Ceza Davalarında Yargılama Giderleri Nelerdir?

Oca 25, 2018 | Ceza Hukuku

Ceza Davalarında Yargılama Giderleri Nelerdir?

Yargılama giderleri kanunda gösterilmiştir (CMK m. 324/1).

  • Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri,
  • Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hâzinesinden yapılan her türlü harcamalar,
  • Taraflarca yapılan ödemeler yargılama gideri sayılır.

Yargılama mercileri tarafından verilen hüküm ve kararlarda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği açıkça gösterilir (CMK m. 324/2).

Giderlerin ve tarafların birbirine ödemesi gereken paranın miktarı mahkeme başkanı veya hâkim tarafın­dan belirlenir (CMK m. 324/3).

Yargılama Gideri Sayılamayacak ve İstenmeyecek Masraflar

Bazı giderler yargılama masrafı sayılıp taraflara yüklenemez. Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri, yargılama gideri sayılmaz. Bu giderler Dev­let Hâzinesinden karşılanır (CMK m. 324/5).

Devlete ait yargılama giderleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda gösterilen terkin edil­mesi gereken tutarlar (kanunda bu tutar 20, olarak belirlenmiştir) az ise, bu miktar talep edilmez, bu giderin Devlet Hâzinesine yüklenmesine karar verilir (AATUHK m. 106, CMK m. 324/4).

Yargılama Giderlerini Kim Öder?

Yargılama giderlerinin kime yükleneceği uyuşmazlığın niteliğine göre farklılık gösterir.

Sanığın Ödeyeceği Giderler

Sanık cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilirse, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bıra­kılması ve cezanın ertelenmesi kararı verilirse bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir (CMK m. 325/1,2).

Sanığın sebep olmadığı yargılama giderleri sanığa yüklenmez. Yargılamanın değişik evrelerinde araştırma yapılması veya işlemler nedeniyle gider meydana geldiğinde, bu işlemler sonunda sonuç sanık lehine çıkmış­sa bu giderleri sanığa yüklemek hakkaniyete aykırı olur. Bu giderlerin sanığa yüklenmesinin hakkaniyete ay­kırı olacağını anlayan mahkeme, bunların kısmen veya tamamen Devlet Hâzinesine yüklenmesine karar ve­rebilir (CMK m. 325/3)

Hüküm kesinleşmeden önce sanık ölürse giderlerin ödenmesi için mirasçılar yükümlü tutulmaz (CMK m. 325/4).

Bağlantılı Davalarda Giderler

Bağlantı bulunması nedeniyle sanık birden çok suçtan, davaların birleştirilmesi suretiyle yargılanabilir (CMK m. 8,9,10,11,16). Birden fazla suçtan yargılanan sanık, yargılandığı davaların bir kısmından mahkûm oldu­ğunda, beraat ettiği suçların duruşmasının gerektirdiği giderleri ödemekle yükümlü tutulmaz (CMK m. 326/1)

İştirak halinde işlenmiş bir suç nedeniyle dava birleştirilerek görüldüğünde fiilden mahkûm edilenlere sebe­biyet verdikleri yargılama giderleri ayrı ayrı yüklenir (CMK m. 326/2).

Beraat ve Ceza Verilmesine Yer Olmadığında Giderler

Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkûm edilir, Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazine­since üstlenilir (CMK m. 327/1,2).

Karşılıklı Hakaret Halinde Giderler

Karşılıklı hakaret hâllerinde taraflardan biri veya her ikisi hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi; bunlardan birinin veya her ikisinin giderleri karşılamaya mahkûm edilmelerine engel olmaz (CMK m. 328/1).

Suç Uydurma ve İftira Halinde Giderler

Suç uydurup iftirada bulunduğu sabit olan kimse, bu nedenle yapılmış giderleri ödemeye mahkûm edilir (CMK m. 329).

Kanun Yollarına Başvuru Durumunda Yargılama Giderleri

Kanun yollarından birine başvuran taraf, bu başvurusunu geri almasından veya başvurunun reddolunmasından ileri gelen giderleri ödemek zorundadır. Kanun yollarına başvuran Cumhuriyet savcısı ise, sanığın öde­mek zorunda bulunduğu giderler Devlet Hâzinesine yükletilir (CMK m. 330/1).

Kanun yoluna başvuranın istemi kısmen kabul olunmuş ise, mahkeme uygun gördüğü şekilde giderleri bö­lüştürür (CMK m.330/2).

Yargılamanın yenilenmesi duruşmasına ilişkin giderler mahkemenin uygun gördüğü oranda bölüştürülür (CMK m. 330/3).

Eski hâle getirme isteminden doğan giderler, hasım tarafının esassız karşı koymasından meydana gelmiş değilse, masraflar bu istemi ileri sürene yükletilir (CMK m. 330/4).

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.