Category Archives: MAKALELER

Özel Yetki Kuralları Nelerdir?

0

Özel Yetki Kuralları Nelerdir? Geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki (m. 8) Memur, işçi, öğrenci, asker gibi, bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak alacak veya taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca bir süre devam edebilecekse, bulundukları yer mahke­mesi de yetkilidir. Uzun süre çalışmalarına devam edecek olmalılar Yalnız alacak ve taşınır davaları açılır. […]

Continue Reading...

Genel Yetki Kuralı Nedir?

0

Genel Yetki Kuralı Nedir? Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Gerçek kişilerde yerleşim yeri: yerleşmek niyeti ile oturulan yer. Tüzel kişilerde yerleşim yeri: merkezin bulunduğu yer. Davalının daha sonra yerleşim yerini değiştirmesi mahkemenin yetkisini etkilemez. Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı açılacak davalarda Türkiye de yerleşim yeri olmayanlara karşı genel yetkili […]

Continue Reading...

Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Durumunda Yapılacaklar

0

Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Durumunda Yapılacaklar Görevsizlik kararı dosya üzerinden de verilebilir. Mahkeme görevsizlik kararında görevli mahkemeyi bildirmeli ve dava dosyasının görevli mahkeme­ye gönderilmesine karar vermelidir. Dava dosyasının kendiliğinden görevli mahkemeye göndermez. Görevsizlik kararı üzerine yeniden harç yatırılmasına gerek yoktur. Zaten ilk davanın devamı olması bunu gerektirir. Gönderme masrafları ve gönderilen mahkemenin tebliğ giderleri avanstan […]

Continue Reading...

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir? Hangi Davalara Bakar?

0

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir? Hangi Davalara Bakar? Basit uyuşmazlıkları çözmek için kurulmuşlardır. Basit yargılama usulü uygulanır. Çekişmesiz yargı işleri ile m. 4’e göre sulh hukuk mahkemesinin görevine giren işlere bakar. Kiralanan taşınmazların İİK’na göre ilamsız tahliyesine ilişkin hükümler ayrık kalmak ve kira iliş­kisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar […]

Continue Reading...

Asliye Mahkemesi Nedir? Hangi Davalara Bakar?

0

Asliye Mahkemesi Nedir? İşin yoğun olduğu yerlerde birden fazla kurulabilir. Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlı­ğına ilişkin davalar asliye hukuk mahkemesinde görülür.  Sulh hukuk mahkemesi ile özel mahkemelerin görevine girmeyen davalara asliye hukuk mahkeme­sinde bakılır. Harcın hesaplanabilmesi için dava dilekçesinde değer gösterilir. Eğer değer gösterilmemiş ise hakim davacıya süre […]

Continue Reading...

Adli Yargı Nedir?

0

Adli Yargı Nedir? Adli yargı şu türdeki dava ve uyuşmazlıkları kapsar: Ceza yargısı, Medeni yargı, Kamulaştırma bedeline itiraz davaları İmar Kanunu’na göre açılan bedelin indirilmesi davası Sular Kanunu Sosyal Sigortalar Kanunu Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Orman sınırlamasına itiraz davaları Olağanüstü Hal Kanunu İcra ve İflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları Tapu sicilinin tutulmasından doğan […]

Continue Reading...

Askeri Yargı Nedir?

0

Askeri Yargı Nedir? AYİM ve Askeri Yargıtay olmak üzere askeri yargı ikili bir ayak üzerine oturtulmuştur. Bura­da uyuşmazlık daha çok AYİM le idare mahkemeleri; Askeri Yargıtay’la Adliye ceza mahkemeleri arasında çı­kar. Bu mahkemeler askeri hizmet ve asker kişilere ilişkin olarak ortaya çıkan idare ve ceza davalarına bakar. AYİM’in alt derece mahkemesi yoktur. Bu tür uyuşmazlıkların […]

Continue Reading...

Medeni Usul Hukuku

0

Medeni Usul Hukuku Medeni usul hukuku, yargılama hukuku içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Amacı, sübjektif hakların gerçekleşmesini sağlamak ve hukuki barışın korunmasıdır. Ayrıca medeni usul hukukunda maddi gerçeğin tespit edilmesi amaçlanır. Medeni usul hukuku, şekli bir hukuk dalıdır (sıkı şekil kurallarına bağlı). Şekil kuralları, tarafların belli işlem­leri belli şekilde ve belli süreler içinde yapmasını […]

Continue Reading...

ADLİ TATİL 2018 Ne Zaman Başlıyor?

2

ADLİ TATİL 2018 Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor? Ceza ve hukuk işlerini gören makam ve mahkemeler 20 Temmuzdan 31 Ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ara verilen faaliyetlere bir eylülde başlanır. (CMK m. 331/1). Adli Tatilde Devam Edilecek İşler Adli tatilde acil işler devam edebilir. Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların […]

Continue Reading...

Yargılamanın Yenilenmesi Ne Demektir?

0

Yargılamanın Yenilenmesi Ne Demektir? Ceza mahkemelerinden verilip kesinleşmiş kararlarda sanığın lehine veya aleyhine yapılan hataların dü­zeltilmesi için getirilmiş kanun yoluna yargılamanın yenilenmesi denir. Hükümler kesinleştikten sonra maddi anlamda kesin hükme ulaşılır. Fakat mahkemelerin kesinleşmiş ka­rarlarının yanlış olduğu sonradan anlaşılabilir. Bu durumda ilgililer yargılamanın yenilenmesi yoluna başvu­rulabilir Kimler Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusunda Bulunabilir? Kanun yoluna başvurma hakkına […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden