “kafa kaidesi kırığı” teşhisi konulmuştur. Kaldı ki dava dosyasında mevcut olan fotoğraflarımda da görüldüğü üzere bir müddet boyunluk yardımı ile hayatımı idame ettirdim.

Kazadan sonra da çarpmanın etkisi sürmüş, yüzümde ve kafamda belirgin şişlikler ve morluklar olmuştur. Yüce Mahkemenizin taktirine sunmakla birlikte geçirdiğim trafik kazası sonrasında sanık …….. benimle hiç ilgilenmemiş; sanki kazaya ben sebep olmuşum gibi aramalarımıza cevap vermemiştir. Üniversite sınavına hazırlanan bir genç kıza çarpıp, onun geleceğini olumsuz anlamda etkileyen bu durumu Yüce Mahkeme’nin vicdanına sunarım. Geçirdiğim bu şiddetli trafik kazası sonrasında bir müddet özel nitelikli hastanede tedavi gördüm ve tedavi/bakım giderlerim oldu. Bu tedavi giderlerini mağdur olduğum halde ben ve ailem ödedi. Sanık Xin herhangi bir maddi desteği dâhi olmamıştır.

4-) Bütün bu itiraz sebeplerim vicdani çerçevede nazara alındığında sanık X’e verilen 90 gün adli para cezasının, “duruşmadaki iyi hal” sebebiyle 75 güne indirilmesi hakkaniyete aykırıdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1(a) maddesi nazara alındığında, kavşağa yaklaşırken hızını düşürmeyen ve gerekli dikkat ve özeni göstermeyen sanığın duruşmadaki iyi hâli, adalete ve maddi gerçeğe ulaşma yolunda nasıl bir yardım ve yarar sağlayacaktır?

Ayrıca sanığa verilen adli para cezasının günlük miktarı belirlenirken hukuka ve hakkaniyete aykırı davranılmıştır. Üniversite sınavına hazırlanan bir genç kıza, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefet ederek çarpan bir kişiye günlüğü 20,00.-TL’den adli para cezası verilmesi hukuka aykırıdır. Bütün bu maddi ve manevi gerçekler nazara alındığında Yerel Mahkeme kararına itiraz etme zorunluluğum hasıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle sanık hakkında X Asliye Ceza Mahkemesi’nin X tarih ve …… sayılı hukuka aykırı kararının itirazen kaldırılması ve söz konusu karar yeniden incelerek taleplerim doğrultusunda karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim.

İtiraz Eden
Katılan
Adana Av. Saim İNCEKAŞ 

Ceza Mahkemesinde Nihai Karara İtiraz Dilekçesi -2-


ADANA X NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

(Sunulmak Üzere)

ADANA X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                          :

İTİRAZ EDEN KATILAN :

VEKİLİ                                 :

 

TALEP KONUSU               :  X Asliye Ceza Mahkemesi’nin X E. sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

HÜKÜM ÖZETİ                  :

Mahkeme, Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan dolayı sanık X hakkında 5 ay hapis cezasına hükmetmiş ve HAGB hükümlerini uygulayarak hükmün açıklanmasını geri bırakmıştır.

 

İTİRAZ NEDENLERİMİZ :

1- Mahkeme, suç hakkında hüküm kurarken suçun sonucunu ve işleniş amacını değerlendirmeksizin hüküm kurmuştur. Çünkü sanık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçuyla birlikte hırsızlık suçunu da işlemiştir. Sanık açısından, konut dokunulmazlığını ihlal suçu bir araç iken hırsızlık suçu ise amaçtır. Hırsızlık suçu için, kanun hükmü sebebiyle ceza verilmemiş olması, suçun oluşmadığı anlamına gelmemektedir. Buna rağmen mahkeme, konut dokunulmazlığı suçu yalnız başına işlenmişçesine alt sınırdan hapis cezasına hükmetmiştir. Bu hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmekle birlikte alt sınırdan uzaklaşarak bir cezaya hükmedilmelidir.

2- Aynı zamanda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı da kanun hükmüne açıkça aykırıdır. Şöyle ki; Sanık, evin penceresinden kişisel yeteneklerini kullanarak girerek aynı zamanda konut dokunulmazlığını ihlalle birlikte hırsızlık suçunu işlemiştir. Sanık, suçlardan doğan zararı karşılamamış olup, hakkında HAGB uygulanabilmesi için gerekli şartlar oluşmamıştır.

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerden ötürü, X Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği hükmün kaldırılarak ve söz konusu karar yeniden incelenerek taleplerimiz doğrultusunda yeniden karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Katılan 

Vekili

Adana Av. Saim İNCEKAŞ 

Ceza Mahkemesinde Nihai Karara İtiraz Dilekçesi -3-


 

X NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No:

Karar No:

 

İTİRAZ YOLUNA

BAŞVURAN SANIK           :

MÜDAFİİ                            :

KONU                                : ……….. Asliye Ceza Mahkemesi ……..E. …… K. no’lu usul ve yasaya aykırı  kararının itirazen kaldırılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                 :

X Asliye Ceza Mahkemesi ….. E. ……. K. no’lu ……. tarihli kararının mesnetsiz ve kanuna aykırı olduğu sabit olup, işbu karara karşı itiraz yoluna başvurma gereği hasıl olmuştur. …….. tarihli itiraz talepli süre tutum dilekçemizin ardından gerekçeli itirazlarımızı sunuyoruz.  Zira söz konusu karar, usul ve yasaya aykırı olup bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİNCE YAPILAN EKSİK İNCELEME VE DEĞERLENDİRME İLE HÜKÜM KURULMASI USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.

Müvekkil sanık yargılamanın tüm aşamalarında samimi beyanlarda bulunmuştur. Müvekkilin suç işleme kastı bulunmamaktadır. Bu nedenle atılı suçun manevi unsurları dahi oluşmamıştır.

Ayrıca dosyada mevcut  X Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü tarafından düzenlenen ……… tarihli uzmanlık raporunda suça konu tabanca ve fişeklerin 6136 sayılı yasanın 12/4. maddesinde belirtilen vahim nitelikte olmadıkları belirtilmiştir. Bu husus sayın mahkemece değerlendirilmemiştir.

MÜVEKKİL HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKİRKEN …..HAPİS VE…. GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA YÖNELİK HÜKÜM KURULMASI HAKKANİYETE AYKIRIDIR. TÜM DOSYA KAPSAMI DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE; MÜVEKKİLİN SUÇ İŞLEME KASTININ VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ.

Dosyada mevcut evraklar, beyanlarımız, itirazlarımız ve Yargıtay kararları da dikkate alınarak İŞBU KARARIN İTİRAZEN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.

HUKUKİ DELİLLER            :TCK,CMK,HMK, her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP                 :Yukarıda arz ve  izah olunan ve Yüksek Mahkeme’nizce resen nazara alınacak nedenlerle; İTİRAZ TALEBİMİZİN KABULÜ İLE USUL VE YASAYA AYKIRI ……… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ……. E. ……… K. KARARININ İTİRAZEN KALDIRILMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

                                                                                                                              İTİRAZ EDEN SANIK MÜDAFİİ
Adana Av. Saim İNCEKAŞ 

Ceza Mahkemesinde Nihai Karara İtiraz Dilekçesi -4-


X İLGİLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

X  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                                      :

İTİRAZ EDEN SANIK                    :

SUÇ                                                   :

KONU                                               :

TEBLİĞ TARİHİ                              :

AÇIKLAMALAR                             :

  1. Olayda silah kullanmama rağmen Sayın Mahkeme tarafından suçun nitelikli halinden hüküm kurulmuştur.

İşbu somut olayımızda kesinlikle herhangi bir silah kullanılmamıştır. Mağdur çocuğu sadece hafif şekilde itmeme rağmen çocuk yere düşmüş olup yerdeki cam parçacıkları sebebiyle kolundaki küçük yara meydana gelmiş olabilir.

Buna göre TCK md. 86/2  “Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.” Hükmü mucibince üzerime atılı suç şikâyete bağlı bir suç olup mağdur ve müştekinin olayda şikâyeti bulunmadığından davanın düşürülmesine karar verilmesi gerekirken cezaya hükmolunması usul ve yasaya aykırıdır.

  1. Olayda silah kullanıldığına ilişkin hiçbir delil bulunmaksızın eksik araştırma ve incelemeyle hüküm kurularak suçun niteliği değiştirilmiştir.

Sayın Mahkeme tarafından olayın oluş biçimi yanlış değerlendirilerek şikâyetten vazgeçilmiş bir dosyada düşme kararı verilmeksizin usul ve yasaya aykırı biçimde cezaya hükmolunmuştur.

Zira Sayın Mahkeme herhangi bir silah kullanmadığı açık bir şekilde belli olmasına rağmen eksik inceleme ile sadece müşteki beyanına bakarak hüküm kurmuştur. Oysa ki, benim oğlum yaralı şekilde yanıma geldiğinde yanımda herhangi bir bıçak ya da silah bulunmamaktaydı ve oğlumu o halde görür görmez zaten hemen mağdur çocuğun yanına gittik ve yanımda kesinlikle hiçbir bıçak yoktu. Buna rağmen Sayın Mahkeme’nin nitelikli halden hüküm kurması usul ve yasa aykırıdır.

  1. Sayın Mahkeme “ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR” ilkesini ihlal ederek hüküm kurmuştur.

Benim yanımda olay anında herhangi bir bıçak yoktu, zaten oğlumu görür görmez mağdur çocuğun yanına gittiğim için bunun için bir zamanda yoktu. Ancak mahkeme herhangi bir delil olmaksızın suçun bıçakla işlendiğine karar vermiştir. Buna göre Sayın Mahkeme “masumiyet karinesini” ve “şüpheden sanık yararlanır” ilkelerini ihlal etmiştir.

  1. DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMELİDİR.

İşbu suç şikayete bağlı bir suç olup, mağdur ve müştekinin şikayeti olmadığından davanın düşürülmesine karar verilmesi gerekirken cezaya hükmolunması usul ve yasaya aykırıdır.

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

Sayın Mahkemenin kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederim.

Adana Av. Saim İNCEKAŞ 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ceza Mahkemesinde Nihai Karara İtiraz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.