Çek İptali Dava Dilekçesi Örneği

Çek İptali Dava Dilekçesi -1-


X NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

Davacı                        :

Vekili              : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Konu               : Çek iptali ve ödeme yasağı konulması talebidir.

AÇIKLAMALAR     :

………. Bankası ………….Şubesi’nin, …………. çek numaralı, keşidecisi ………………. şirket yetkilisi ………… olan ……….. keşide tarihli 20.000,00 TL çek ile; ……….. Bankası A.Ş. ………… Şubesi’nin, Çek No: ………, keşidecisi …………. olan ……….. keşide tarihli 30.000,00 TL. bedelli çeki Müvekkil şirket uhdesinde iken KAYBOLMUŞTUR. Söz konusu çeklerin müvekkil şirkete teslim edildiğine dair çek tahsilat makbuzu ile çek çıkışlarının yapıldığını gösteren muhasebe evrakı dilekçemiz ekindedir. Çekler müvekkilimizin yedinde bulunduğu sırada çalınmış veya kaybolmuş bulunduğundan tahsilatı mümkün olmamakta ve bu durumda müvekkilimizin mağduriyetine neden olmaktadır. Çek bedellerinin talep edilebilmesi bakımından çeklerin iptaline karar verilmesini ve müvekkilin zarara uğramaması için çekler hakkında ödeme yasağı kararı verilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

Yasal Deliller             : Banka Kayıtları, Çek Fotokopisi, çek tahsilat makbuzu ile çek çıkışlarının yapıldığını gösteren muhasebe evrakı ve her türlü yasal delil.

Sonuç ve İstem          :

Öncelikle TEDBİR TALEBİMİZİN KABULÜ İLE Müvekkilimizin ileride telafisi imkansız zararlara uğramasının önüne geçilmesi maksadıyla;

…………. Bankası ………….. Şubesi’nin, …….. çek numaralı, keşidecisi ………….Şti.’nin şirket yetkilisi …………… olan …………. keşide tarihli 20.000,00 TL bedelli çek ile; …………. Bankası A.Ş. ………… Şubesi’nin, Çek No: …………, keşidecisi ………….. olan ……….. keşide tarihli 30.000,00 TL. bedelli çekleri üzerine uygun görülecek teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı verilerek ödeme yasağı konulmasına kararın muhatap bankalara bildirilmesine; Yargılama neticesinde bu çeklerin iptaline karar verilmesini arz ve talep ederiz.

                                                                                Davacı Vekili

                                         Av.

EKİ     :

  • Vekaletname Örneği
  • Çek Fotokopileri, çek tahsilat makbuzu ile çek çıkışlarının yapıldığını gösteren muhasebe evrakı

Çek İptali Dava Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI : Ad, Soy ad, Tc, Adres

VEKİLİ                       :

DAVALI                     : Hasımsız

KONU                          : Çek iptali ve  ödeme yasağı ihtiyati tedbir kararı talebimizdir.

AÇIKLAMALAR       :

1) Müvekkilin lehtar olarak bulunduğu, 15.03.2019 tarihli, …. seri  numaralı, 20000 TL bedelli, … Taş. İm. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından keşide edilen Akbank A.Ş. Abidinpaşa Şubesine ait çek kaybolmuştur.

Kaybolan çekin 3. şahıslar tarafından kullanılması ihtimali bulunmaktadır. Dava konusu çekin kötüniyetli üçüncü şahısların eline geçmesi ve vadesi geldiğinde muhatap banka tarafından karşılığının ödenmesi müvekkilin mağduriyetine neden olacaktır.

2) Bu nedenlerle çekin ibrazında bankaca ödenmemesi için ivedi olarak tedbir kararı verilmesini ve iptalinin gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz

YASAL NEDENLER   : HMK, TTK. ve ilgili hukuki mevzuat

DELİLLER : Çek fotokopisi, Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilin ileride zor durumda kalmaması için yukarıda seri numarası verilmiş bulunan çek ile ilgili olarak bankaca ödeme yapılmaması için  acil olarak tedbir kararı verilerek ilgili bankaya müzekkere yazılmasına ve çekin iptaline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

      Av.

EK:

  1. …seri nolu çek fotokopisi
  2. Vekaletname

Çek İptali Ve Ödeme Yasağı Dilekçe Örneği -3-

GEBZE  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI                                      :

DAVACI VEKİLİ                          :

DAVALI                                        : Hasımsız.

DAVA KONUSU                          : Çek iptal ve ödemeden men kararı talebimizden ibarettir.

OLAYLAR                                      :

Müvekkilim

a- Keşidecisi olan HALK BANKASI şubesinden alınmış  26.05.2017 keşide tarihli 1.000,00 TL bedelli çek numaralı,

b- Keşidecisi VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI ÇAYIROVA şubesinden alınmış  26.05.2017 keşide tarihli 2.250,00 TL bedelli çek numaralı,

c- Keşidecisi. NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI şubesinden alınmış  31.05.2017 keşide tarihli 1.500,00 TL bedelli çek numaralı,

d- Keşidecisi VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI ÇAYIROVA şubesinden alınmış  31.05.2017 keşide tarihli 3.000,00 TL bedelli çek numaralı, çeklerin zilyedidir. Ancak söz konusu çekler, müvekkilimin rızası hilafına elinden çıkmıştır.

2. Müvekkilime ait özel eşyalarla birlikte zayii ettiği ve rızası hilafına elinden çıkan çekin karşılığı bankadan tahsil edilme tehlikesi bulunmaktadır.

Çeklerin bankadan tahsil edilmesini engellemek için ödeme yasağı konulmasını da içeren çekin iptali için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Banka kayıtları,tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, öncelikle müvekkilimin

a- Keşidecisi AN. VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI şubesinden alınmış  26.05.2017 keşide tarihli 1.000,00 TL bedelli çek numaralı,

b- Keşidecisi. NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI şubesinden alınmış  26.05.2017 keşide tarihli 2.250,00 TL bedelli çek numaralı,

c- Keşidecisi DÖN. NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI şubesinden alınmış  31.05.2017 keşide tarihli 1.500,00 TL bedelli çek numaralı,

d- Keşidecisi. NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI şubesinden alınmış  31.05.2017 keşide tarihli 3.000,00 TL bedelli çek numaralı, çeklerin  ödenmesini önlemek üzere ödeme yasağı konulmasına ve söz konusu çekin iptaline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Çek İptali Dava Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                         :

DAVALI                          : Hasımsız.

DAVA KONUSU           : x Bankası ….şubesine ait kaybolan 10 adet meblağsız ve imzasız boş çek yaprağının iptali talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR          :

x Bankası x Şubesine ait x numaralı boş çek sayfalarının içerisinde yer almış olduğu şahsıma ait çek koçanını kaybetmiş bulunmaktayım. Boş çek yapraklarının kötü niyetli insanların eline geçip kullanmaları ihtimaline binaen belirtmiş olduğum çek yapraklarının iptali için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                     : Her türlü yasal delil

SONUÇ ve TALEP       : Yukarıda saydığım nedenlerle haklı davamın kabulü ile, belirtmiş olduğum 10 adet boş çek yaprağının iptaline  karar verilmesini, bu aşamada kötü niyetli 3.  Kişilerin çekleri kullanmaları ve  bankaya ibraz etmelerini önlemek amacıyla teminatsız ya da uygun görülecek teminat karşılığında  ihtiyati tedbir kararı verilmesi saygılarımla arz ederim.12.10.2018

                                              Davacı

Çek İptali Dava Dilekçesi -5-

X ASLİYE HUKUK (TİCARET) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI       :

VEKİLİ         :

DAVALI       : Hasımsız

DAVA            : Müvekkillin  hamili olduğu ve yakın zamanda kaybolan aşağıda açık bilgileri yazılı çekin iptali ve öncelikle dava süresince iş bu çeke dair Tedbir kararı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1- TC…. Bankası … Şubesine ait olan …. ait X nolu hesaba bağlı X çek numaralı,  X TL bedelli olarak düzenlenmiş hamiline çek müvekkil ….. tarafından kaybedilmiştir.

2- Çek Hamiline yazılı olduğu için bulunması halinde bankaya sunulabilir, bulunmaması halinde ise  bankacılık hükümleri gereğince iptaline dair mahkeme kararı sunulması gerekmektedir.

3- Bu konuda müvekkilce çekin kaybolduğu fark edilir edilmez Emniyet yetkililerince tutanak tutulmuştur.İş bu  tutanak sureti ekte sunulmuştur.

4- Bu nedenle işbu davayı açmak ve çekin iptalini talep  etme zarureti doğmuş olup iş bu dava süresince  davadan haberdar olmak ve bir haksızlığa mahal vermemek adına tedbir kararı  verilmesi talep etmek zarureti hasıl olmuştur

HUKUKİ SEBEPLER: TTK. 563 . Md ve sair mevzuat

DELİLLER                 : Banka kayıtları , şahit beyanları, Tutanaklar ve sair deliller.

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerden dolayı,

1-… Bankası Bankası  … şubesine ait X nolu çekin iptaline,

2-Çek ile ilgili dava süresince … Halk Bankası şubesine müzekkere yazılarak iş bu çeke dair dava olduğundan bahisle tedbir karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. (tarih)

Davacı Vekili

        Av.

Çek İptali Dava Dilekçesi -6-

X NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

TEDBİR TALEPLİ

DAVACI                      :

VEKİLİ                       :

DAVA KONUSU        :       Zayi olan iki adet çekin iptali ve ödeme yasağı koyulması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

  1. Keşideci ………….tarafından müvekkil ………… adına keşide edilen, AKBANK …….. Şubesine ait , ……… Seri Nolu 02.2012 keşide tarihli …….. bedelli çek ………. Seri Nolu ………… keşide tarihli ………. bedelli çek, yetkili hamil olan müvekkilin uhdesinde iken kaybolmuştur. Müvekkil de bu çekleri ciro etmiş ancak bu çekleri teslim etmeden ve herhangi bir ticari ilişkide kullanmadan evvel bu çekler kaybolmuştur.
  2. Yetkili hamil müvekkil iken kaybolan bu çeklerin müvekkilimin tanımadığı kötüniyetli üçüncü kişilerin eline geçmesi ve haksız olarak piyasaya sunulması ihtimali mevcuttur. Bu sebeple, T.C. AKBANK ………Şubesinden keşide edilen çeklerin iptali için, tarafımızca Sayın Mahkemeniz nezdinde dava açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : TTK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER    :    Tanık, yemin, vs her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM        :   Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, öncelikle;

  1. ………… Seri Nolu, 25.02.2012 Keşide tarihli ……… bedelli ve
  2. ………… Seri Nolu, 25.04.2012 Keşide tarihli ……….. bedelli çeklerin dava sonuna kadar ödenmemesi için tedbir kararı verilerek, AKBANK ………… Şubesine müzekkere yazılmasını, kaybolan çeklerin İPTALİNE karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. (tarih)

Davacı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:25

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.