Tapu-Gayrimenkul Hukuku

Eylül, 2021

 • 11 Eylül

  Tapu İptali ve Eski Hale Getirme Dava Dilekçesi

  ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Dava konusu taşınmazın hatalı kadastro uygulaması nedeniyle davalıların üzerine tescil edilen tapularının iptali ile kadastro öncesi maliklik ve zilyetlik nedenine dayalı olarak müvekkilin üzerine tescil edilmesi talebimizdir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilim 40 yılı aşkındır, Adana’da kain “iki …

 • 4 Eylül

  Oğlumun Vefatı Sonrası Gelinimi Evden Nasıl Çıkartırım?

  blank

  ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI: KONU : Fuzuli işgal sebebiyle müdahalenin men-i ile gayrimenkulün tahliyesi ve ecrimisil talebimizden ibarettir. DAVA DEĞERİ : 1100TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik) AÇIKLAMALAR: 1- Müvekkil Adana ili, Seyhan İlçesi üzerinde kayıtlı arsanın ve üzerinde yer alan yapı …

Ağustos, 2021

 • 17 Ağustos

  Kadastro Bilirkişi Raporuna İtiraz

  blank

  ADANA KADASTRO MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : DAVACI : DAVALI : KONU : Bilirkişi raporuna karşı itiraz dilekçesinin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas numarası yazılı dosyaya sunulan ve tarafımıza ….. tarihinde tebliğ edilen bilirkişi raporuna karşı süresi içinde itirazlarımı sunuyorum. Tarafıma tebliğ edilen bilirkişi raporu eksik ve hatalı incelemeler ile oluşturulmuş …

 • 17 Ağustos

  Kadastro Tespitine İtiraz Cevap Dilekçesi

  blank

  ADANA KADASTRO MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : CEVAP VEREN DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : Maliye Hazinesi VEKİLİ : KONU : Davaya Karşı Cevaplarımızın Sunulması AÇIKLAMALAR : Davacı Maliye Hazinesi vekilinin 2020 tarihli dava dilekçesi ile Adana İli Seyhan İlçesi Adalet Mahallesi 12 Ada 13 Numaralı parselin kadastro tespit tutanağının …

 • 11 Ağustos

  Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini Dava Dilekçesi

  blank

  ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Tapu Kütüğüne Şerh Edilen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım ve Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Şerhinin Terkini İstemimizden İbarettir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz ile davalı arasında 11 tarihli imzalanan arsa payı karşılığı inşaat yapım ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin …

 • 6 Ağustos

  Hazine Arazisi Satın Alma Dilekçesi

  blank

  ADANA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNE TALEPTE BULUNAN : TALEP : Adana İli Seyhan İlçesi Adalet Mah./Köyü 11 ada 12 parsel numarada kayıtlı 1** m2 Yüzölçümlü taşınmazın tarımsal faaliyet amacıyla tarafıma satılması talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1-) Adana İli Seyhan İlçesi Adalet Mah./Köyü 11 ada 12 parsel numaralı taşınmazın sahibiyim. …

Temmuz, 2021

 • 15 Temmuz

  Evden Çıkmayan Kiracıyı Savcılığa Şikayet

  blank

  ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ : VEKİLİ : ŞİKAYET EDİLEN: SUÇ KONUSU : Şüphelinin Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçuna (ve savcılık makamı tarafından resen incelenecek suçlar da dahil olmak üzere) vücut veren eyleminin cezalandırılması talebimizdir. ( TCK madde 154/1 göre ) AÇIKLAMALAR Müvekkil Adana Mahallesi Seyhan Caddesi 14 numaralı adreste bulunan …

 • 12 Temmuz

  Taşınmazın Boşaltılması İhtarnamesi

  blank

  İHTARNAMEDİR ADANA NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDENLER : ADRES : MUHATAP : AÇIKLAMA : Sayın Muhataplar, 1. Halen oturmakta olduğunuz ……..adresindeki taşınmaz tarafımıza muris ‘ dan miras olarak kalmıştır. Muris …. bu taşınmazı kendisi yapmış, fiilen kullanmış, taşınmazla ilgili vergileri yatırmış ve vefatından sonra da miras olarak tarafımıza intikal etmiştir. 2. Taşınmaz …

 • 4 Temmuz

  Zilyetliğin Terkini Bildirim Dilekçesi

  blank

  ADANA MAL MÜDÜRLÜĞÜ ZİLYETLİĞİ TERKEDEN : KONU : … ili, … ilçesi, … mahallesi, 110 Ada, 16 parselde kayıtlı, 34.710,42 m2 yüzölçümlü, taşlık arazi içinde …’un zilyetliğinde olan 1.236,71 m2 lik alanın zilyetliğinin TERKİNİ içerir dilekçe. AÇIKLAMALAR : … ili, … ilçesi, … mahallesi, 110 Ada, 16 parselde kayıtlı, 34.710,42 …

Haziran, 2021

 • 26 Haziran

  Tapu Olağan Zamanaşımına Dayalı Mülkiye Kazanma Davasında Islaha İtiraz

  blank

  ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO: ISLAHA KARŞI BEYANDA BULUNAN(DAVALI): VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : TEBELLÜĞ TARİHİ : İSTEMİN KONUSU : … tarihinde tebliğ edilen … tarihli ıslah dilekçesine karşı süresi içerisinde itirazlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR: Davacı taraf davayı ıslah etmek için … tarihinde dilekçe sunmuştur. Ancak aşağıda açıkladığımız …

 • 10 Haziran

  Üst Kattan Su Sızması Nedeniyle Üst Komşuya Tazminat Davası

  blank

  ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİL: DAVALI: DAVA KONUSU : Maddi Tazminat (Belirsiz Alacak Davası) – Manevi Tazminat Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil daire vasfındaki taşınmazına üst kattaki dairenin su borusunun patlaması üzerine su sızması sonucu meydana gelen zararın fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak …

 • 7 Haziran

  Ekip Biçmek Suretiyle Yapılan Müdahalenin Meni Davası

  blank

  SEYHAN KAYMAKAMLIĞI’NA MÜŞTEKİLER : VEKİLLERİ : MÜTECAVİZLER : TECAVÜZ EDİLEN GAYRİMENKUL : TECAVÜZ ŞEKLİ : Ekip biçmek suretiyle müdahalede bulunmak. AÇIKLAMALAR : 1. Müvekkillerin Adana İli, … İlçesi, … Köyü … ve … Parsel no.lu taşınmazlarda müvekkiller Ahmet’in yaklaşık … M2, Mehmet’in 78028,00 M2 ve Ali’nin 78028,00 M2 lik tarım …

 • 5 Haziran

  Tapudan Kayıt İsteme Dilekçesi

  blank

  TAPU KAYDI İSTEME BİLGİ FORMU ADANA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NE KONU: Tapu kayıt bilgileri hk. Müvekkilimiz Ahmet’in Miras bırakanı Mehmet TC. Kimlik Nolu ……………. doğumlu Annesi ……………… Tarihinde vefat etmiştir. ( Mirasçılık belgesini ekte sunuyoruz. Ek:1 ) Adana Sınırları içinde bulunan taşınmazların mirasın araştırılmasına esas olmak üzere; Miras bırakan …………………; (……………………….) TC. …

Mayıs, 2021

 • 9 Mayıs

  31/b Şerhi Kaldırma Dilekçesi

  blank

  ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : Av. DAVALI : DAVA KONUSU: Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini) TALEP KONUSU: Müvekkile ait taşınmazın tapu kaydına, davalı kurum talebi üzerine konulan 31/B şerhinin terkinine ilişkin talebimizdir. AÇIKLAMALAR: 1- ………. İli …….. İlçesi ……. Köyünde bulunan, … Ada … Parsel, …

 • 8 Mayıs

  Taşınmazın Durumunun Tespiti Dava Dilekçesi

  blank

  NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE TESPİT İSTEMİ TESPİT İSTEMİNDE BULUNAN: VEKİLİ: KARŞI YAN: KONU: Müvekkilin maliki olduğu … Mahallesi, … Caddesi …Sokak, No: … adresinde yer alan taşınmazın mevcut durum tespiti istemidir. AÇIKLAMALAR Müvekkilin maliki olduğu … adresinde yer alan taşınmazın malikidir. Müvekkil ile karşı yan arasında … Sulh Hukuk Mahkemesi …

 • 2 Mayıs

  Tapu ve Taşınmaz Hukuku Kategorileri

  blank

  Arsa Karşılığı İnşaatKamulaştırmaTaşınmaz Satış Vaadi

Nisan, 2021

 • 8 Nisan

  Müdahalenin Meni Kaymakamlığa Şikayet

  blank

  SEYHAN KAYMAKAMLIĞI’NA MÜŞTEKİ                       : N.. TC: MÜTECAVİZ                  : M ..Adres: TAŞINMAZIN CİNSİ      :TARLA TECAVÜZ EDİLEN TAŞINMAZIN MEVKİİ: AÇIKLAMALAR            : 1- Yukarıda adresini belirttiğim ve hissedarı olduğum taşınmaza tecavüzde bulunan M…. bütün ikazlarımıza rağmen tecavüze devam etmektedir , taşınmazda hiçbir hakkı bulunmamasına rağmen bina yapmış olduğunu öğrendik, araziyi satın alacağını belirtse …

 • 4 Nisan

  Muhdesatın Aidiyeti Dava Dilekçesi

  blank

  ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: DAVA: Muhdesat Aidiyetinin Tespiti Davası HARCA ESAS DEĞER: 100,00 TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak şartıyla) KONU: Muhdesatın Müvekkilimiz Tarafından İnşa Edildiğinin Tespiti istemimizden İbarettir. AÇIKLAMALAR  : Davalılardan Ali’nin Adana Sulh Hukuk Mahkemesinde 2020/111 E. sayılı açılan dosyasında görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında …

Mart, 2021

 • 27 Mart

  Tapu Harcı İade Dilekçesi

  blank

  ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA … İLİ … İLÇESİ … MAHALLESİ, … ADA, … NO’LU PARSEL SAYILI YERDE BULUNAN GAYRİMENKUL  …/…/… TARİHİNDE TAPU DEVİR İŞLEMİ YAPILMIŞTIR. İŞ BU İŞLEM İÇİN TÜRKİYE HALK BANKASINA … TL (… Türk Lirası) TAPU HARCI YATIRILMIŞ OLUP, SÖZ KONUSU GAYRİMENKUL’ÜN 2. DERECE (İkinci Grup Kültür Varlığı) …

 • 15 Mart

  Kadastro 22a Dava Dilekçesi

  blank

  ADANA KADASTRO MAHKEMESİNE DAVACILAR: DAVACILARIN VEKİLİ: DAVALI: ADANA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ DAVA KONUSU: Öncelikle kadastro tespiti sırasında yapılan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar sebebiyle İTİRAZLARIMIZI VE  tapu iptal ve tescili ile terdiden bunun mümkün olmaması halinde maliki bulunduğumuz ancak kadastral işlemler neticesinde komşu malikin sınırları içerisinde eksik bırakılan taşınmazımızın …

 • 13 Mart

  Takyidat Haciz Alacaklarına Karşı Beyan

  blank

  ADANA TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE DOSYA NO: DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: VEKİLİ: KONU: Takyidat haciz alacaklılarına karşı detaylı beyanlarımızdır. 1. Mahkemenizin yukarıda esas numarası kapsamında açılan tapu iptal ve tescil talepli dava kapsamında Mahkeme tarafından takyidat haciz alacaklılarını dava dahil edilmesi veya beyan sunulması hususunda tarafımıza süre verilmiştir. 2. Bu kapsamda öncelikle davada …

 • 3 Mart

  Belirsiz Alacak Davasında Değer Artırma Dilekçesi Örneği

  blank

  ADANA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: KONUSU: Bilirkişi raporu doğrultusunda dava değerinin arttırılması talebidir. AÇIKLAMALAR: Yukarıda numarası belirtilen Belirsiz Alacak, – Ecrimisil – (Haksız İşgal Tazminatı) davası niteliğindeki dosyamızda, bilirkişi raporu doğrultusunda tespit edilen değere göre, tarafımızca dava değerini arttırmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Bilindiği üzere …

 • 1 Mart

  Taşınmazdaki Ayıp İhtarnamesi

  blank

  İHTARNAME Keşideci: Vekili: Muhatap: Konu: Müvekkile  ait … adresinde bulunan taşınmazının eksik ve özensiz yapımıyla ilgili ortaya çıkan ayıplarının ihbarı, bu hususta taşınmazın kusurlarının tespiti ve ücretsiz onarılmasını talep ettiğimiz dilekçe/ihtarnamenin sunumudur. Açıklamalar : Müvekkil  2018 yılı Ocak ayında tapuda satış işlemi yapılarak yukarıda belirtilen adreste bulunan taşınmazı satın aldığını, sizin …

 • 1 Mart

  Tedbiren Geçit Hakkı Talebi

  blank

  ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MAHKEMESİNE DOSYA NO: DAVACILAR: VEKİLİ: KONU: TEDBİREN GEÇİT İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. AÇIKLAMALAR: 1- Yukarıda numarası yazılı mahkemeniz dosyası mucibince tedbiren geçit hakkı istemimiz üzerine gerçekleştirilen keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde tedbiren yola ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 2- Bilirkişi raporunda belirtilen 2 No’lu güzergah; “Tapulama dışı taşlık ancak …

error: