Çevre Kanunu(Harfiyat Dökme) İdari Para Cezasına İtiraz

Eki 2, 2019 | İdare Hukuku Avukatlığı

Çevre Kanunu(Harfiyat Dökme) İdari Para Cezasına İtiraz


ADANA (  ) İDARE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Yürütmenin durdurulması ve duruşma taleplidir.

DAVACI :   

VEKİLİ   : Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI :

Konu     : X tarihinde verilen idari para cezasının iptali isteminden ibarettir.

Açıklamalar        :

1- Davalı idare tarafından müvekkile 5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunun 8.maddesi ve Hafriyat Toprağı,İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 13.maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile X TL idari para cezası uygulanmıştır. Müvekkilin küçük bir kamyoneti olup, bahsi geçen cezayı gerektirecek derece de hafriyat taşıması mümkün değildir. Müvekkil nakliye işi yapmakta olup, hafriyat işi asıl mesleği olmamaktır.

2- Olay günü  fiilin işlendiği yer olarak gösterilen arsa içerisindeki gecekondunun sahibi olan X isimli şahıs müvekkile gelerek hafriyat atıklarını kendi özel mülkü olan arsaya dökmesini istemiş ve bu yönde ilçe belediyesinden izin aldığını söylemiştir.Bunun üzerine müvekkil fiilin işlendiği yer olarak belirtilen yere dökmüştür. Müvekkil belediyenin izin verdiği alanlar dışına iradi olarak hiç çıkmamıştır. Keza hafriyatın izin verilen alan dışına dökülmesi işlemi X isimli şahsın yönlendirmesi sonucunda vuku bulmuştur. Şahıs kendisinin özel mülkü olduğunu, yağmur suları sebebi ile evinin arka kısmının uçurum olduğunu,bu sebeple belediyenin burayı doldurması gerektiğinden bahisle müvekkilin taşımış olduğu kum yığınını arsaya boşaltmasını talep etmiştir. Talebin belediyeden geldiğini düşünen ve özel mülk olduğundan müvekkilde hafriyatı belirtilen alana boşaltmıştır. Ancak bu işlem sonrasında yaptığının yanlış olduğunu bile bilmeyen müvekkil normal şekilde hep izinli yerlere boşaltım yapmıştır.

3- Olay akabinde müvekkil kamyoneti ile seyir halinde iken polisler durdurmuş,ehliyet ve ruhsat sormuşlar ancak hafriyat ile ilgili müvekkile hiç bişey söylememişlerdir. Öncelikle İdari yaptırım kararında bahsi geçen X Zabıta Müdürlüğü’nün X tarih ve X Sayılı yazısı ekinde yer alan , X tarihli Çevre Denetim ve Tespit Tutanağının içeriği konusunda müvekkil hiç bir bilgi sahibi değildir.Böyle bir tutanak var ise 3 kopya halinde düzenlenmesi gerektiğini ve müvekkilin imzalamış olması gerektiği ortadadır. Oysa ki müvekkil kendisine ehliyet soran polisler tarafından hafriyata ilişkin hiç bir evrak ve soru yöneltilmediğini söylemektedir.  Bu sebeple tutanak hukuka aykırı ve kanunen taşıması gereken şartlara sahip değildir.

X günlü, X Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmeliğin, “Denetim ve Tespit Tutanağının Düzenlenmesi” başlıklı 13. maddesinde;

“(1) Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya Bakanlıkça yetki verilmiş kurum veya kuruluşların yetkili makam tarafından çevre denetimi ile görevlendirilen personelce yapılan denetimler sonucunda tespit edilen ihlallerle ilgili olarak, fiilleri işleyenler hakkında Ek-3’te yer alan Çevre Denetim Tutanağı; gemilerle ilgili olarak ise Ek-2’de yer alan Tespit Tutanağı düzenlenir.

(2) Çevre Denetim Tutanağı ile Tespit Tutanağı en az üç nüsha düzenlenir. Bunların her nüshası arasına karbon kâğıdı konulan ya da kendiliğinden karbonlu tutanaklar sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurularak, tutanağı düzenleyenlerin her biri ve ihlale neden olan sorumlu kişi tarafından imzalanır. İhlale neden olan sorumlu kişi, imza atmaktan kaçındığı takdirde bu durum tutanakta belirtilir.

(3) Belirtilen şekilde düzenlenen Çevre Denetim Tutanağı ile Tespit Tutanağı, numune alınmış ise analiz sonucuna ilişkin rapor, fotoğraf, video çekimi yapılmış ise buna ilişkin kanıtlar ve ilgili diğer her türlü belgeler de eklenmek suretiyle denetim ile görevlendirilen personelin bağlı olduğu ve idarî yaptırım kararı vermeye yetkili merciye intikal ettirilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

4- Ayrıca tutanağın kimin tarafından düzenlendiği de ayrıca irdelenmelidir. Yetki devrinin sınırlı şekilde yapıldığı düşünülürse polis memurunun iş bu tutanak işlemini yapmaya yetkisi bulunmamaktadır. Yetki devri kanunen sınırlandırılmıştır.

X günlü, 26482 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmeliğin, “Çevre Denetim Ekibinin Görevlendirilmesi” başlıklı 7. maddesinde; Çevre Kanununda belirtilen yükümlülüklerin ilgililerce yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatı ile Bakanlıkça yetki verilmiş kurum veya kuruluşların yetkili makamı tarafından usulüne uygun olarak iki veya daha fazla kişiden meydana gelen çevre denetim ekibinin görevlendirileceği, “Çevre Denetim Ekibinin Görevleri” başlıklı 8. maddesinde; çevre denetim ekibinin, çevre mevzuatı çerçevesinde; denetimi gerçekleştirmek ve çevre kirliliğinin ve/veya ihlalin nedenini belirlemekle ve durum tespitine ve/veya ihlaline ilişkin yapılan işlemleri denetim/tespit tutanağı ile belirlemekle görevli olduğu, 13. maddesinde; 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya Bakanlıkça yetki verilmiş kurum veya kuruluşların yetkili makam tarafından çevre denetimi ile görevlendirilen personel tarafından yapılan denetimler sonucunda tespit edilen ihlallerle ilgili olarak, fiilleri işleyenler hakkında Ek-3’te yer alan Çevre Denetim Tutanağının; gemilerle ilgili olarak ise Ek-2’de yer alan Tespit Tutanağının düzenleneceği, belirtilen şekilde düzenlenen Çevre Denetim Tutanağı ile Tespit Tutanağının, numune alınmış ise analiz sonucuna ilişkin rapor, fotoğraf, video çekimi yapılmış ise buna ilişkin kanıtlar ve ilgili diğer her türlü belgelerin de eklenmek suretiyle denetim ile görevlendirilen personelin bağlı olduğu ve idari yaptırım kararı vermeye yetkili merciye intikal ettirileceği, 14. maddesinde ise; idari yaptırım kararı vermeye yetkili merci tarafından, intikal ettirilen Çevre Denetim Tutanağı veya Tespit Tutanağı ve ilgili belgelerin değerlendirerek gerekli yaptırım kararının verileceği kuralı getirilmiştir.

5- İdari yaptırım kararına dayanak kabul edilen tutanağın usul ve yasaya aykırı şekilde düzenlendiği, yetki dışı kişiler tarafından düzenlendiği açıktır. Bu sebeple müvekkile verilen idari para cezasına itiraz etmemiş gerekmiştir. Hukuka aykırı kararın sayın mahkeme tarafından iptaline karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulması elzemdir. Şöyle ki; müvekkilin tek geçim kaynağı bahsi geçen küçük kamyonettir. Ve yürütmenin durdurulması kararı verilmemesi durumunda cezanın tahsili işlemlerine başlanılacak ve müvekkil tek geçim kaynağını kaybetmek ile karşı karşıya kalacaktır. Bu sebeple geri dönülmesi güç zararların doğmaması için yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebimiz vardır.

HUKUKİ SEBEPLER                           : İyuk ve  ilgili mevzuat

DELİLLER                                             : Belediye dosyası, idari yaptırım kararının tebliğ evrakları, fiilin işlendiği yere ilişkin keşif, tanık beyanları, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle dayanaktan yoksun olarak, yasalara aykırı olarak düzenlenen idari para cezasının İPTALİne karar verilmesini ,yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz. (tarih)                                                               

                                                                                                              Davacı Vekili
Avukat Saim İncekaş – Adana Boşanma Avukatı

Ek:

Vekaletname

İdari yaptırım karar evrakı

Danıştay 14. Daire E. 2015/4896 K. 2018/1158 T. 7.3.2018

Danıştay 14. Daire E. 2015/3852 K. 2018/1710 T. 20.3.2018

Danıştay 14. Daire E. 2017/2130 K. 2018/6740 T. 20.11.2018

Müvekkilin aracına ait görüntüler

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.