Karışık Yargıtay Kararları Kategorisi

Yargıtay Kararı: 10. HD 2017/523 E. 2017/2284 K.

Yargıtay Kararı: 10. HD 2017/523 E. 2017/2284 K.

...Yukarıdaki yasal düzenleme ve açıklamalar ışığında dava irdelendiğinde, 506 Sayılı Kanun'un geçici 91. maddesi karşısında, eşi üzerinden ölüm aylığı almakta olan davacının söz konusu aylığının kendi çalışmalarından kaynaklanmadığı belirgin bulunduğundan hak sahibi kız çocuğu sıfatıyla babası üzerinden de ölüm aylığına hak kazandığı ve her iki aylığın bağlanması gerektiği açıktır. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21.03.2012 gün ve 2012/21-21 Esas - 2012/223 Karar sayılı ilamında da...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu: 2018/427 E. ,2018/949 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu: 2018/427 E. ,2018/949 K.

''..Davacının babasından dolayı ölüm aylığına hak kazandığı tarih aralığında Kanun koyucu tarafından aranan tek şart “sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmama, bu kapsamdaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almama” olup, dosya kapsamından da davacının kendi çalışmasından dolayı gelirinin bulunmadığı açıktır. Hâl böyle olunca davanın reddine ilişkin direnme kararı yukarıda açıklanan bu ilave gerekçeler ve nedenlerle bozulmalıdır...'' denilerek davacının davasının haklılığına karar...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 21. HD 2010/1954 E. , 2011/2938 K.

Yargıtay Kararı: 21. HD 2010/1954 E. , 2011/2938 K.

'Dosyadaki kayıt ve belgelerden, 506 sayılı Yasa kapsamında yaşlılık aylığı alan davacının babası Ahmet 'ın 01.04.1996 tarihinde, eşi Muhammet 'in 27.08.2003 tarihinde vefat ettiği, davacının ölen eşinden dolayı 01.10.2003 tarihinden itibaren ölüm aylığı aldığı, davacının 04.01.2008 tarihli dilekçesi ile ölen babasından ölüm aylığı bağlanmasını talep ettiği, Kurumun 28.02.2008 gün ve 156450 sayılı yazı ile 506 sayılı Yasa'nın 23 ve 68.maddelerine göre anadan veya babadan veya eşinden...

daha fazla bilgi edinin
Hukuk Genel Kurulu Kararı: 2010/1-218 E. , 2010/251 K.

Hukuk Genel Kurulu Kararı: 2010/1-218 E. , 2010/251 K.

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Kadıköy 3. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 22/12/2009NUMARASI : 2009/503-2009/564 Taraflar arasındaki “elatmanın önlenmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 6.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 04.03.2008 gün e 2008/17 E., 2008/57 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 05.02.2009 gün ve 2009/64 E., 2009/1387 K. sayılı ilamı ile; Dava, bağımsız bölüme elatmanın...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 2. Hukuk Dairesi 2007/651 E. , 2008/1764 K.

Yargıtay Kararı: 2. Hukuk Dairesi 2007/651 E. , 2008/1764 K.

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ :Alacak Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava kişisel (TMK.m.226/1) mal isteğini ilişkindir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi uyarınca 4721 sayıl Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından (üçüncü kısım hariç) kaynaklanan davalara Aile...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 3. Hukuk Dairesi 2013/6373 E. , 2013/7854 K.

Yargıtay Kararı: 3. Hukuk Dairesi 2013/6373 E. , 2013/7854 K.

"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen itirazın iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkilinin yurt dışında çalıştığını ve 1972 yılından bu güne kadar davalı kardeşi …'e 300.000 mark para gönderdiğini, davalının, müvekkilinin kendisine...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 1. Hukuk Dairesi 2013/11658 E. , 2013/15920 K.

Yargıtay Kararı: 1. Hukuk Dairesi 2013/11658 E. , 2013/15920 K.

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 01/11/2011NUMARASI : 2008/185-2011/584 Yanlar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili ile davalı S.E. vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 16.10.2012 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili Avukat H. G. geldi, davetiye tebliğine rağmen diğer temyiz...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 3. Hukuk Dairesi 2013/15847 E. , 2013/16857 K.

Yargıtay Kararı: 3. Hukuk Dairesi 2013/15847 E. , 2013/16857 K.

"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen itirazın iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacı vekili tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davacı vek….. geldi. Aleyhine temyiz olunan davalı asil … ile vek.Av…. geldi. Gelen asil ve vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 23. Hukuk Dairesi 2013/7460 E. , 2014/874 K.

Yargıtay Kararı: 23. Hukuk Dairesi 2013/7460 E. , 2014/874 K.

"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Mersin 3. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 13/03/2013NUMARASI : 2012/386-2013/134 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Davacı vekili, davalının, kooperatif yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde kooperatifin elektrik borcunu ödemek...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 3. Hukuk Dairesi 2013/17670 E. , 2014/2177 K.

Yargıtay Kararı: 3. Hukuk Dairesi 2013/17670 E. , 2014/2177 K.

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ : DİDİM (YENİHİSAR) 2.ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİTARİHİ : 21/03/2013NUMARASI : 2012/365-2013/127 Taraflar arasında görülen alacak davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı B.. N.. tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı vekili dilekçesinde; davacı ile davalı müeahhit Hasan Tufan ile dava dışı Hasan Nacak arasında 20.09.2005...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 15. Ceza Dairesi 2014/21280 E. , 2014/21427 K.

Yargıtay Kararı: 15. Ceza Dairesi 2014/21280 E. , 2014/21427 K.

"İçtihat Metni"Tebliğname No : 15 - 2013/182339MAHKEMESİ : Balıkesir(Kapatılan) 2. Sulh Ceza MahkemesiTARİHİ : 14/02/2013NUMARASI : 2012/767 (E) ve 2013/134 (K)SUÇ : Güveni kötüye kullanma Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın, avukatlık bürosunda sekreter olarak çalıştığı, yanında çalıştığı avukatın müvekkili olan şikayetçinin, nafaka borcuna mahsuben icra dairesine yatırılmak üzere herhangi bir belge karşılığı olmaksızın 270TL'yi sanığa elden teslim ettiği, sanığın kendisine teslim...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: 19. Hukuk Dairesi 2014/19863 E. , 2015/656 K.

Yargıtay Kararı: 19. Hukuk Dairesi 2014/19863 E. , 2015/656 K.

"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi.Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı …. Şti. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Dava, davalı tarafından takibe konulan fatura içeriği malların hiç teslim alınmadığından bahisle takip nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Davalı vekili; dava konusu...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.