Ceza Mahkemesi Bilirkişi Raporuna İtiraz

Eyl 29, 2020 | Ceza Hukuku

Ceza mahkemelerinde yer alan bilirkişi raporlarına itiraz etmek mümkündür. İtiraz etmek istemeniz durumunda “bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi hazırlamanız gerekir.

Bu yazımızda Adana Ceza Avukatı Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan ceza mahkemesinde bilirkişi raporuna itiraz dilekçesini ele aldık.

Ceza Mahkemesinde Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

ADANA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI

BEYANDA BULUNAN KATILAN:

VEKİLİ                                 :

SANIK                                  :

AÇIKLAMALAR                :

Keşfe ve bilirkişi raporlarındaki aleyhe hususlara itiraz ediyoruz.

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi                Köyü/Mevkii          ada       parsel no.lu taşınmazın, mülga Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.04.1992 tarih ve 2412 sayılı kararı ile 3. Derece Doğal Sit Alanında ve Bakanlar Kurulunun 2010/1089 sayılı kararı ile Saroz Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde kaldığından; sanık tarafından söz konusu taşınmazın çatı katında ilgili mercilerden izin alınmaksızın tadilat yapılarak kat oluşturmak suretiyle 2863 sayılı Yasanın 65. Maddesine göre cezalandırılması ve iddianamede belirtilen diğer taleplerle düzenlenen iddianame uyarınca iş bu kamu davası sürdürülmektedir.

2863 sayılı Yasanın 65/1 maddesinde tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne surette olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar ve yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Yargılamaya konu eylemlerin 2863 Sayılı Yasa kapsamında kalıp kalmadığına ilişkin yargılamanın sağlıklı olarak yürütülebilmesi için konusunda uzman kişilerin inceleme yaparak rapor hazırlaması gerektiği kanaatindeyiz. Kapsamlı ekolojik temelli bilimsel çalışmalar sonucunda doğal sit alanları belirlenmektedir. Bu çalışmalar sırasında konusunda uzman kişilerden çalışma grupları oluşturulmakta, bu gruplarca da ilgili mevzuat hükümleri ve ihtisas öğretileri ışığında çalışmalar sürdürülmektedir. Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 16. Maddesinde de bu husus düzenlenmiştir.: “Mevcut ve potansiyel tabiat varlığı ve doğal sit alanı araştırma çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Bakanlıkça araştırma ekibi oluşturulur. Araştırma ekibinde asgari aşağıda yer alan özellikte kişilerin yer alması sağlanır.

a) (Değişik bend: 19.02.2013 – 28564 S. R.G. Yön./3. Md.) Ön değerlendirme raporu ve bilimsel araştırma çalışması, alanın özelliklerine göre, Genel Müdürlük tarafından belirlenen, Orman mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, şehir plancısı, su ürünleri mühendisi, jeoloji mühendisi, peyzaj mimarı, çevre mühendisi, harita kadastro mühendisi ve ilgili diğer meslek gruplarından oluşturulacak en az 5 kişilik bir araştırma ekibi tarafından yapılır.”

Yukarıdaki düzenlemeden hareketle, uzmanlığına başvurulan bilirkişilerin (inşaat mühendisi ve arkeolog) yargılamaya konu edilen eylemlere ilişkin olarak yeterli olamayabileceği değerlendirmesi ile, yapılan keşif ve hazırlanan raporlara itiraz ederiz.

Bilirkişi raporunda, sanık tarafından gerçekleştirilen eylemlerin izne tabi inşai ve fiziki müdahale kapsamında ve ilgili koruma kurulu iznine ve onayına tabi olduğu belirtilmiştir. Bu hususa katılmaktayız.

Sanık her ne kadar İmar Kanunu 16. Madde kapsamında yapı kayıt belgesi aldığını beyan etmişse de, 2863 sayılı Yasa, İmar kanununa göre özel yasa niteliğinde olduğundan, 2863 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Dosya kapsamında toplanan delillerle, suç sabittir. Sanık da suça konu eylemleri gerçekleştirdiğini ikrar etmektedir.

Suçun unsurları bakımından da bir eksiklik bulunmamaktadır. Usulüne uygun olarak ilanlar yapılmıştır. İzinsiz fiziki müdahalede bulunulduğu Sanık beyanı ve dosyadaki delillerle sabittir. Bölgenin doğal sit alanı olarak tescil edildiği tarih 19.04.1992’dir. Bölgenin doğal sit alanı olduğu çevre halkça da bilinmektedir. İzinsiz yapı yapılamayacağı Sanık tarafından da bilinmekte ki, yapının hukuka uygun hale geleceği saikiyle, sanık tarafından, yapı kayıt belgesi alınmak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılmıştır.

Bilirkişi raporlarına yukarıda belirttiğimiz sebeplerle itiraz eder; Sanığın atılı suçtan cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.