Boşanmada Mal Paylaşımı Kategorisi

Mal paylaşımı dava dilekçesi

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE ADLİ YARDIM TALEPLİDİR. İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR. DAVACI: İsim Soyisim (T.C. NO:                       )   Adres  VEKİL: Av.İsim Soyisim    Adres  DAVALI: İsim Soyisim (T.C. NO:                       )  ...

daha fazla bilgi edinin

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ (   ) AİLE MAHKEMESİ’NE İhtiyati tedbir taleplidir. DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: DAVA KONUSU: Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan katkı payı, değer artış payı ve katılma alacağı davasıdır. HARCA ESAS DEĞER:  Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500,00-TL   AÇIKLAMALARIMIZ: TARAFLAR ARASINDA BOŞANMA DAVASI SÜRMEKTE OLUP, DAVALI TARAFIN MAL REJİMİNE KONU MALLARI SATARAK MAL KAÇIRMAKTA OLMASI SEBEBİYLE, İHTİYATİ TEDBİR TALEP ETME ZORUNLULUĞUMUZ HASIL OLMUŞTUR...

daha fazla bilgi edinin

Muhasebeciniz Aracılığı ile Eşinizin Kredi Borcunu Mu Kapattınız?

Muhasebeciniz Aracılığı ile Eşinizin Kredi Borcunu Mu Kapattınız? Böyle bir durumda muhasebeciniz sizin adınıza vekaletsiz iş görmüş sayılacaktır. Böyle bir durumda eşinize ait kapattığınız krediyi eşinize dava açarak geri isteyebilirsiniz. Mahkemece, davacı tarafça bankaya ödenen taksitin davalı tarafından bankaya yatırılmak üzere elden verilen para olduğu hususunun yazılı ya da yasal delil ile söz konusu paranın bağış niteliğinde verildiğinin yazılı ya da sözlü delil ile kanıtlanamadığını,...

daha fazla bilgi edinin

Eşe Ait Ödenen Kredi Borçları Geri İade İstenebilir Mi?

Eşe Ait Ödenen Kredi Borçları Geri İade İstenebilir Mi? Evet, eşinizin kredi borçlarını ödediyseniz ödediğiniz bu tutarı eşinize alacak davası açarak geri isteyebilirsiniz. Somut olayda davalı, davacı …’un muhasebecisinin yaptığı ödemeleri davacı …’a elden verdiğini, paranın davacı … tarafından verildiği kabul edilse bile karı-koca ilişkisi yaşadıklarından bağış niteliğinde olduğunu savunmuştur. Bu savunmaya göre ispat yükü davalıya ait olup iddiasını ispatlayamamıştır.(İlgili Yargıtay...

daha fazla bilgi edinin

Mal Ayrılığı Rejimine Geçilmesi Yargıtay Kararı

"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup, hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiştir. Dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 13.02.2018 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü temyiz eden … bizzat ve vekili Av. …...

daha fazla bilgi edinin

Boşanma Kararında Tescili Hükmedilen Taşınmazın Akrabaya Kaçırılması İptal Edilebilir

Boşanma Kararında Tescili Hükmedilen Taşınmazın Akrabaya Kaçırılması İptal Edilebilir. Aşağıda yer alan örnek Yargıtay kararı bu konuya güzel bir örnek teşkil etmektedir: Davacı G. ile davalılardan M.T.T. İstanbul 14. Asliye Hukuk Hakimliğinin kesinleşmiş 1980/300-374 sayı, 2.5.1980 tarihli ilâmı ile boşanmışlar, boşanmanın fer'i hükümlerinden olarak bu kere dava konusu taşınmazın da davacı adına tesciline karar verilmiştir. Tescil hükmünün infaz edilememesi üzerine tapu sicilinde rızaen ferağ...

daha fazla bilgi edinin

Evlilik Birliği İçinde Yapılan ve Bağışlama Niteliğinde Olmayan Karşılıksız Kazandırmalar

Eşlerin evlilik birliği içinde diğer eşin malvarlığına yaptığı her türlü karşılıksız kazandırma bağışlama sayılmaz. Bir eşin diğer eşin malvarlığına yaptığı karşılıksız kazandırmanın bağışlama sayılıp sayılmayacağı tarafların bağışlama sebebi üzerinde anlaşıp anlaşmamalarına bağlıdır. Evlilik birliğinin gerektirdiği dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğünün doğal bir sonucu olarak eşler birbirlerinin malvarlıklarına karşılıksız kazandırmada bulunabilirler. İşte eşlerin bağışlama kastı olmaksızın...

daha fazla bilgi edinin

Eşler Arasındaki Alacaklarda Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

Eşler arasındaki alacaklar hassas bir konudur. Öyle ki eşin bir diğerinden alacağını istemesi evliliğin temelinden sarsılmasına yol açabilir. Bir yandan da sırf bu yüzden söz konusu alacak zamanaşımına uğrayıp yok olmamalıdır. İşte tam bu noktada kanun koyucu imdadımıza yetişir. Eşler arasındaki alacaklarda zamanaşımı boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte başlar. Yani eşler evli kaldığı sürece birbirlerinden olan alacakları için zamanaşımı işlemez. Bu düzenleme Borçlar Kanunu'nun 153....

daha fazla bilgi edinin

Evlilik Öncesi Yapılan Masraflar Boşanma Davasında İstenebilir Mi?

Diyelim ki evlilik öncesinde düğün, hediye, kredi kullanımı gibi harcamalarda bulundunuz. Evlendiniz ve eşinizle aranızdaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdiniz. Böyle bir durumda evlilik öncesi yaptığınız harcamaları boşanma davasında tazminat olarak isteyebilir misiniz? Sorunun cevabı: Hayır. Bu tarz harcamalar boşanma davasında istenemez. Bu harcamalar ayrı bir alacak davası açarak şartları varsa istenebilir. Yargıtay bu konuyu şu şekilde açıklamıştır: "...Davacı-karşı...

daha fazla bilgi edinin

Evlilik Öncesi Yapılan Mehir Senedi Geçersizdir

"...Davacı yargılama sırasında, verilen senedin mehir senedi olduğunu beyan etmiş, davalı ise senedin düzenlendiği gün gayri resmi olarak evlendiklerini bu sebeple senedin evlenmeyi güvence altına almak için yapıldığını, evlilik sonrası ise senedin iade edilmediğini belirtmiştir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 81.maddesine göre, hukuka ve ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez. Yine Türk Borçlar Kanunu'nun 27.maddesinde sözleşmenin konusunun, gerek...

daha fazla bilgi edinin

Evlilik Öncesi Eşe Devredilen Tapunun İptalinde Genel Mahkemeler Görevlidir

Davacı vekili, dava dilekçesinde belirtmiş olduğu davacıya ait taşınmazın ½ hissesinin evlilik birliği öncesi tapuda davalıya devredildiğini, tarafların boşandıklarını, söz konusu hissenin davalı adına olan kaydın iptali ile davacı adına tescilini istemiştir. İddianın ileri sürülüş şekline göre dava, irade fesadına dayalı tapu iptal ve tescil davası olup, taşınmaz hissesi evlilik birliği kurulmadan önce devir edilmiştir. (İlgili Yargıtay kararının tam...

daha fazla bilgi edinin

Sağ Kalan Eş Mal Rejimi ve Mirastan Nasıl Pay Alır?

Eşlerden birisinin ölmesi durumunda sağ kalan eş hem mirasçı hem de evlilik içerisinde edinilen mallarda alacak hakkı kazanır. Böyle bir durumda sağ kalan eş öncelikle evlilik mallarının tasfiyesi hakkını alır, ardından ise mirasçı sıfatıyla kendisine düşen pay hakkını alır. Yargıtay bu konuyu şu şekilde açıklamıştır: "...Sağ eşinin, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak hakkı terekeye ait borç olup, bu borç çıktıktan sonra ölen eş A. üzerinde kalan diğer yarı pay mirasçılar arasında...

daha fazla bilgi edinin
error: