Bir Sayfa Seçin

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi -1-


ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ CEZA DAİREİSNE

Gönderilmek Üzere

ADANA X CEZA MAHKEMESİ’NE

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO                                      : …..

İSTİNAF KANUN YOLUNA

BAŞVURAN SANIK                      : …..

MÜDAFİİ                                         : ……

KONU                                               : Süre tutum talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                           :

Sayın mahkemenizce, ….. tarihinde, müvekkil aleyhine 1 yıl 15 gün hapis ve 100 TL adli para cezasına hükmolunmuştur.

Usul ve esasa aykırı yerel mahkeme kararının incelenmesi için istinaf kanun yolu başvurma gerekliliği hasıl olmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden itibaren yasal süresinde istinaf gerekçelerimizi sunacağımızdan, iş bu süre tutum dilekçemizin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda izah edilen nedenlerle, yukarıda numarası yazılı Sayın Mahkemeniz dosyasının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle istinaf kanun yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden itibaren, istinaf gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağımızı belirtir, SÜRE TUTUM TALEBİMİZ doğrultusunda işlem yapılmasını saygılarımızla talep ederiz.

                                                                                                              Sanık Müdafii

Ceza Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi -2-


ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

ADANA 13. ASLİYE CEZA  MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DOSYA NO                            : 

İSTİNAF TALEBİNDE

BULUNAN KATILANLAR  :  

VEKİLİ                                         :

SANIK                                           :

MÜDAFİİ                                      : 

KONU                                            : Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nin  201-/ —  ESAS sayılı kararının istinaf incelemesi için süre tutum dilekçesi verilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMA                  :

 1- Mahkemenizce yapılan 25/07/2019 tarihli duruşmada kısa karar yüzümüze karşı tefhim olunarak istinaf yoluna başvuru süremiz başlamıştır. Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz.

2-Gerekçeli karar yazılana kadar istinaf başvuru süresi dolacağından istinaf başvuru dilekçesi yerine iş bu süre tutum dilekçesini verme zorunluluğu hasıl olmuştur.İstinaf nedenlerimiz gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır.

 

SONUÇ ve İSTEM     : Yukarıda ve Yerel Mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle; Süre Tutum talebimizin Kabulüne,

 

Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nin  201-/—- Esas Sayılı dosyası üzerinden verilen cezayı ağırlaştırıcı sebepler gözetilmeyip, sanık hakkında takdiri indirim ve sair lehe hükümler uygulanarak verilen mahkumiyet kararının istinaf incelemesinde kaldırılarak cezanın üst sınıra yaklaşılarak ve diğer ağırlaştırıcı sebepler uygulanarak arttırılmasını ; bilvekale arz ve talep ederiz 11//07/2019

 

         KATILAN VEKİLİ

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi -3-


X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (  ) CEZA DAİRESİ

SAYIN BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

X 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

X NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞI’na

 

Esas No:../..

Sayın Mahkemece; yukarıda dosya numarası belirtilen kamu davasında müvekkil sanık X hakkında tüm suçlardan verilen X tarihli mahkumiyet hükmünün KALDIRILMASI (sanık lehine BOZULMASI) dileği ile istinaf ediyor ve bu amaçla süre tutum dilekçemizi veriyoruz.

Gerekçeli istinaf dilekçemizi hazırlamak amacıyla gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini saygı ile arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                         Sanık

                                                                                           Müdafii

BAM Ceza Süre Tutum Dilekçesi

 

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

ADANA BAM 1. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Dosya No: 

 

TEMYİZ EDEN

MAĞDUR                  :

MÜDAFİİ                     : 

KONU                          : Esas numarası verilen dosya kapsamında X BAM 1. CD tarafından verilen kararın temyiz edilmesi ve gerekçeli karar   tebliğ edilene kadar süre tutum talebimizin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR :

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasında verilen karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı yasal süresi içinde temyiz ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip temyiz gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız.

NETİCE-İ TALEP           : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından sanık E….. K….. hakkında, mahkemece verilen kararı usul ve yasaya aykırı olması sebebiyle temyiz ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, temyiz gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız. Gereğini saygılarımla talep ederim. tarih

                                                                      Mağdure Müdafii

                                                           Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son Güncelleme Tarihi