Çek Kanunu Madde 5 İstinafa Cevap Dilekçesi

Çek Kanunu Madde 5 İstinafa Cevap Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE X CEZA MAHKEMESİ’NE

Sunulmak Üzere

X  Ceza Mahkemesi’ne

Dosya No:

İSTİNAF DİLEKÇESİNE

CEVAP VEREN MÜŞTEKİ  :

VEKİLİ:

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN SANIK:

VEKİLİ:

KONUSU: Davalının istinaf dilekçesine karşı beyanlarımdır.

CEVAPLARIMIZ:

1-)  İstinaf eden, istinaf dilekçesinin 4.maddesinde sanığın iyi niyetli tutumundan bahsetmektedir. 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5.maddesinde ise iyi niyete bir hukuki sonuç bağlanmamıştır. Dolayısıyla davalının iyi niyet iddiası asılsız ve dayanaksızdır.

2-) İstinaf eden hakkında X İcra Müdürlüğü’nün X ve X İcra Müdürlüğü’nün X Esas sayılı dosyalarından kaynaklanan 2 farklı icra takibi bulunmaktadır. Bu dosyalardan X Esas sayılı dosyadaki asıl alacak tutarımız X dir. İleri sürülen ödeme kayıtları şu şekildedir;

3-)  5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5.maddesi ceza sorumluluğunda kastı aramamaktadır.“Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur”. Suç, ”karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet verme ile oluşmuştur, hamilin şikayeti ise bir kovuşturma şartıdır. Çek bedelinin ödenmesi suçun ortadan kalkması anlamına gelmemektedir ve verilen adli para cezası zararın tazmini amacını taşımamaktadır. ”İbraz tarihi itibariyle çekin karşılığının hesapta bulundurmamak veya hesapta bulunmadığını bilmek veya bilecek durumda olmak suçun manevi unsurunun oluşması için gerekli ve yeterlidir. Başkaca bir olgunun araştırılmasına gerek yoktur. Başka bir deyişle mevcut düzenlemeye göre bu yönde getirecek savunmaların araştırılması ve buna itibar edilmesi mümkün değildir.

Bu olgulara göre failin ibraz tarihinde hesapta çek karşılığının kasten bulundurmaması yanında başka herhangi bir sebeple hatta makbul bir sebeple bulunduramaması halinde dahi cezalandırılması gerekecektir.” AYM Genel Kurul Kararı, 2017/38 E., 2017/28 K.

Dolayısıyla ”karşılıksızdır” işlemine sebebiyet veren kişi hakkında elinde olmayan sebepler veya kusur şartı aranmamaktadır.

4-)Hukuki yarar, şikayet hakkına yöneliktir. Şikayet anında ödeme yapılmamış olması nedeniyle şikayet hakkı ve hukuki yarar mevcuttur. Akabinde yapılan ödeme geçerli bir şikayeti ortadan kaldıramaz.

Sonuç olarak, dosya kapsamından anlaşılacağı üzere istinaf edenin, istinaf gerekçeleri usul ve yasaya uygun olmadığı gibi dosya kapsamıyla da uyuşmamaktadır.

İSTEM SONUCU   :  Yukarıda açıklanan nedenlerle,

İSTİNAF NEDENLERİNİN REDDİNE, X İcra Ceza Mahkemesi’nin E. X  K. X sayılı, X tarihli KARARININ ONANMASINA,

karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                             Müşteki Vekili

Son düzenleme tarihi 17 Nisan 2020 11:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.