Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları Kategorisi

Yargıtay Kararı: 8. HUKUK DAİRESİ E. 2015/21752 K. 2016/3258 T. 25.2.2016

Yargıtay Kararı: 8. HUKUK DAİRESİ E. 2015/21752 K. 2016/3258 T. 25.2.2016

… ile … aralarındaki katılma alacağı davasının kısmen kabulüne, kısmen reddine dair 9. Aile Mahkemesi'nden verilen 27.11.2013 gün ve 51/787 Sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: Davacının İddiası ve Talebi KARAR : Davacı … vekili, tarafların evlilik birliği içerisinde edindikleri, 37902 ada 14 parselde kayıtlı 13 numaralı bağımsız bölümün tasfiye edilerek yarı oranındaki değerinin karşılık olarak şimdilik...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 8. Hukuk Dairesi 2014/13791 E. , 2015/21129 K.

Yargıtay Kararı: 8. Hukuk Dairesi 2014/13791 E. , 2015/21129 K.

MAHKEMESİ : Ankara Batı 2. Aile Mahkemesi TARİHİ : 20/03/2014NUMARASI : DAVA TÜRÜ : Tapu iptali ve tescil M.. Y.. ile M.. Y.. aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair Ankara Batı 2. Aile Mahkemesi'nden verilen 20.03.2014 gün ve 417/203 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: Davacının İddiası ve Talebi Davacı vekili, dava dilekçesinde belirtmiş olduğu davacıya ait taşınmazın ½ hissesinin...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 8.Hukuk Dairesi Esas: 2011/1293 Karar: 2011/1521 Karar Tarihi: 11.03.2011

Yargıtay Kararı: 8.Hukuk Dairesi Esas: 2011/1293 Karar: 2011/1521 Karar Tarihi: 11.03.2011

Dava ve Karar: İlgili kanunlar: (1086 S. K. m. 76) (4721 S. K. m. 202, 225, 231, 236, 499) (2004 S. K. m. 67) M. ile A. aralarındaki itirazın iptali davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair Hatay Aile Mahkemesi’nden verilen 06.04.2010 gün ve 1037/410 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili ve davacı vekili taraflarından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği düşünüldü: Davacının İddiası ve Talebi Davacı M. vekili, A.’ın vekil edeninin eşi iken ölümü ile davacı...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/23437 K. 2015/13322 T. 16.6.2015

Yargıtay Kararı: 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/23437 K. 2015/13322 T. 16.6.2015

DAVA : İlgili kanun maddeleri: 4721/m.202,239/2 - Z. K. ile A. K. ve müşterekleri aralarındaki katılma alacağı davasının kabulüne dair Yalova Aile Mahkemesi'nden verilen 11.07.2014 gün ve 489/612 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay'ca incelenmesi bir kısım davalılar N. K. ( D. ) ve A. K. vekili tarafından istenilmiştir. Dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 16.06.2015 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/13225 K. 2017/11060 T. 19.9.2017

Yargıtay Kararı: 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/13225 K. 2017/11060 T. 19.9.2017

4721/m.179,227/1,228/1,232,235/1,239/1 DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü: İddia KARAR : Davacı vekili, evlilik birliği içinde davalı adına edinilen taşınmaz sebebiyle 150.000,00 TL alacağın tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalılar, davanın reddini...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 14. Hukuk Dairesi 2018/1345 E. , 2018/2878 K.

Yargıtay Kararı: 14. Hukuk Dairesi 2018/1345 E. , 2018/2878 K.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 22.10.2012 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 02.12.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … ve davalı … kayyımı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü: Dava, ortaklığın giderilmesi...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 18. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2016/20957 KARAR NO : 2016/11419

Yargıtay Kararı: 18. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2016/20957 KARAR NO : 2016/11419

MAHKEMESİ : Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : Derdest Talep dilekçesinde, vakıf yöneticilerinin dava sonuçlanıncaya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları ve vakfın yönetimine vakıf üyeleri dışından kayyım atanmasına karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece ara karar ile tedbir kararı verilmesi üzerine davalılar vekili tarafından tedbir kararına itiraz edilmiş, mahkemece itirazın reddine karar verilmiş, karar davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay İçtihatları...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 8. Hukuk Dairesi 2015/11859 E. , 2015/17153 K.

Yargıtay Kararı: 8. Hukuk Dairesi 2015/11859 E. , 2015/17153 K.

MAHKEMESİ : Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 16.10.2014 (Ek karar) NUMARASI : 2012/699 İ.. Y.. ile Z.. B.. ve müşterekleri aralarındaki ihtiyati tedbir isteminin reddine ilişkin karara karşı temyiz isteminin reddine dair Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 16.10.2014 (Ek karar) gün ve 2012/699 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: E. 2016/14961 K. 2017/129 T. 10.1.2017

Yargıtay Kararı: E. 2016/14961 K. 2017/129 T. 10.1.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından, kusur belirlemesi, maddi tazminat, yoksulluk nafakası, ziynet alacağı davası ve ihtiyati tedbir yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle "davacı lehine takdir edilen yoksulluk nafakasının davacının evlendiği tarih olan...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/25556 K. 2014/577 T. 16.01.2014

Yargıtay Kararı: 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/25556 K. 2014/577 T. 16.01.2014

Taraflar arasındaki "boşanma" davasının yapılan muhakemesi sırasında verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın reddine dair 18.09.2013 tarihli kararın temyizen incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, tedbire ilişkin evrak incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Boşanma ve ayrılık davası açınca alınabilecek tedbirler Türk Medeni Kanununun 169. maddesinde gösterilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389/1. maddesine göre ancak uyuşmazlık konusu hakkında...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 2. Hukuk Dairesi 2016/22956 E. 2016/15735 K.

Yargıtay Kararı: 2. Hukuk Dairesi 2016/22956 E. 2016/15735 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından; her iki boşanma davası ve fer'ileri ile araç üzerine ihtiyati tedbir kararı verilmesi yönünden, davacı-karşı davalı kadın tarafından ise vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Mahkemece davacı-karşı davalı kadının...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 2. Hukuk Dairesi 2016/10861 E. , 2016/13715 K.

Yargıtay Kararı: 2. Hukuk Dairesi 2016/10861 E. , 2016/13715 K.

ÖVET : Dava, Türk Medeni Kanununun 199. maddesinde dayalı olarak açılmıştır. Taraflar tanık deliline dayanmışlardır. Mahkemece tarafların delilleri toplanmadan davanın kabulüne karar verilmiştir. Mahkemece taraf delilleri toplanmadan ve tanıkları dinlenilmeden hukuki dinlenilme hakkına (HMK m. 27) aykırı olarak eksik inceleme ile verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ :Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.