Çeyiz ve Ziynet Alacağında Asıl Alacakla Birlikte Faiz İstemi de Kabul Edilmelidir – Yargıtay Kararı: E. 2016/17620, K. 2018/5718

Çeyiz ve Ziynet Alacağında Asıl Alacakla Birlikte Faiz İstemi de Kabul Edilmelidir

Davadaki faiz asıl alacağa bağlı, fer’i nitelikte ise asıl alacağın kabulü halinde şartları var ise faiz isteminin de kabulü gerekir.

HMK md 297 bir hükmün neleri içermesi gerektiği düzenlenmiştir.

Buna göre, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir. (6100 sayılı HMK m. 297/2; 1086 sayılı HUMK. m. 388)

Somut uyuşmazlıkta; dava dilekçesi ile fazlaya ilişkin haklan saklı kalmak kaydıyla çeyiz eşyaları ve diğer kişisel eşyalar yönünden ; 2.500,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili talep edilmiş ve davacı talep miktarını arttırdığı ıslah dilekçesinde de faiz istemini yinelemiştir. Mahkemece davacının çeyiz ve diğer kişisel eşya alacağına dair isteminin kabulüne karar verilmesine rağmen, faiz talebine ilişkin olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiştir.

Oysa; mahkemenin hüküm fıkralarında; asıl ve yardımcı taleplerin hepsi hakkında açık ve tereddüte yol açmayacak şekilde karar vermesi zorunludur. Davadaki faiz asıl alacağa bağlı, fer’i nitelikte olması nedeniyle, asıl alacağın kabulü halinde şartlan var ise; faiz isteminin de kabulü yönünde hüküm kurulması gerekmektedir.

Hal böyle olunca mahkemece; çeyiz ve diğer kişisel eşyalar yönünden 2.125,00 TL asıl alacağa hükmedilmiş olup, davalının dava tarihinden itibaren temerrüde düştüğü gözetilerek faize hükmedilmesi gerekirken, davacı tarafın açık talebine rağmen çeyiz ve diğer eşyalara yönelik olarak, faiz istemi hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmaması doğru görülmemiş, karann davacı lehine bozulması gerekmiştir. (Y3HD, 23.05.2018, E. 2016/17620, K. 2018/5718)

Son düzenleme tarihi 4 Mart 2020 22:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.