Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği

X 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO : X E.

DAVACI                          :

VEKİLİ                             : Av.

DAVALI                           :

VEKİLİ                             : Av.

KONU                             : Davalının cevabına cevaplarımızdır

AÇIKLAMALAR:

1-) Davalının cevap dilekçesinde ileri sürdüğü müvekkilin işçilik alacakları için açılan davasının reddediliğini kendi çabasıyla öğrenmediği davalı avukat tarafından gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı iddiası doğru değildir. Davalı avukat tarafından takip edilen Ankara 26. İş mahkemesinin 2016/535 E. Numaraları dosya 15.06.2017 tarihinde davalı avukatın özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle husumetten reddedilmiştir. Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması nedeniyle bu konuda müvekkilime herhangi bir tebligat yapılmamış , davalı avukat tarafından bir bilgilendirme gerçekleştirilmemiştir. İddia edildiğigibi 17.08.2019 tarihinde davalı avukat ile müvekkil arasında bir mesajlaşma olmamış. Müvekkilimin tüm çaba ve ısrarlarına rağmen davalı avukat24.06.2019 tarihinden 02.08.2019 tarihine kadar müvekkilin telefonlarına çıkmamış mesajlarına cevap vermemiştir. Davalı avukat vekalet sözleşmesinin en önemli unsurları olan vekilin talimata uygun hareket etme borcuna, özen borcunave hesap verme borcuna aykırı davranmıştır.

2-) Davalının Avukatlık Kanunu 40. Madde gereği iş sahibinin avukattan talep edebileceği tazminat taleplerine ilişkin 1 yıllık hak düşürücü sürenin dolduğu itirazı yasa hükümlerine uygun değildir. Davalı tarafından, ilgili mahkeme kararının kesinleşme tarihi olan 25.06.2017 tarihinde zararın öğrenildiğinden bahisle dava tarihine göre bir yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği iddia edilmiştir. Oysa ki Avukatlık Kanunu’nun 40. maddesinde, bir yıllık hak düşürücü sürenin, tazminat hakkının doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren başlayacağı belirtilmiş olup , davalı avukat davanın seyri ve sonucu hakkında müvekkili bilgilendirmemiştir. Müvekkilim söz konusu davanın aleyhine kesinleşmiş olduğunu, iş bu davayı açmadan hemen önce öğrenmiş bunun üzerine derhal Şereflikoçhisar Noterliği’nin 09.08.2019 tarihli 05976 yevmiye numaralı azilnamesi ile vekalet ilişkisini sonlandırmıştır. Tüm bu açıklanan bu sebeblerle açılan bu davamızda zamanaşımı söz konusu olmamaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki bu konudaki ispat yükü, davalı avukata aittir. Söz konusu davayı, davacıya vekaleten davalı avukatın takip ettiği, tebligatların davalı avukata yapıldığı göz önüne alınırsa, davalı avukatın cevap dilekçesinde, davacının verilen karardan ya da bunun kesinleşme tarihinden haberdar olduğuna ilişkin bir bilgi , belge ve iddia ettiğigibi müvekkile davanın gerekçeli kararının tebliğ edildiğine dair tebligat zarfını sunmadığı görülecektir.

3-) Davalı avukat cevap dilekçesinin dördüncü sayfasında avukatlık ücret sözleşmesinde iş veren olarak ‘ALPTEKİN İNŞAAT ŞİRKETİNİN gösterildiği, asıl İşverenin Mehmet ALPTEKİN olduğunu bilmediğini, gerçek işverenin kim olduğunu araştırmasının kendinden beklenen özen yükümlülüğünün sınırlarını aştığını, avukatın özen yükümlülüğününmüvekkilce verilen bilgilerle sınırlı olduğu iddia etmiştir.

Görülüyor ki davalı avukat, avukatlık mesleği ile arzuhalciliği birbirine karıştırmaktadır. Özen yükümlülüğü, Borçlar Kanunu’nda yer alan bir yükümlüktür. Ancak, avukatın özen yükümlülüğü ile alelâde vekilin özen yükümlülüğü çok farklıdır. Avukat, iş sahibine en iyi biçimde yardım etmek zorunda olan meslek mensubudur. (Yargıtay13.HD. 01.03.1991 T. ve E:8301, K:2325) “Duymama’’, “bilmeme’’ gibi özürler avukatlıkta gerekçe olarak kullanılamaz. Avukat, “aldığı işin uzmanlık alanına girmediğini yahut iş yükünün dosyaya yeteri özeni göstermesine imkan vermediğini” ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. Avukatlık Kanunu bu bağlamda gerekli olanağı da sağlamıştır.” İşi reddetme hakkını’’ bu anlamda yorumlamak gerekmektedir.( Semih Güner, Avukatlık Hukuku s.354 vd) . Tüm bu nedenlerle davalı avukatın müvekkilce yanlış bilgilendirdiği iddiası gerçeklikten uzak olsada kabul anlamına gelmemekle birlikte bir an doğru olduğu düşünülse dahi sadece hukuk eğitimi almamış müvekkilin verdiği bilgilerle dava açılması dahi davalı avukatın yeterli özeni göstermediğinin kanıtıdır. Avukatın sadece müvekkilin verdiği bilgi ile sınırlı olduğu iddiası ise mesleğin varoluş amacına aykırıdır. Avukatın görevi özen yükümlülüğü çerçevesinde dava açmadan önce gereken araştırmayı yapmak ve müvekkilinin zarara uğramasını önleyecek her türlü usulü tedbiri almaktır.

Tüm bunlar bir yana davadan önce bakılacak SSK özlük dosyasından kolayca işverenin kim olduğu hususu öğrenilebilecekken hatalı bir şekilde yanlış hasıma dava açılmış bunun üzerine doğru hasıma yöneltilerek yeni bir dava açmak yerine davalı avukat husumetten ret kararının verildiği 15.06.2017 tarihinden tekrar doğru hasma yöneltilen 15.04.2019tarihliarabuluculuk başvurusuna kadar hiç bir işlem yapmayaraközen ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmıştır.

4-) Yine davalı avukat tarafından müvekkilimin işçilik alacaklarının 15.06.2017 tarihinde açılan davanın zaman aşımını kestiği ve herhangi bir hak kaybına uğranılmadığı iddiası hukuka uygun değildir. Müvekkilimin iş akdinin bitiş tarihi 27.03.2014 olup işçi alacaklarında İşK. 34. Maddede belirtildiği üzere işçinin UBGT, hafta tatili ve fazla çalışmaücreti gibi ücret alacakları5 yıllık zaman aşımına tabidir.Kabul ediyoruz kidava açılması zaman aşımını kesen sebeplerdendir fakat davalı avukat tarafından açılan 15.06.2017 tarihli davada davalı tarafın doğru gösterilmemesi sonucu husumet nedeniyle ret ile sonuçlanmış yani dava usuldenreddedilmiştir. Yargıtay 2. HD. 1975/7766E. – 1975/9485K. Numaralı karında ” Eğer açılan dava, düzelmesi mümkün bir şekil eksikliği ile sakat veya yetkisiz ya da görevsiz bir mahkemede açılmış ise, bu nitelikteki bir dava zamanaşımını kesmez, ancak davanın devamı sırasında zamanaşımı süresi dolmuşsa davacı ek süreden yararlanır” şeklinde belirttiği gibi dava şartı noksanlığı nedeniyle reddedilen dava gerçek hasma süresi içinde yöneltilmediğinden davanın açılmamış sayılması gerekir yine HMK 150/7 maddesindeki ”Hangi sebeple olursa olsun açılmamış sayılan davadaki talep dahi vaki olmamış sayılır” hükmünden de anlaşılacağı üzere yanlış hasma açılan dava açılmamış sayılacak ve zaman aşımını kesmesi söz konusu olmayacaktır. Müvekkilimin iş akdinin bitiş tarihi olan27.03.2014 tarihi ile arabuluculağa başvurulan 15.04.2019 tarihi arasında 5 yıldan fazla bir süre bulunduğu için müvekkilim işçilik ücretleri hususunda davalı avukatın ihmalleri sonucunda hak kaybına uğramıştır.

5-) Davalı taraf cevap dilekçesinde dava dilekçemizin 5 ve 6 numaralı kısımlarının her ne kadar dava ile ilgisi olmayan detaylar olduğu ileri sürülmüşse de ilgili kısımlarda görüleceği üzere davalı avukatın dava açarken işçinin çalışma pozisyonunu dahi yanlış gösterdiği özen yükümlülüğüne aykırı davranmasının müvekkilime verdiği ve vermesi olası zararlar anlatılmıştır.

SONUÇ VE İSTEM         :

Yukarıda anılan nedenlerle, avukatlık gibi erdem ve özveri gerektiren bir mesleği layıkıyla yerine getiremeyen davalı avukatınhaksız ve mesnetsiziddialarının reddi ile davamızın kabulünü vekaletenarz ederiz. (tarih)

                 Davacı Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana İşçi Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.