Bir Sayfa Seçin

Cebri icra ile aile konutu satılmışsa işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır

Davacı; eşinin malik olduğu aile konutu olarak kullanılan taşınmaz üzerine eşinin ortak olduğu şirketin kullanacağı kredilerin teminatı olmak üzere davalılardan Akbank lehine ipotek tesis edildiğini, bu işleme rızasının olmadığını ileri sürerek ipoteğin kaldırılmasını istemiş; mahkemece istek kabul edilmiştir.

İpotek 20.09.2007 tarihinde tesis edilmiş, dava 04.02.2010 tarihinde açılmıştır. İpotek tesis edilen taşınmaz ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonucu 16.10.2009 tarihinde cebri icra ile satılmış, davalı Emrah’ın açtığı ihalenin feshi davası da reddedilip 09.06.2011 tarihinde kesinleşmiştir.

Türk Medeni Kanununu 194.maddesi gereğince işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkmıştır. Dava konusuz hale gelmiştir. Açıklanan sebeplerle konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir. (Y2HD, 16.01.2012, E. 2011/21376, K. 2012/235.)

Cebri icra ile aile konutu satılmışsa işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır

Davaya konu taşınmaz davalı Metro Elektronik Kuyumculuk Dış Ticaret A.Ş’ye X tarihinde, cebri icra yolu ile satılmış, davalı şirkette taşınmazı 31.08.200 tarihinde davada taraf olmayan üçüncü bir şahsa satmıştır. İradi satış dışında Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayalı olarak tapu iptal ve tescil istenemeyeceği halde yazılı şekilde davanın kabulü usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 03.11.2011, E. /17612, K. 2011/18090.)

Cebri icra ile aile konutu satılmışsa işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır

Davacı eşiyle birlikte oturmakta olduğu taşınmazın aile konutu olduğunun tespiti ve rızası dışında konulmuş olan ipoteğin iptalini talep etmiş, mahkemece yapılan yargılama sonucunda talepler haklı görülerek davanın kabulüne karar verilmiş, davalı Ege Profil AŞ.’nin temyizi üzerine de Dairemizce karar onanmıştır.

Ne var ki ilk inceleme sırasında dava konusu taşınmazın yargılama esnasında Ankara 22. İcra Dairesinin 2006/81 talimat sayılı dosyasının 25.08.2008 tarihli kararı ile satıldığı, satışın 26.12.2008 tarihinde yargılamaya konu karar tarihinden önce kesinleşerek taşınmazın alıcısı adına tescil edildiği hususu dairemizce gözden kaçırılmış ve hüküm ilamda gösterilen sebeple onanmış olmakla davalının karar düzeltme isteğinin kabulüne, Dairemizin onama ilamının kaldırılmasına, hükmün konusuz kalan dava hakkında bir karar verilmek üzere bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440/1-4. maddesi gereğince davalının karar düzeltme isteğinin kabulüne, dairemizin 6.4.2010 tarih, 2010/17506 esas – 6689 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, hükmün yukarıda gösterilen sebeple taşınmazın yargılama esnasında cebri icra yoluyla satılmış olması nedeniyle davanın konusu kalmadığından bu konuda karar verilmek üzere bozulmasına,(Y2HD, 26.05.2011, E. 2011/8377, K. 2011/9252.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son Güncelleme Tarihi